Mobile menu

Богослужебные чины

Служба Всем святым, в земли Русской просиявшим

 В Неде́лю 2-ю по Святе́й Пятидеся́тнице

Память Всех святы́х, в земли́ Русской просия́вших

 

На вели́цей вече́рни 

Блаже́н муж: кафи́зма вся. На Го́споди, воззва́х: стихи́ры на 10, воскре́сны 3, глас 1: Вече́рния на́ша: Обыди́те, лю́дие: Прииди́те, лю́дие: и Анато́лиева еди́на, глас то́йже: Весели́теся, Небеса́: и стихи́ры святы́х 6, после́днюю: Святы́х па́мять: оставля́ем, Сла́ва, святы́х, глас 1: Весели́ся о Го́споде: И ны́не, догма́тик рядова́го 1-го гла́са: Всеми́рную сла́ву:

Стихи́ры святы́х, глас 3. Самогла́сны:

Прииди́те, собо́ри верных,/ су́щия в земле на́шей святы́я восхва́лим:/ преподо́бныя, и иера́рхи, и кня́зи благове́рныя,/ му́ченики и священному́ченики,/ и Христа́ ра́ди юро́дивыя,/ и жен святы́х сосло́вие,/ вку́пе имену́емыя и неимену́емыя,/ си́и бо вои́стинну де́лы и словесы́, и многови́дным житие́м,/ и от Бо́га дарова́нии/ соде́лашася святи́и/ и Руси́ тезоиме́ние свя́тости пода́ша,/ и́хже и гро́бы Бог чудесы́ просла́ви,/ и ны́не несре́дственне просла́вльшему их Христу́ предстоя́ще,/ мо́лятся приле́жно о нас,/ любо́вию соверша́ющих све́тлое их торжество́.

Прииди́те, правосла́вия люби́телие,/ пе́сненными добро́тами похва́лим богому́дрыя святи́телиЦеркви Русския,/ свяще́нства венцы́, благоче́стия пра́вило,/ исто́чники Боже́ственных исцеле́ний неисчерпа́емыя,/ проли́тие дарова́ний духо́вных,/ ре́ки мно́гих чуде́с,/ зе́млю Ру́сскую веселя́щия тече́нием,/ благове́рным лю́дем те́плыя посо́бники,/ и́хже ра́ди Христо́с враго́в возноше́ния низложи́,/ име́яй ве́лию ми́лость.

Земля́ весели́тся и Не́бо ра́дуется,/ отцы́ преподо́бнии,/ восхваля́юще по́двиги и труды́ ва́ша,/ душе́вное благомо́щие и ума́ чистоту́,/ зако́ном бо естества́ не победи́стеся./ О собо́ре святы́й и по́лче Боже́ственный,/ земли́ на́шея утвержде́ние вы есте́ вои́стинну.

И́ны стихи́ры, глас 8. Самогла́сны:

Блаже́ннии богому́дрии кня́зие Русскии,/ правосла́вною му́дростию сия́ющии,/ доброде́телей же све́тлостию блиста́ющии,/ озаря́ете ве́рных исполне́ния,/ бесо́в тьму отгоня́юще;/ те́мже, я́ко прича́стники невече́рния благода́ти/ и насле́дия ва́шего храни́тели непосты́дныя,/ вас почита́ем, досточу́днии.

Му́ченицы Христо́вы преблаже́ннии,/ на во́льное заколе́ние са́ми себе́ преда́сте,/ и зе́млю Ру́сскую кровьми́ ва́шими освяти́сте,/ и возду́х просвети́сте преставле́нием;/ ны́не же живете́ на Небесе́х,/ во све́те невече́рнем,/ о нас всегда́ моля́щеся, богови́дцы.

Блаже́ннии Христа́ ра́ди юро́дивии и пра́веднии,/ на Руси Святой просия́вшии,/ вы, отверже́нием себе́ Христу́ после́довавше,/ мудре́йшим юро́дством прехи́трили есте́ диа́вола,/ сего́ связа́вше по́двиги ва́шими,/ и, бога́тство нося́ще в души́ некра́домо,/ вся Христо́ва уче́ния де́лом испо́лнисте,/ и, ны́не на Небесе́х лику́юще,/ не преста́йте моли́тися о Ру́сстей земли́/ и о всех почита́ющих вас.

Святы́х па́мять/ ве́лие торжество́ яви́ся земли́ на́шей,/ и, о том хва́лящеся, возглаго́лем:/ не забу́дите оте́чествия ва́шего, Ру́сския земли́,/ но всех нас помина́йте,/ соверша́ющих па́мять ва́шу, вси святи́и,/ моля́щеся о нас ко Го́споду.

Сла́ва, глас 1:

Весели́ся о Го́споде, Русь Правосла́вная,/ ра́дуйся и лику́й, ве́рою све́тло оде́явшися,/ телеса́ подви́жников ве́ры и свиде́телей и́стины/ в не́дрех свои́х иму́щи, я́ко сокро́вище,/ наслади́ся чуде́с, от них истека́ющих,/ и, ви́дящи полк сей святы́й,/ от ви́димых и неви́димых враго́в тя огражда́ющий,/ благода́рно Спа́су возопи́й:/ Го́споди, сла́ва Тебе́.

И ны́не, Богоро́дичен. Глас то́йже: Всеми́рную сла́ву:

Вход. Проки́мен дне и чте́ния три.

Проро́чества Иса́иина чте́ние (глава́ 49, 8–15):

Та́ко глаго́лет Госпо́дь:/ во вре́мя прия́тное послу́шах тя/ и в день спасе́ния помого́х тебе́./ И созда́х тя и дах тя в заве́т язы́ков,/ е́же устро́ити зе́млю и насле́дити насле́дие пусты́ни./ Глаго́люща су́щим во у́зах: изыди́те!/ И су́щим во тьме: откры́йтеся!/ На всех путе́х пасти́ся бу́дут,/ и на всех стезя́х па́жить их./ Не вза́лчут, ниже́ вжа́ждут,/ ниже́ порази́т их зной, ниже́ со́лнце,/ но Ми́луяй их уте́шит я́/ и сквозе́ исто́чники вод проведе́т я́./ И положу́ вся́кую го́ру в путь/ и вся́кую стезю́ в па́ству их./ Се си́и издале́ча прии́дут,/ си́и от се́вера и мо́ря, ини́и же от земли́ Пе́рсския./ Да веселя́тся Небеса́, и ра́дуется земля́,/ да отры́гнут го́ры весе́лие и хо́лми пра́вду,/ я́ко поми́лова Бог лю́ди Своя́/ и смире́нныя люде́й уте́ши./ Рече́ же Сио́н:/ оста́ви мя Госпо́дь, и Бог забы́ мя./ Еда́ забу́дет жена́ отроча́ свое́?/ или́ не поми́лует исча́дия чре́ва своего́?/ А́ще ли же и сих забу́дет жена́,/ но Аз не забу́ду тебе́, – глаго́лет Госпо́дь.

Прему́дрости Иису́са, сы́на Сира́хова, чте́ние

 (глава́ 44, 1–14):

Восхва́лим у́бо му́жи сла́вны и отцы́ на́ша в бытии́./ Мно́гу сла́ву созда́ Госпо́дь в них вели́чием Свои́м от ве́ка./ Госпо́дствующе в ца́рствиих свои́х/ и му́жи, имени́ти си́лою, сове́тующе ра́зумом свои́м,/ провеща́вшии во проро́чествах;/ старе́йшины люди́й в сове́тех/ и в ра́зуме писа́ния люди́й./ Прему́драя словеса́ в наказа́нии их;/ и́щуще гла́са мусики́йска и пове́дающе по́вести во писа́ниих,/ му́жи бога́тии, обдарова́ни кре́постию,/ ми́рно живу́ще в жили́щих свои́х./ Вси си́и в ро́дех просла́влени бы́ша,/ и во днех их похвала́./ Суть от них и́же оста́виша и́мя, е́же пове́дати хвалы́./ И суть, и́хже несть па́мяти, и погибо́ша, я́ко не су́щии,/ и бы́ша я́ко не бы́вше, и ча́да их по них./ Но си́и му́жие ми́лостивии,/ и́хже пра́вды не забве́ны бы́ша,/ с се́менем их пребу́дет до́брое насле́дие,/ изча́дия их в заве́тех./ Оста́ся се́мя их и ча́да их по них,/ до ве́ка пребу́дет се́мя их,/ и сла́ва их не потреби́тся./ Телеса́ их в ми́ре погребе́на бы́ша,/ а имена́ их живу́т в ро́ды./ Прему́дрость их пове́дят лю́дие,/ и похвалу́ их испове́сть Це́рковь.

Прему́дрости Соломо́новы чте́ние (глава́ 3, 1–9)

Пра́ведных ду́ши в руце́ Бо́жией,/ и не прико́снется их му́ка./ Непщева́ни бы́ша во очесе́х безу́мных умре́ти./ И вмени́ся озлобле́ние исхо́д их./ И е́же от нас ше́ствие – сокруше́ние, они́ же суть в ми́ре./ И́бо пред лице́м челове́ческим а́ще и му́ку прии́мут,/ упова́ние их безсме́ртия испо́лнено./ И вма́ле наказа́ни бы́вше,/ вели́кими благоде́тельствовани бу́дут,/ я́ко Бог искуси́ я́ и обре́те их досто́йны Себе́./ Я́ко зла́то в горни́ле, искуси́ их/ и, я́ко всепло́дие же́ртвенное, прия́т я́,/ и во вре́мя посеще́ния их возсия́ют/ и, я́ко и́скры по сте́блию, потеку́т./ Су́дят язы́ком и облада́ют людьми́,/ и воцари́тся Госпо́дь в них во ве́ки./ Наде́ющиися Нань уразуме́ют и́стину,/ и ве́рнии в любви́ пребу́дут Ему́./ Я́ко благода́ть и ми́лость в преподо́бных Его́/ и посеще́ние во избра́нных Его́.

 

На лити́и стихи́ры святы́х вси.

Самогла́сен, глас 8:

Сра́дуйтеся с на́ми, вси ли́цы святы́х/ и вся а́нгельская чинонача́лия,/ духо́вне совоку́пльшеся,/ прии́дем и воспои́м благода́рную песнь Христу́ Бо́гу:/ се бо безчи́сленный сонм сро́дников на́ших/ предстои́т Царю́ Сла́вы/ и моле́бно хода́тайствует о нас./ Си́и суть столпи́ и красота́ ве́ры правосла́вныя;/ си́и уче́нии, и де́лы, и крове́й излия́нии/ Це́рковь Бо́жию просла́виша;/ си́и от всех преде́л земли́ на́шея возсия́ша,/ и ве́ру правосла́вную в ней/ чудесы́ и зна́мении утверди́ша,/ и во ины́я страны́ пронесо́ша,/ апо́стольски ревну́юще;/ ини́и же пусты́ни и гра́ды оби́тельми святы́ми украси́ша,/ а́нгельское житие́ показу́юще;/ мно́зи руга́нии, и ра́нами, и лю́тою сме́ртию/ от сыно́в ве́ка сего́ искуси́шася,/ мно́зи же и ине́ми ви́ды,/ во вся́цем чи́не подвиза́вшеся,/ нам терпе́ния и злострада́ния о́браз пода́ша,/ и вси вку́пе мо́лят ны́не Го́спода/ от бед изба́витися оте́честву на́шему/ и всем нам спасти́ся.

И́ны стихи́ры, подо́бны на осмь гласо́в.

Глас 1. Подо́бен: О, ди́вное чу́до:

О, ди́вное чу́до!/ Исто́чницы благоче́стия/ на Руси явля́ются,/ и путеводи́телие к Небеси́ святи́и сро́дницы нам быва́ют./ Весели́ся, Русь Правосла́вная,/ сих оте́чество земно́е./ Возопии́м, ве́рнии,/ таковы́я иму́ще в беда́х засту́пники:/ блаже́ннии и святи́и,/ Бо́га не преста́йте о нас моли́ти,/ подаю́щаго ва́ми земли́ на́шей ве́лию ми́лость.

Глас 2. Подо́бен: Егда́ от Дре́ва:

Све́тите оте́честву ва́шему всегда́,/ сла́внии чудотво́рцы ру́сстии,/ я́коже зве́зды све́тлыя,/ покрыва́ете бо при́сно сие́ от па́губы враго́в/ и избавля́ете озлобле́ния и бу́ри вся́кия./ Те́мже ра́достно пра́зднует,/ ле́тнюю па́мять, блаже́ннии, соверша́юще,/ ве́рою и любо́вию пою́ще Го́спода,/ вас просла́вльшаго.

Глас 3. Подо́бен: Ве́лия му́ченик:

Ве́лия святы́х Твои́х, Христе́, си́ла:/ во гробе́х бо лежа́ще,/ ду́хи прогоня́ют/ и упраздни́ша вра́жию власть,/ ве́рою Тро́ическою подви́гшеся/ во благоче́стии.

Глас 4. Подо́бен: Дал еси́:

Дал еси́ зна́мение/ боя́щимся Тебе́, Го́споди,/ Крест Твой честны́й,/ и́мже ти́и, посрами́вше/ нача́ла тьмы и вла́сти,/ на Святе́й Руси́ правосла́вие утверди́ша./ Те́мже Твое́ человеколю́бное смотре́ние сла́вим,/ Иису́се всеси́льне,/ Спа́се душ на́ших.

Глас 5. Подо́бен: Ра́дуйся:

Прииди́те, Небе́снии предста́телие на́ши, к нам,/ ва́шего тре́бующим ми́лостивнаго посеще́ния,/ и изба́вите озло́бленныя мучи́тельскими преще́нии/ и лю́таго неи́стовства неве́рных,/ от ни́хже, я́ко пле́нницы и на́зи, гони́ми есмы́,/ от ме́ста на ме́сто ча́сто преходя́ще/ и заблужда́юще в верте́пех и гора́х./ Уще́дрите у́бо, прехва́льнии,/ и да́руйте нам осла́бу,/ утоли́те бу́рю/ и угаси́те е́же на ны негодова́ние,/ Бо́га моля́ще,/ подаю́щаго ва́ми земли́ на́шей ве́лию ми́лость.

Глас 6. Подо́бен: Все отло́жше:

Все отложи́вше/ жите́йское томле́ние/ и сла́дость теку́щую презре́вше,/ крест взя́сте, я́ко и́го Боже́ственное,/ и Христу́ после́довасте,/ и к Небе́сному поко́ю чу́дно всели́стеся./ О дру́зи Христо́ви, сосу́ди честни́и,/ святи́и вси, на Руси просия́вшии,/ прииди́те посреде́ нас неви́димо,/ предначина́юще торжество́ и пе́ние/ и сподобля́юще даро́в невеще́ственных/ ваш пра́здник соверша́ющих светоле́пно.

Глас 7. Подо́бен: Не ктому́ возбраня́еми:

Не лише́ни есмы́ наде́жди спасе́ния,/ святы́я бо сро́дники на́ша и́мамы,/ о нас моля́щияся./ Го́споди, сла́ва Тебе́.

Глас 8. Подо́бен: Го́споди, а́ще и суди́щу:

Го́споди,/ а́ще и нам по всему́ подо́бни бы́ша святи́и,/ но, пристра́стия земна́го отве́ргшеся,/ любо́вию к Тебе́ кре́пко привяза́шася,/ и, венча́вшеся ны́не/ руко́ю Твое́ю,/ предзащища́ют ду́ши на́ша.

Сла́ва, и ны́не, глас то́йже,

Богоро́дичен. Самогла́сен:

Сра́дуйтеся с на́ми, у́мная чинонача́лия,/ духо́вный совоку́пльше лик,/ ви́дяще Цари́цу и Влады́чицу всех,/ многоиме́нне ве́рными сла́виму:/ ра́дуются же и ду́си пра́ведных,/ су́щии зри́телие виде́ния,/ на возду́се моле́бно простира́ющу всечестне́и Свои́ ру́це,/ прося́щу умире́ния ми́ру,/ и странам Руси Святой утвержде́ния,/ и спасе́ния душ на́ших.

 

На лити́и в моли́тве Спаси́, Бо́же: помина́ет диа́кон избра́нных святы́х Церкви Русския, в моли́тве же Влады́ко, Многоми́лостиве: помина́ет предстоя́тель якоже обычай имать (зри уста́в на лити́и, страни́цы <355–380>).

 

И вхо́дим в храм, пою́ще стихи́ры стихо́вны воскре́сны 1-го гла́са: Стра́стию Твое́ю: Да ра́дуется: Царь сый: Жены́ мироно́сицы: со стихи́ их. Сла́ва, святы́х, глас 2: Но́вый до́ме: И ны́не, Богоро́дичен, глас то́йже: Вы́шнии ли́цы: Или́ ин Богоро́дичен, глас 8: О, пресла́внаго чудесе́! Небесе́ и земли́ Цари́ца:

На стихо́вне стихи́ры святы́х, глас 2.

Подо́бен: До́ме Евфра́фов:

Земле́ Ру́сская,/ гра́де святы́й,/ украша́й твой дом,/ в не́мже Боже́ственный/ ве́лий сонм святы́х просла́ви.

Стих: Го́споди, Госпо́дь наш,/ я́ко чу́дно И́мя Твое́ по всей земли́.

Це́рковь Ру́сская,/ красу́йся и лику́й,/ се бо ча́да твоя́/ Престо́лу Влады́чню/ во сла́ве предстоя́т, ра́дующеся.

Стих: Святы́м, и́же суть на земли́ Его́,/ удиви́ Госпо́дь вся хоте́ния Своя́ в них.

Собо́ре святы́х ру́сских,/ по́лче Боже́ственный,/ моли́теся ко Го́споду/ о земно́м оте́честве ва́шем/ и о почита́ющих вас любо́вию.

Сла́ва, глас и подо́бен то́йже:

Но́вый до́ме Евфра́фов,/ уде́ле избра́нный,/ Русь Свята́я,/ храни́ ве́ру правосла́вную,/ в не́йже тебе́ утвержде́ние.

И ны́не, глас и подо́бен то́йже:

Вы́шнии ли́цы,/ Богоро́дице Де́во,/ пою́т с ни́жними,/ сла́вяще непреста́нно/ Рождество́ Твое́ Пречи́стое.

Ин Богоро́дичен, глас 8.

Подо́бен: О, пресла́внаго чудесе́:

О, пресла́внаго чудесе́!/ Небесе́ и земли́ Цари́ца,/ от святы́х сро́дников на́ших умоля́емая,/ до ны́не зе́млю Ру́сскую покрыва́ет/ и ли́ка Своего́ изображе́нии ми́лостивно обогаща́ет./ О Влады́чице Держа́вная!/ Не преста́ни и на бу́дущее вре́мя/ во утвержде́ние на Руси́ правосла́вия/ ми́лости и чудеса́ излива́ти до ве́ка. Ами́нь.

На благослове́нии хле́бов Богоро́дице Де́во: два́жды, и тропа́рь святы́х, глас 8, еди́ножды.

Тропа́рь святы́х, глас 8:

Я́коже плод кра́сный Твоего́ спаси́тельнаго се́яния,/ земля́ Русская прино́сит Ти, Го́споди, вся святы́я, в той просия́вшия./ Тех моли́твами в ми́ре глубо́це/ Це́рковь и страну́ на́шу Богоро́дицею соблюди́, Многоми́лостиве.

На у́трени

На Бог Госпо́дь: тропа́рь воскре́сен, глас 1: Ка́мени запеча́тану: еди́ножды, и святы́х тропа́рь, глас 8: Я́коже плод: еди́ножды.

Сла́ва, ин тропа́рь, глас 4:

Иерусали́ма Вы́шняго гра́жданы,/ от земли́ на́шея возсия́вшия/ и Бо́гу во вся́цем чи́ну и вся́ким по́двигом угоди́вшия,/ прииди́те, воспои́м, ве́рнии:/ о всеблаже́ннии Руси Святой засту́пницы,/ моли́теся ко Го́споду,/ да поми́лует сию́ от гне́ва Своего́,/ исцеля́я сокруше́ние ея́,/ и ве́рныя лю́ди Своя́ уте́шит.

И ны́не, Богоро́дичен, глас то́йже:

Днесь све́тло красу́ется Правосла́вная Русь,/ я́ко зарю́ со́лнечную, восприи́мши, Влады́чице,/ чудотво́рную Твою́ ико́ну Влади́мирскую,/ к не́йже ны́не мы притека́юще/ и моля́щеся Тебе́, взыва́ем си́це:/ о пречу́дная Влады́чице Богоро́дице,/ моли́ся из Тебе́ воплоще́нному Христу́ Бо́гу на́шему,/ да изба́вит зе́млю Ру́сскую и вся страны́ христиа́нския/ невреди́мы от всех наве́т вра́жиих/ и спасе́т ду́ши на́ша, я́ко Милосе́рд.

По стихосло́виих седа́льны воскре́сны 1-го гла́са со стихи́ их. По полиеле́и ипакои́ воскре́сен, глас 1: Разбо́йничо покая́ние: и и́ны седа́льны святы́х от 1-го стихосло́вия, глас 3: Мужа́йся, Христо́ва Це́рковь: и от 2-го стихосло́вия, глас 1: А́ще и глаго́лют: Та́же седа́льны святы́х по полиеле́и, глас 5: Красу́йся, свети́ся Русь: Сла́ва, глас 3: Све́тло соверша́юще: И ны́не, Богоро́дичен, глас 4: Я́ко необори́мую сте́ну:

По 1-м стихосло́вии седа́лен святы́х, глас 2.

Подо́бен: Апо́столе, Христу́ Бо́гу:

Со́лнце пра́вды, Христо́с, вас посла́, я́коже лучи́,/ просвеща́ющии зе́млю Ру́сскую,/ уго́дницы Бо́жии, от ро́да на́шего просия́вшии./ Те́мже моли́те Его́, святи́и,/ облежа́щий нас ны́не о́блак неве́рия разгна́ти/ и дарова́ти нам мир и ве́лию ми́лость.

Сла́ва, ин седа́лен, глас 3.

Подо́бен: Де́ва днесь:

Мужа́йся, Христо́ва Це́рковь,/ и держа́вствуй над всу́е борю́щими!/ Христо́ви бо дру́зи о тебе́ пеку́тся,/ и предстоя́ще, и обстоя́ще,/ и́хже о́бщий пра́здник ны́не/ соверша́еши све́тло.

И ны́не, Богоро́дичен, глас 5:

Пред свято́ю Твое́ю ико́ною, Влады́чице,/ моля́щиися исцеле́ний сподобля́ются,/ ве́ры и́стинныя позна́ние прие́млют/ и ага́рянская наше́ствия отража́ют./ Те́мже и нам, к Тебе́ припа́дающим,/ грехо́в оставле́ние испроси́,/ по́мыслы благоче́стия сердца́ на́ша просвети́/ и к Сы́ну Твоему́ моли́тву вознеси́/ о спасе́нии душ на́ших.

По 2-м стихосло́вии седа́лен, глас 1.

Подо́бен: Гроб Твой:

Я́ко со́лнце све́тлое, я́ко блиста́ющая денни́ца,/ па́мять честна́я в земли́ Ру́сстей просия́вших святы́х возсия́,/ всех нас освеща́ющи и согрева́ющи сердца́ на́ша/ к подража́нию житию́ их Боже́ственному и к ре́вности о ве́ре.

Сла́ва, ин седа́лен, глас то́йже:

ІІодо́бен: Ка́мени запеча́тану:

А́ще и глаго́лют сы́нове ве́ка сего́:/ прииди́те, отста́вим вся пра́здники Бо́жия от земли́,/ но Ца́рство Госпо́дне и еще́ держа́вствовати и́мать,/ де́рзость враго́в отража́ющее./ Те́мже настоя́щее торжество́ све́тло пра́зднующе,/ Еди́ному Царю́ и Бо́гу на́шему возопии́м:/ сла́ва Тебе́, Русь Правосла́вием освяти́вшему;/ сла́ва Тебе́, святы́я мно́гия в ней просла́вльшему;/ сла́ва Тебе́, и доны́не ве́рным кре́пость да́рующему.

И ны́не, Богоро́дичен, глас то́йже:

Боголюби́вая Цари́це,/ Неискусому́жная Де́во, Богоро́дице Мари́е,/ моли́ за ны Тебе́ возлюби́вшаго/ и ро́ждшагося от Тебе́ Сы́на Твоего́, Христа́ Бо́га на́шего,/ пода́ти нам оставле́ние прегреше́ний,/ ми́рови мир,/ земли́ плодо́в изоби́лие,/ па́стырем святы́ню/ и всему́ челове́чу ро́ду спасе́ние,/ гра́ды и страны́ земли Русския от нахожде́ния иноплеме́нных заступи́/ и от междоусо́бныя бра́ни сохрани́./ О Ма́ти Боголюби́вая Де́во,/ о Цари́це Всепе́тая!/ Ри́зою Свое́ю покры́й нас от вся́каго зла,/ от ви́димых и неви́димых враг защити́/ и спаси́ ду́ши на́ша.

Полиеле́й

А́ще несть ико́ны Всех ру́сских святы́х, поставля́ем ико́ну Пресвяты́я Тро́ицы. По оконча́нии псалмо́в полиеле́йных священнослужи́тели же пою́т велича́ние Пресвяте́й Тро́ице: Велича́ем Тя, Триипоста́сный Влады́ко: и а́бие священнослужи́тели же пою́т велича́ние Пресвяте́й Богоро́дице: Досто́йно есть: Посе́м пое́м на о́ба ли́ка псало́м избра́нный: Бла́го есть: и припева́ем велича́ние святы́м: Ублажа́ем вас: к стиха́м сего́ псалма́, ко всем или́ то́кмо к не́которым, я́коже указа́ся. Посе́м не пе́вше: Сла́ва, и ны́не: 1 лик пое́т: Благослове́н еси́, Го́споди, научи́ мя оправда́нием Твои́м. А́нгельский собо́р: и про́чии тропари́ воскре́сныя по непоро́чных.

А́ще пра́зднество соверша́ем во ин день, священнослужи́тели пою́т велича́ние Пресвяте́й Тро́ице и посе́м пое́м псало́м избра́нный ино́й: Воскли́кните Го́сподеви, вся земля́: (зри страни́цы <384–386>). К стиха́м сего́ псалма́, ко всем или́ то́кмо к не́которым, я́коже указа́ся, припева́ем велича́ние святы́м. Сла́ва, и ны́не: Аллилу́ия, три́жды. И коне́чное велича́ние Пресвяте́й Богоро́дице.

По полиеле́йных псалме́х свяще́нницы пою́т велича́ние Пресвяте́й Тро́ице:

Велича́ем Тя,/ Триипоста́сный Влады́ко,/ ве́рою правосла́вною зе́млю Ру́сскую озари́вшаго/ и святы́х сро́дников на́ших/ сонм ве́лий в ней просла́вльшаго.

И а́бие священнослужи́тели же пою́т велича́ние Пресвяте́й Богоро́дице:

Досто́йно есть велича́ти Тя,/ Богоро́дице,/ земли́ Ру́сския Цари́цу Небе́сную/ и люде́й правосла́вных/ Влады́чицу Держа́вную.

Посе́м стих 1-й псалма́ избра́ннаго Бла́го есть: и велича́ние святы́м:

Ублажа́ем вас,/ чудотво́рцы на́ши сла́внии,/ зе́млю Ру́сскую доброде́тельми ва́шими озари́вшии/ и о́браз спасе́ния нам/ светоявле́нно показа́вшии.

Псало́м избра́нный,

пое́мый в Неде́лю 2-ю по Пятидеся́тнице:

1 лик: Бла́го есть испове́датися Го́сподеви и пе́ти И́мени Твоему́, Вы́шний, возвеща́ти зау́тра ми́лость Твою́ и и́стину Твою́ на вся́ку нощь./ Ублажа́ем вас: 2 лик: Ве́лий Госпо́дь и хва́лен зело́, во гра́де Бо́га на́шего, в горе́ святе́й Его́.1. Род и род восхва́лят дела́ Твоя́ и си́лу Твою́ возвестя́т. 2. Великоле́пие сла́вы святы́ни Твоея́ возглаго́лют и чудеса́ Твоя́ пове́дят. 1. Па́мять мно́жества бла́гости Твоея́ отры́гнут и пра́вдою Твое́ю возра́дуются. 2. Госпо́дь кре́пость лю́дем Свои́м даст, Госпо́дь благослови́т лю́ди Своя́ ми́ром. 1. Я́ко благоволи́т Госпо́дь в лю́дех Свои́х и вознесе́т кро́ткия во спасе́ние. 2. Возвеселя́тся вси упова́ющии на Тя, во век возра́дуются, и всели́шися в них, и похва́лятся о Тебе́ лю́бящии И́мя Твое́./ Ублажа́ем вас: 1. Сей род и́шущих Го́спода, и́щущих лице́ Бо́га Иа́ковля. 2. Мне же зело́ че́стни бы́ша дру́зи Твои́, Бо́же, зело́ утверди́шася влады́чествия их. 1. Изочту́ их, и па́че песка́ умно́жатся. 2. Уве́дите, я́ко Госпо́дь, Той есть Бог наш, Той сотвори́ нас, а не мы, мы же лю́дие Его́ и о́вцы па́жити Его́. 1. Ми́лости Твоя́, Го́споди, во век воспою́, в род и род возвещу́ и́стину Твою́ усты́ мои́ми. 2. Ми́лость же Госпо́дня от ве́ка и до ве́ка на боя́щихся Его́. 1. Боя́щиися Го́спода упова́ша на Го́спода, Помо́щник и Защи́титель им есть. 2. Ра́дуйтеся Бо́гу, Помо́щнику на́шему, воскли́кните Бо́гу Иа́ковлю. 1. Возра́дуемся о спасе́нии Твое́м и во И́мя Го́спода Бо́га на́шего возвели́чимся./ Ублажа́ем вас: 2. Госпо́дь утвержде́ние люде́й Свои́х и Защи́титель спасе́ний Христа́ Своего́ есть. 1. О Бо́зе сотвори́м си́лу, и Той уничижи́т стужа́ющия нам. 2. Го́споди, си́лою Твое́ю возвесели́тся царь, и о спасе́нии Твое́м возра́дуется зело́. 1. О Бо́зе похва́лимся весь день, и о И́мени Твое́м испове́мыся во век. 2. Земля́ даде́ плод свой, благослови́ ны, Бо́же, Бо́же наш, благослови́ ны, Бо́же, и да убоя́тся Его́ вси концы́ земли́. 1. Спаси́ ны, Го́споди Бо́же наш, и собери́ ны от язы́к испове́датися И́мени Твоему́ свято́му и хвали́тися во хвале́ Твое́й. 2. Благослове́н Госпо́дь, Бог Изра́илев, от ве́ка и до ве́ка, и реку́т вси лю́дие: бу́ди, бу́ди./ Ублажа́ем вас:

Посе́м тропари́ воскре́сныя по непоро́чнах. Ектения́ ма́лая. Ипакои́ воскре́сен, глас 1: Разбо́йничо покая́ние: и и́ны седа́льны святы́х от 1-го стихосло́вия, глас 3: Мужа́йся, Христо́ва Це́рковь: и от 2-го стихосло́вия, глас 1: А́ще и глаго́лют: (зри страни́цы <329–330>).

Та́же седа́льны святы́х по полиеле́и, глас 5:

Красу́йся, свети́ся, Русь Правосла́вная, луча́ми Креста́,/ его́же и́маши всем ве́рным храни́теля,/ ты же мно́жество все де́монское,/ тьмы испо́лньшееся, отве́ргни.

Сла́ва, глас 3.

Подо́бен: Да веселя́тся:

Све́тло соверша́юще настоя́щее торжество́,/ восхва́лим и Андре́я Первозва́ннаго,/ я́ко Ру́сския земли́ апо́стола,/ пе́рваго ева́нгельским благове́стием сию́ огласи́вшаго,/ той бо, я́коже дре́вле пра́отцем на́шим,/ та́ко и нам ны́не взыва́ет:/ прииди́те, обрето́хом Жела́емаго.

И ны́не, Богоро́дичен, глас 4:

Я́ко необори́мую сте́ну и исто́чник чуде́с/ стяжа́вше Тя, раби́ Твои́, Богоро́дице Пречи́стая,/ сопроти́вных ополче́ния низлага́ем./ Те́мже мо́лим Тя:/ мир земли́ Ру́сстей да́руй/ и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

А́ще 2-я неде́ля по Пятидеся́тнице, степе́нна воскре́сна, 1-го гла́са. Проки́мен воскре́сный, глас 1: Ны́не воскресну́, глаго́лет Госпо́дь,/ положу́ся во спасе́ние, не обиню́ся о нем. Стих: Словеса́ Госпо́дня, словеса́ чи́ста. Вся́кое дыха́ние: Ева́нгелие воскре́сное 2-е, от Ма́рка, зача́ло 70. Воскресе́ние Христо́во: Псало́м 50. Сла́ва: Моли́твами апо́столов: И ны́не: Моли́твами Богоро́дицы: Стихи́ра: Воскре́с Иису́с от гро́ба:

А́ще храм Всех ру́сских святы́х, степе́нна воскре́сна 1-го гла́са. Проки́мен святы́х, глас 4: Ра́дуйтеся, пра́веднии, о Го́споде,/ пра́вым подоба́ет похвала́. Стих: Бу́ди, Го́споди, ми́лость Твоя́ на нас, я́коже упова́хом на Тя. Вся́кое дыха́ние: Ева́нгелие хра́ма Всех святы́х ру́сских, от Матфе́я, зача́ло 10. Воскресе́ние Христо́во: Псало́м 50. Сла́ва: Моли́твами всех святы́х ру́сских,/ Ми́лостиве, очи́сти/ мно́жество согреше́ний на́ших. И ны́не: Моли́твами Богоро́дицы,/ Ми́лостиве, очи́сти/ мно́жество согреше́ний на́ших. Поми́луй мя, Бо́же,/ по вели́цей ми́лости Твое́й/ и по мно́жеству щедро́т Твои́х/ очи́сти беззако́ние мое́. Стихи́ра, глас 6: Ежеле́тнюю па́мять:

Стихи́ра святы́х по 50-м псалме́, глас 6:

Ежеле́тнюю па́мять днесь/ святы́х сро́дников на́ших соверша́юще,/ досто́йно сия́ да ублажи́м./ Ти́и вои́стинну чрез вся блаже́нства Госпо́дня проидо́ша:/ обнища́вше бо ду́хом – обогати́шася/ и кро́тцы бы́вше – зе́млю кро́тких насле́доваша,/ пла́кавше – уте́шишася,/ алка́вше пра́вды – насы́тишася,/ ми́ловавше – поми́ловани бы́ша,/ чи́сти бы́вше се́рдцем – Бо́га я́коже мо́щно узре́ша,/ миротвори́вше – Боже́ственнаго сподо́бишася сыноположе́ния,/ гони́ми же и му́чими пра́вды ра́ди и благоче́стия бы́вше –/ на Небесе́х ны́не веселя́тся и ра́дуются/ и приле́жно мо́лятся Го́сподеви/ поми́ловатися оте́честву на́шему.

А́ще пое́м слу́жбу Всех святы́х ру́сских во ин день, степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са. Проки́мен, Ева́нгелие и стихи́ра по 50-м псалме́ святы́х.

И глаго́лет диа́кон: Спаси́, Бо́же, лю́ди Твоя́: (зри страни́цу 354).

А́ще 2-я Неде́ля по Пятидеся́тнице, пое́м кано́ны си́це: Окто́иха – воскре́сный 1-го гла́са со ирмосо́м на 4 и Богоро́дицы 1-го гла́са на 2; кано́н Всех ру́сских святы́х, глас 8, на 8. А́ще во ин день, пое́м кано́ны си́це: Богоро́дицы, глас 2: Я́же всем удобь послу́шная: (зри Окто́их, повече́рие суббо́ты или́ слу́жбу «Утоли́ моя́ печа́ли», 25 января́) со ирмосо́м на 6, ирмосы́ по два́жды. И кано́н Всех ру́сских святы́х, глас 8, на 8.

Кано́нНедели всех святых, в земле Русской просиявших, глас 8.

Песнь 1

Ирмо́с: В Чермне́м фарао́на с колесни́цами погрузи́л еси́/ и лю́ди Моисе́ом спасл еси́,/ пою́щия Тебе́, Го́споди, песнь побе́дную,/ я́ко Изба́вителю на́шему Бо́гу.

Вси в пе́снех духо́вных воспои́м согла́сно/ во благоче́стии просия́вшия Боже́ственныя отцы́ на́ша,/ я́же изнесе́ Ру́сския земли́ вся́ко ме́сто и страна́/ и я́же Це́рковь Ру́сская воспита́.

Ра́дуйтеся, святи́телие седмочи́сленнии:/ Васи́лие, Ефре́ме, Евге́ние, Елпи́дие, Агафодо́ре, Ефе́рие и Капито́не,/ в Херсо́не епи́скопствовавшии/ и зе́млю на́шу кровьми́ свои́ми освяти́вшии.

Прииди́те, мучениколю́бцы ве́рнии,/ пе́сньми почти́м первому́ченики ру́сския, Фео́дора и ю́наго Иоа́нна,/ и́долом не послужи́вшия и кро́ви своя́ за Христа́ да́вшия.

Вели́чие на́ше и похвала́ ты еси́, О́льго Богому́драя,/ тобо́ю бо свободи́хомся от бесо́вскаго прельще́ния,/ не преста́й и ны́не моли́ти за лю́ди, я́же Бо́гу привела́ еси́.

Ра́дуйся и весели́ся, ра́бе Христо́в,/ кня́же вели́кий и му́дрый Влади́мире, просвети́телю наш,/ тобо́ю бо изба́вихомся от душепа́губнаго идолослуже́ния,/ те́мже, ра́дуйся, вопие́м тебе́.

Сия́ет, я́ко звезда́ на небеси́, Бо́жий иера́рх Михаи́л,/ зе́млю Ру́сскую просвети́вый све́том позна́ния Боже́ственныя ве́ры/ и Влады́це приве́дый лю́ди но́вы, ба́нею креще́ния обновле́нны.

О блаже́ннии страстоте́рпцы Христо́вы,/ кня́зие Бори́се, Гле́бе, и И́горе, и Михаи́ле с боля́рином Фео́дором!/ Не забу́дите оте́чества ва́шего, глад и озлобле́ние отгони́те,/ от грехопаде́ний междоусо́бий изба́вите ны.

Богоро́дичен: С чи́нми а́нгел, Влады́чице,/ со проро́ки, и апо́столы, и со все́ми святы́ми/ за ны, гре́шныя, Бо́гу помоли́ся,/ Твоего́ Покро́ва пра́здник Церкви Русской просла́вльшия.

Катава́сия: Отве́рзу уста́ моя́:

Песнь 3

Ирмо́с: Небе́снаго кру́га Верхотво́рче, Го́споди,/ и Це́ркве Зижди́телю,/ Ты мене́ утверди́ в любви́ Твое́й,/ жела́ний кра́ю, ве́рных утвержде́ние,/ Еди́не Человеколю́бче.

Пропове́дует пресла́вно и па́че трубы́ вопие́т/ вели́кая Ла́вра Пече́рская,/ тобо́ю нача́ло прии́мшая, о́тче преподо́бне, Анто́ние сла́вне,/ всех мона́хов Церкви Русския первонача́льниче.

Воспои́м све́тло мона́шескаго о́бщаго жития́/ в Ру́сстей земли́ устрои́теля, блаже́ннаго Феодо́сия,/ с ним и Не́стора, достопа́мятных дея́ний списа́теля,/ и Али́пия, живописа́ния на Руси нача́льника.

Рай мы́сленный еси́, Пече́рская свята́я горо́,/ умно́жившая духо́вная древеса́, блаже́нныя отцы́,/ и́хже исчести́ по еди́ному не могу́ще,/ о всех вку́пе хвалу́ принесе́м Еди́ному Влады́це.

Анто́ние, Иоа́нне и Евста́фие, тве́рдии испове́дницы правосла́вныя ве́ры,/ издре́вле в земле Русско-Лито́встей насажде́ннии,/ моли́твами ва́шими от зловре́дных инове́рных мудрова́ний/ соо́тчичей ва́ших и всех нас огражда́йте.

Хода́таи бу́дите за оте́чество ва́ше земно́е,/ Афана́сие преподобному́чениче, и ты, о́троче Гаврии́ле,/ научи́те у́бо и нас Правосла́вие дерзнове́нно испове́дати/ и стра́ха вра́жия не боя́тися.

Да почти́тся И́ов преподо́бный, Ла́вры Поча́евския украше́ние,/ вку́пе со все́ми уго́дники и чудотво́рцы Волы́нскими,/ де́лы свои́ми и чудесы́ облиста́вшии пресла́вно земли́ на́шея концы́.

Пе́сньми свяще́нными восхва́лим Афана́сия, Царегра́дскаго святи́теля,/ свое́ благослове́ние земли́ нашей прине́сшаго/ и честны́я своя́ мо́щи нам оста́вльшаго.

Богоро́дичен: Се вре́мя заступле́ния Пресвяты́я Богоро́дицы прии́де,/ умно́жившимся собла́зном,/ се вре́мя на́ших к Ней воздыха́ний, о бра́тие,/ рцем у́бо от всего́ се́рдца на́шего:/ Влады́чице, Влады́чице, помози́ лю́дем Твои́м.

А́ще 2-я Неде́ля по Пятидеся́тнице, по ектении́ конда́к и и́кос святы́х (зри страни́цы <340–341>). Та́же седа́льны святы́х.

Седа́лен святы́х, глас 7:

Нощне́й тьме огустева́ющей, умножа́ется зве́здный блеск,/ и к тому́ о́чи заблу́ждших ра́достно возво́дятся./ Та́ко и умно́жившейся на земли́ грехо́вней тьме,/ возведе́м горе́ о́чи на́ши, бра́тие,/ и, сия́ние духо́вных звезд, зе́млю на́шу озаря́ющих, узре́вше,/ к Небе́сному оте́честву потщи́мся,/ его́же да не лиши́т Госпо́дь нас, гре́шных, моли́твами святы́х Свои́х.

Сла́ва, и ны́не, глас 4:

Притеце́м, ве́рнии, к Боже́ственней и цельбоно́сней ри́зе Спаси́теля на́шего Бо́га,/ благоизво́лившаго сию́ пло́тию носи́ти и на Кресте́ Святу́ю Свою́ Кровь излия́ти,/ е́юже искупи́ нас от рабо́ты вра́жия./ Те́мже благода́рственно вопие́м Ему́:/ спаси́ Первосвяти́теля на́шего и архиере́и,/ Оте́чество на́ше и вся лю́ди честно́ю Твое́ю ри́зою защити́/ и спаси́ ду́ши на́ша, я́ко Человеколю́бец.

Песнь 4

Ирмо́с: Ты моя́ кре́пость, Го́споди,/ Ты моя́ и си́ла,/ Ты мой Бог, Ты мое́ ра́дование,/ не оста́вль не́дра О́тча/ и на́шу нищету́ посети́в./ Тем с проро́ком Авваку́мом зову́ Ти:/ си́ле Твое́й сла́ва, Человеколю́бче.

Первонача́льника и устрои́теля гра́да Москвы́,/ блаже́нне кня́же Дании́ле, показа́ тя Госпо́дь,/ к Нему́ же непреста́нно моля́ся, град твой охраня́й, зе́млю на́шу от бед спаса́й,/ правосла́вныя же ру́сския лю́ди посеща́ти ми́лостивно не преста́й.

Мо́лим вас, святи́телие Христо́вы/ Пе́тре, Алекси́е, Ио́но, Фили́ппе и Инноке́нтие,/ Фо́тие, Киприа́не и Феогно́сте и вси про́чии Моско́встии чудотво́рцы:/ душе́вное смуще́ние и печа́ли на́шея бу́рю разори́те/ и тишину́ нам пода́йте ва́шими к Бо́гу моли́твами.

И первопресто́льник Русския Це́ркве, и испове́дник Правосла́вныя ве́ры,/ и обличи́тель грехолюби́вых и мяте́жных,/ и строи́тель Ру́сския земли́ был еси́, святи́телю Ермоге́не,/ и за сие́ темни́цею и гла́дом му́чимь был еси́ и прие́мь от Бо́га неувяда́емый вене́ц,/ со святи́тели и му́ченики весели́шися.

Ра́дуется сла́вный град Москва́, и весе́лия исполня́ется всяРусь Святая,/ на твоя́ моли́твы наде́ющеся, Се́ргие Богоблаже́нне,/ оби́тель же твоя́ красу́ется,/ храня́щи честны́я твоя́ мо́щи, я́ко сокро́вище свяще́нное.

Пе́сньми свяще́нными восхва́лим преподо́бнаго Ни́кона, послуша́ния рачи́теля,/ с ни́мже воспои́м Михе́я, Са́вву и Диони́сия, Стефа́на, Андрони́ка и Са́вву и вся преподо́бныя ученики́ и собесе́дники вели́каго Се́ргия,/ и́хже моли́твами Церковь Русская утверждается.

О прему́дрии и блаже́ннии Васи́лие, Макси́ме и Иоа́нне Моско́встии/ и вси Христа́ ра́ди юро́дивии на Руси просиявшии, чу́днии житие́м и ра́зумом,/ мо́лим вас приле́жно:/ моли́те Христа́ Бо́га на́шего за земно́е оте́чество ва́ше/ и всем ве́рным спасе́ние испроси́те.

Но́вый сто́лпник в де́бри Калу́жстей яви́лся еси́, преподо́бне Ти́хоне,/ и ку́пно с преподо́бным Пафну́тием, и́ночества стро́гим ревни́телем, и блаже́нным Лавре́нтием/ ко гра́ду Го́рнему в стране́ твое́й путь ве́рный проложи́л еси́,/ на не́мже упаси́ и нас моли́твами твои́ми.

Богоро́дичен: Подо́бием ико́ны И́верския не то́чию Афо́н просвеща́ется,/ но и град Москва́ украша́ется и ини́и гра́ди и ве́си освяща́ются,/ от тоя́ чуде́сную по́мощь прие́млюще и исто́чник утеше́ния в ней обрета́юще,/ и нам, Блага́я Врата́рнице, две́ри ра́йския отве́рзи.

Песнь 5

Ирмо́с: Вску́ю мя отри́нул еси́/ от лица́ Твоего́, Све́те Незаходи́мый,/ и покры́ла мя есть чужда́я тьма, окая́ннаго,/ но обрати́ мя и к све́ту за́поведей Твои́х/ пути́ моя́ напра́ви, молю́ся.

Вели́каго Нова́гра́да первопа́стырие,/ Ники́то, Ни́фонте, Иоа́нне, Феокти́сте,/ Моисе́е, Евфи́мие, Ио́но и Серапио́не, и про́чии чу́днии святи́телие,/ в дому́ Прему́дрости Бо́жия, я́ко фи́никсы, процвели́ есте́,/ словесы́ благопло́дными и непоро́чным житие́м.

Све́тло да похва́лятся кня́зие Новгоро́дстии,/ Влади́мир, Святы́я Софи́и пречу́дныя устрои́тель,/ с ма́терию свое́ю А́нною, и Мстисла́в, и Фео́дор,/ с ни́ми же и вси от ро́да князе́й Русских житие́м богоуго́дным просия́вшии,/ Боже́ственными да воспою́тся пе́сньми.

Ди́внаго Варлаа́ма, вели́ка Нова́гра́да сла́ву и украше́ние, моли́твенника нашего,/ и Анто́ния сла́внаго, от ве́тхаго Ри́ма на ка́мени по волна́м морски́м преплы́вшаго,/ Са́вву же, и Ефре́ма, и Михаи́ла/ кто досто́йно просла́вит от земны́х?

Еде́мскаго рая́, прииди́те, ви́дим цве́ты присножи́зненныя и богопрозябе́нныя,/ по́двиги оте́ц, в преде́лех Новгоро́дских просия́вших,/ и́хже есть еди́н Де́латель Госпо́дь.

Все́волод кро́ткий и Довмо́нт, Пско́ву стена́ необори́мая,/ и Нико́ла блаже́нный и Корни́лий преподо́бный,/ святы́м креще́нием чудь Ливо́нскую просвети́вый,/ пе́сньми да воспою́тся.

Ве́ру правосла́вную пред лати́ны пропове́давшии,/ к ве́чным востеко́ша оби́телем Иси́дор пресви́тер/ и с ним собо́р му́ченический во Ю́рьеве, гра́де Ливо́нстем,/ Царю́ царе́й ны́не предстоя́ще, мо́лятся о нас, почита́ющих па́мять их.

Авраа́мия Богоно́снаго, Смоле́нска украше́ние,/ и Евфроси́нию, ра́дование По́лотское и де́вам сия́ние,/ Христе́ мой, Тебе́ приво́дим моли́твенники,/ и́хже ра́ди спаси́ нас.

Богоро́дичен: Засту́пница те́плая иногда́ вели́кому Нову́гра́ду была́ еси́/ и ненаде́ющихся наде́жда и люде́й бе́дствующих Помо́щница,/ и ны́не о́ком милосе́рдным при́зри на нас/ и, ско́рби на́ша ви́девши и воздыха́ние услы́шавши,/ зна́мение ми́лости яви́ нам, Пречи́стая.

Песнь 6

Ирмо́с: Во́днаго зве́ря во утро́бе/ дла́ни Ио́на крестови́дно распросте́р,/ спаси́тельную страсть прообража́ше я́ве;/ тем, тридне́вен изше́д,/ преми́рное Воскресе́ние прописа́ше/ пло́тию пригвожде́ннаго Христа́ Бо́га/ и тридне́вным Воскресе́нием мир просве́щшаго.

Ева́нгельски Христа́ возлюби́вше,/ преподо́бнии Зоси́мо, Савва́тие, Ге́рмане, Ирина́рше, Елеаза́ре и про́чии Солове́цтии чудотво́рцы,/ ми́ра отврати́стеся, в непроходи́мыя и пусты́я о́стровы Солове́цкия заше́дше,/ вся́кия доброде́тели о́бразу навыко́сте,/ му́дрей пчеле́ подо́бящеся,/ и селе́ние, досто́йное прия́ти Ду́ха Свята́го, бы́сте, прему́дрии.

Вели́каго в чудесе́х преподо́бнаго Три́фона воспои́м, Лопа́рскаго просвети́теля,/ в после́дних конце́х се́верныя страны́ от го́рькаго ра́бства бесо́вскаго лю́ди изба́вльшаго/ и святы́м креще́нием возроди́вшаго.

Ра́дуйся, пусты́не, пре́жде безпло́дная и необита́емая,/ по́слежде же, я́ко крин, процве́тшая и и́нок мно́жество возрасти́вшая!/ Взыгра́йте, го́ры Валаа́ма и вся древа́ дубра́вная,/ хва́ляще с на́ми Се́ргия и Ге́рмана, вку́пе же и Арсе́ния со Алекса́ндром Сви́рским,/ отцы́ всехва́льныя.

Жития́ сего́ непостоя́нную пучи́ну немяте́жно преше́л еси́, преподо́бне Кири́лле,/ ко́рмчую Ма́терь Бо́жию име́я,/ и ты, Ио́сифе, Во́лоцкая похвало́, и Ни́ле нестяжа́телю,/ на воде́ поко́йне и на зла́це воздержа́ния учени́к ва́ших стада́ му́дре упасли́ есте́,/ и ны́не с ни́ми моли́теся о чту́щих па́мять ва́шу.

Я́ко зве́зды вели́кия, просия́ша в мона́шеских собо́рех/ Анто́ний Си́йский и Три́фон Вя́тский,/ Дими́трий на Прилу́це и Амфило́хий и Диони́сий, похвала́ Глуши́цкая,/ Григо́рий Пе́льшемский, Па́вел, и Се́ргий, и Корни́лий Волого́дстии,/ я́ко луча́ми, сия́юще доброде́тельми жития́ своего́, преподо́бнии.

Богови́дно пожи́вше, пусты́ни, я́ко гра́ды, сотвори́ли есте́,/ Мака́рие, Варна́во и Ти́хоне, Авраа́мие и Генна́дие./ Те́мже вку́пе с про́чими отцы́, в преде́лех Костромски́х и Яросла́вских просия́вшими,/ ублажа́ем вас и мо́лим:/ моли́те Го́спода, да не лиши́т и нас его́же ны́не наслажда́етеся боговиде́ния/ в ве́чнем гра́де Небе́снаго Царя́.

Лику́й, Фиваи́до Ру́сская,/ красу́йтеся, пусты́ни и де́бри Олоне́цкия, Белоезе́рския и Волого́дския,/ возрасти́вшия свято́е и сла́вное оте́ц мно́жество,/ чу́дным житие́м всех наставля́ющее ми́ру не прилепля́тися,/ крест свой на ра́мена взя́ти и во след Христу́ ше́ствовати.

Богоро́дичен: Твое́ю всечестно́ю ико́ною Ти́хвинскою,/ ю́же вели́кая земля наша я́ко не́кий дар Боже́ственный свы́ше благогове́йно прия́т,/ при́сно страну́ на́шу, о Госпоже́ Цари́це Богоро́дице, покрыва́й и заступа́й,/ спаса́ющи сию́ от всех наве́т вра́жиих.

А́ще 2-я Неде́ля по Пятидеся́тнице, по ектении́ конда́к воскре́сен, глас 1: Воскре́сл еси́: и и́кос воскре́сен: Воскре́сшаго тридне́вно: А́ще во ин день, конда́к и и́кос Всех ру́сских святы́х.

Конда́к святы́х, глас 3.

Подо́бен: Де́ва днесь:

Днесь лик святы́х, в земли́ на́шей Бо́гу угоди́вших, предстои́т в Це́ркви/ и неви́димо за ны мо́лится Бо́гу./ А́нгели с ним славосло́вят,/ и вси святи́и Це́ркве Христо́вы ему́ спра́зднуют,/ о нас бо мо́лят вси ку́пно/ Преве́чнаго Бо́га.

И́кос:

Еде́мскаго рая́ древеса́ добропло́дная и кра́сная яви́шася святи́и,/ цве́ты благово́нныя уче́ний и плоды́ дел творя́щии,/ от ни́хже ду́ши на́ша пита́ются и глад наш духо́вный утоля́ется,/ прииди́те у́бо, притеце́м под сень их и ублажи́м их,/ я́ко страны́ на́шея отра́ду и украше́ние и я́ко жития́ о́браз нам и начерта́ние,/ ти́и бо венцы́ прия́ша нетле́нныя от Преве́чнаго Бо́га.

Песнь 7

Ирмо́с: Бо́жия снизхожде́ния/ огнь устыде́ся в Вавило́не иногда́./ Сего́ ра́ди о́троцы в пещи́, ра́дованною ного́ю,/ я́ко во цве́тнице, лику́юще, поя́ху:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Лео́нтий, Иса́ия и Игна́тий, Иа́ков и Фео́дор,/ честни́и Ду́ха сосу́ди и Росто́ву украше́ние,/ Авраа́мий, и́долом покланя́вшияся ко Христу́ приведы́й,/ и Петр царе́вич, и Ирина́рх, самопроизво́льный страда́лец,/ Кассиа́н и Паи́сий, князь Рома́н и царе́вич Дими́трий,/ и вси Росто́встии и У́гличстии чудотво́рцы Боже́ственными да воспою́тся пе́сньми.

Да велича́ется Не́вский победи́тель, благове́рный князь Алекса́ндр,/ да пое́тся Гео́ргий, во́ин хра́брый и страда́лец,/ да похва́лится Андре́й, пе́рвый Ру́сския земли́ собира́тель,/ вку́пе со Гле́бом, ю́ным сы́ном свои́м,/ да воспое́тся же и Авраа́мий му́ченик,/ гра́да Влади́мира сла́ва, Святы́я Руси́ засту́пницы/ и Це́ркве Правосла́вныя украше́ние.

Фео́дору и Иоа́нну сла́ва, Су́ждальским свети́льником,/ Си́мону и Диони́сию!/ С ни́ми да пою́тся и Евфи́мий, в по́двизех превысо́кий,/ и Евфроси́ния преподо́бная, пресве́тлая Су́ждальская звезда́,/ вку́пе же и Косма́, на Я́хроме реце́ подвиза́выйся.

Песнь сто́лпнику Ники́те, покая́ния о́браз яви́вшему,/ хвала́ и Дании́лу, ни́щих и безро́дных согрева́телю,/ сла́ва и Андре́ю, княже́ние оста́вившему и в ни́щетнем о́бразе житие́ сконча́вшему,/ Переясла́вским чудотво́рцем.

Константи́не кня́же, апо́столе и просвети́телю Му́ромския земли́,/ с Михаи́лом и Фео́дором, ча́ды твои́ми,/ и Пе́тре и Февро́ние, и пра́ведная Иулиани́е ми́лостивая, Му́рома засту́пницы,/ вку́пе же и Васи́лие святи́телю и кня́же Рома́не, Ряза́ни сла́во,/ о нас Христа́ моли́те.

Тверска́я похвало́, Арсе́ние святи́телю,/ Михаи́ле, кня́же и му́чениче,/ и А́нно, гра́да Ка́шина сокро́вище,/ Ни́ле и Мака́рие преподо́бнии,/ Ефре́ме, гра́да Торжка́ просвети́телю,/ со Арка́дием и Иулиани́ею, цве́том целому́дрия,/ о нас Христа́ моли́те.

Ору́жием ва́ших моли́тв, благове́рнии кня́зие Фео́доре и Дави́де с Константи́ном/ и Васи́лие и Константи́не, Яросла́вля сла́во,/ охраня́йте и ны́не оте́чество ва́ше/ и люде́й правосла́вных от вся́ких бед и напа́стей.

Богоро́дичен: Я́ко благода́тное сокро́вище дарова́ла еси́ Святе́й Руси́ ико́ну Твою́ Влади́мирскую,/ е́юже отце́м на́шим многоча́стне и многообра́зне благоде́яла еси́./ Не оскуде́й и ны́не, о Ма́ти Бо́жия,/ утоля́ющи лю́тое на нас воста́ние, и зе́млю Ру́сскую спаси́.

Песнь 8

Ирмо́с: Победи́тели мучи́теля и пла́мене/ благода́тию Твое́ю бы́вше,/ за́поведем Твои́м зело́ прилежа́ще,/ о́троцы вопия́ху:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Красу́йся, гра́де Каза́нь, име́я моли́твенники своя́,/ преподо́бных святи́телей Гу́рия, Варсоно́фия и Ге́рмана, отгна́вших от тебе́ тьму неве́рия,/ и Иоа́нна му́ченика, и Стефа́на, и Петра́,/ оте́ческое нече́стие оста́вивших и му́ченически в Небе́сное оте́чество преше́дших.

Свяще́ннаго Писа́ния от ю́ности научи́вся, богоно́се Стефа́не,/ ра́лом слове́с твои́х олядене́вшая зыря́нских люде́й сердца́ возде́лал еси́/ и Боже́ственное се́мя в них все́ял еси́./ Ны́не же вку́пе со святы́ми продолжа́тели де́ла твоего́/ Гера́симом, Питири́мом и Ио́ною/ па́ству ва́шу и всю Ру́сскую зе́млю моли́твами ва́шими огражда́йте.

Весели́ся, Сиби́рская страно́,/ в тебе́ бо Госпо́дь яви́ уго́дники Своя́:/ пра́веднаго Симео́на Верхоту́рскаго, и Ирку́тския святи́тели Инноке́нтия и Софро́ния, и Иоа́нна Тобо́льскаго,/ но́выя ди́вныя свети́льники и чудотво́рцы.

Ра́дуйся, Иве́рие и вся земле́ Грузи́нская, торжеству́й, Арме́ние,/ воспева́ющи равноапо́стольную Ни́ну и Тама́ру, Григо́рия Просвети́теля/ и ины́х мно́гих, в страна́х Кавка́зских ве́ру правосла́вную испове́давших/ и ны́не о земне́м оте́честве Христу́ моля́щихся.

Иера́рше Богому́дре Дими́трие,/ жити́й святы́х списа́телю и подража́телю о́ным ре́вностный,/ сла́вы о́ных моли́твами твои́ми соде́лай нас о́бщники.

Святи́телю о́тче Митрофа́не, пе́рвый Воро́нежу па́стырю,/ му́жество ве́лие яви́вый, преще́ния царе́ва и сме́рти не убоя́выйся/ и в простоте́ ду́шу свою́ спасы́й, моли́ Бо́га о нас.

Я́ко пчела́, мед сла́дкий от цвето́в скороувяда́ющих собра́л еси́, о́тче Ти́хоне,/ от тле́ннаго ми́ра духо́вное сокро́вище,/ и́мже всех нас услажда́еши.

Богоро́дичен: Засту́пницу усе́рдную восхва́лим и честно́му Ея́ поклони́мся о́бразу,/ и́мже в новопросвеще́нней стране́ правове́рие утверди́/ и в годи́ну лю́тую ма́терь ру́сских градо́в спасе́./ Сей и гра́да свята́го Петра́ вели́кое сокро́вище,/ и всея́ земли́ на́шея пресла́вное бога́тство.

Песнь 9

Ирмо́с: О, де́вства край, Богоро́дице!/ пе́сньми же сла́вными/ пра́здники возвыша́ющая благода́тей Твои́х/ и ны́не де́вственною Сло́ва Твоего́ па́мятию/ наи́тием та́йным украша́ющая в ней/ Тя велича́ющия.

О благи́й просвети́телю и ти́хий а́нгеле Це́ркве Тамбо́вския, святи́телю Питири́ме,/ весели́ся о па́стве твое́й и всея́ Руси́,/ в ней бо но́вая и ве́чная ра́дость процвете́, преподо́бный Серафи́м, ди́вный тру́дник спасе́ния на́шего.

О святи́телие Богому́дрии Феодо́сие и Иоаса́фе, ди́вным нетле́нием от Го́спода просла́вленнии!/ Ва́ми возвели́чени есмы́ и мы, ча́да су́ще Це́ркве Правосла́вныя,/ в не́йже и доны́не Госпо́дь чу́дная явля́ет/ и рабо́в Свои́х прославля́ет.

О но́вый чудотво́рче, Ио́сифе, святи́телю и му́чениче!/ Град А́страхань и вся Пово́лжская страна́ тобо́ю хва́лится/ и почита́ет тя, за пра́вду от неве́рных мяте́жников лю́те пострада́вша.

О, па́че сло́ва и превы́ше похва́л святы́х страстоте́рпцев по́двига!/ Зло́бу у́бо лю́тых отсту́пников и на́глое иуде́йское неи́стовство претерпе́ша,/ ве́ру Христо́ву проти́ву уче́ний ми́ра сего́, я́ко щит, держа́ще/ и нам о́браз терпе́ния и злострада́ний досто́йно явля́юще.

О, тве́рдости и му́жества по́лка му́ченик Христо́вых,/ от хи́нов лю́тых за Христа́ убие́нных!/ Ти́и бо Це́рковь Правосла́вную украси́ша/ и в стране́ свое́й кро́ви своя́, я́ко се́мя ве́ры, да́ша,/ и ку́пно со все́ми святы́ми досто́йно да почту́тся.

О вели́цыи сро́дницы на́ши, имено́ваннии и безыме́ннии, явле́ннии и неявле́ннии,/ Небе́снаго Сио́на дости́гшии и сла́ву мно́гу от Бо́га прии́мшии,/ утеше́ние нам, в ско́рби су́щим, испроси́те,/ ве́ру на́шу па́дшую возста́вите и лю́ди расточе́нныя собери́те,/ от нас, я́ко дар, песнь благодаре́ния прие́млюще.

Тро́ичен: О Тро́ице Честна́я,/ приими́, я́же земля наша прино́сит Ти,/ я́ко нача́тки и я́ко фимиа́м избра́нный,/ вся угоди́вшия и пре́жде, и по́слежде в ней,/ зна́емыя и незна́емыя,/ и моли́твами их от вся́каго вре́да сию́ сохраня́й.

Богоро́дичен: О Де́во Благода́тная,/ гра́ды и ве́си на́ша честна́го ли́ка Твоего́ изображе́нии,/ я́ко благоволе́ния зна́мении, обогати́вшая,/ благодаре́ние на́ше приими́ и от бед лю́тых оте́чество на́ше изба́ви,/ вси бо Тя, я́ко Покро́в всемо́щный страны́ на́шея, велича́ем.

А́ще 2-я Неде́ля по Пятидеся́тнице, по 9-й пе́сни ектения́ и Свят Госпо́дь Бог наш: Свети́лен воскре́сный 2-й: Ка́мень узре́вше: Сла́ва, свети́лен святы́х. И ны́не, Богоро́дичен его́.

Свети́лен святы́х.

Подо́бен: Не́бо звезда́ми:

В пе́снех восхва́лим свети́ла незаходи́мая земли́ нашея,/ таи́нники Боже́ственнаго Сло́ва,/ Христа́ сла́вяще, сих просвети́вшаго и возлюби́вшаго/ и помо́щники нам да́вшаго в ско́рби.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Све́том лица́ Твоего́ землю Ру́сскую озари́в, Го́споди,/ и ны́не во святы́х Твои́х, я́ко в луча́х неизче́тных,/ не преста́й озаря́ти нае прему́дростию Твое́ю,/ я́же есть Софи́я Преимени́тая.

На хвали́тех стихи́ры на 8, воскре́сны 4, глас 1: Пое́м Твою́, Христе́: Крест претерпе́вый: А́да плени́вый: Боголе́пное Твое́: И хвали́тныя стихи́ры святы́х со сла́вником на 4; две после́дния стихи́ры пое́м со стихи́ от стихо́вны ма́лыя вече́рни: Стих: Бог нам прибе́жище и си́ла,/ Помо́щник в ско́рбех, обре́тших ны зело́. Стих: Госпо́дь сил с на́ми,/ Засту́пник наш Бог Иа́ковль. Сла́ва, стихи́ра ева́нгельская втора́я, глас 2: С ми́ры прише́дшим: И ны́не, глас то́йже: Преблагослове́нна еси́:

На хвали́тех стихи́ры святы́х, глас 5.

Подо́бен: Ра́дуйся:

Ра́дуйся, Це́рковь Русская ве́рная,/ ра́дуйся, кня́же благове́рный Влади́мире пресла́вный,/ ра́дуйся, О́льго избра́нная!/ Вы бо есте́ ко Влады́це всех/ пе́рвейшии на́ши хода́таи,/ и нача́льницы правосла́вия,/ и наста́вницы ко и́стинней ве́ре./ Ра́дуйся, вся́ко ме́сто, и страна́, и град,/ гра́жданы воспита́вшии Небе́снаго Ца́рствия,/ си́и свята́я свети́ла душа́м на́шим яви́шася,/ си́и чуде́с заре́ю, и де́лы, и зна́мении просия́ша мы́сленно во вся концы́/ и ны́не Христу́ мо́лятся/ пода́ти душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

Ра́дуйтеся, земли́ Ру́сския украше́ние,/ Це́ркве на́шея непоколеби́мое утвержде́ние,/ сла́во правосла́вных,/ чуде́с исто́чницы,/ любве́ струи́ неистощи́мыя,/ свети́льницы многосве́тлии,/ Ду́ха Свята́го орга́ни,/ кро́тцыи и незло́бивии,/ доброде́тельми укра́шеннии,/ челове́цы небе́снии,/ земни́и а́нгели,/ Христа́ дру́зи и́скреннии!/ Того́ приле́жно моли́те/ пода́ти вас чту́щим ве́лию ми́лость.

Прииди́те, Небе́снии предста́телие на́ши, к нам,/ ва́шего тре́бующим ми́лостивнаго посеще́ния,/ и изба́вите озло́бленныя мучи́тельскими преще́нии/ лю́таго неи́стовства неве́рных,/ от ни́хже, я́ко пле́нницы и на́зи, гони́мы есмы́,/ от ме́ста на ме́сто ча́сто преходя́ще/ и заблужда́юще в верте́пех и гора́х./ Уще́дрите у́бо, прехва́льнии,/ и да́руйте нам осла́бу,/ утоли́те бу́рю/ и угаси́те е́же на ны негодова́ние,/ Бо́га моля́ще,/ подаю́щаго ва́ми земли́ на́шей ве́лию ми́лость.

Сла́ва, глас 4:

Глас ева́нгельский услы́шавше/ и апо́стольскою ре́вностию распали́вшеся,/ в науче́ние неве́рных язы́ков устреми́стеся,/ богоблаже́ннии равноапо́стольнии/ Ку́кше, Лео́нтие, Стефа́не и Гу́рие,/ Ге́рмане Аля́скинский, и святи́телю о́тче Нико́лае Япо́нский,/ и досточу́дный Инноке́нтие,/ вели́кия Сиби́рския страны́ апо́столе/ и просвеще́ния за мо́рем су́щих но́вых стран во Аме́рице первонача́льниче./ Те́мже со все́ми про́чими,/ во благове́стии Христо́ве потруди́вшимися,/ досто́йно ублажа́етеся.

И ны́не, Богоро́дичен, глас то́йже:

При́сно Церковь Русская/ о Тебе́ хва́лится и весели́тся,/ иму́щи Тя Засту́пницу непосты́дную/ и сте́ну неруши́мую,/ не оскуде́й и ны́не, Влады́чице,/ избавля́ти Твоя́ лю́ди от всех бед.

Славосло́вие вели́кое.

А́ще 2-я Неде́ля по Пятидеся́тнице, тропа́рь воскре́сен то́чию: Днесь спасе́ние ми́ру бысть: Во ин день по славосло́вии тропа́рь святы́х, глас 4: Иерусали́ма вы́шняго гра́ждане: Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен: К Засту́пнице страны́ на́шея: (зри страни́цу <313>). Ектения́ и отпу́ст.

Посе́м исхо́дит предстоя́тель с кади́лом се́верными дверьми́, предъиду́щим ему́ двум свети́льником, ко ико́не пра́здника. И пою́тся стихи́ры хра́ма Всех ру́сских святы́х, подо́бны на осмь гласо́в.

Стихи́ры на целова́ние, глас 1.

Подо́бен: Небе́сных чино́в:

Небе́снии гра́ждане,/ сослуже́бницы мы́сленным чино́м,/ чудотво́рцы ру́сстии,/ не забу́дите земно́е оте́чество ва́ше,/ я́ко на вас упова́ние/ по Бо́зе и Богоро́дице возложи́хом.

Глас то́йже. Подо́бен: Прехва́льнии му́ченицы:

Прехва́льнии чудотво́рцы ру́сстии,/ вас ни земля́ на́ша потаи́ла есть,/ но не́бо прия́т вы,/ и отверзо́шася вам ра́йския две́ри,/ и, внутрь рая́ бы́вше,/ дре́ва жи́зни наслажда́етеся,/ Христу́ моли́теся/ дарова́ти оте́честву ва́шему/ мир и ве́лию ми́лость.

Глас 2. Подо́бен: Ки́ими похва́льными:

Ки́ими похва́льными венцы́ увенча́ем предста́тели на́ша?/ Престо́лу Бо́жию ны́не предстоя́щия/ и духо́вно нас посеща́ющия,/ чи́сте тех лю́бящих,/ всех ско́рбных уте́шители/ и всех су́щих в беда́х прибе́жище,/ страны́ на́шея храни́тели,/ ве́ры и́стинныя в ней утвержде́ние,/ правосла́вных побо́рники,/ и́хже ра́ди враго́в на́ших возноше́ние Христо́с низложи́,/ име́яй ве́лию ми́лость.

Глас 3. Подо́бен: Крестообра́зно Моисе́й:

Крестообра́зно Моисе́й на горе́ ру́це просте́р к высоте́,/ Амали́ка победи́,/ святи́и же сро́дницы на́ши/ при́сно ко Го́споду простира́ют ру́це свои́,/ моля́щеся о Ру́сстей земли́,/ охраня́юще ю́ от искуше́ний и бед/ и нам о́браз подаю́ще,/ да, моли́твою вооружи́вшеся и кресто́м,/ побежда́ем врага́,/ прославля́юще Спа́са Го́спода.

Глас 4. Подо́бен: Зва́нный свы́ше:

Свы́ше зва́ни бы́вше,/ основа́ние кре́пко к доброде́телем/ положи́сте в душа́х ва́ших, страх Бо́жий,/ сей бо есть нача́ло прему́дрости/ и окормле́ние во всем житии́/ хотя́щим угоди́ти Бо́гу,/ и на сем основа́нии/ назда́сте прекра́сныя доброде́тели/ сохране́нием животво́рных Бо́жиих за́поведей./ Его́же моли́те/ спасти́ и просвети́ти ду́ши на́ша.

Глас то́йже. Подо́бен: Хоте́х слеза́ми омы́ти:

Хоте́х житию́ подража́ти/ подви́жников благоче́стия от ро́да на́шего/ и про́чее жития́ моего́/ де́лы до́брыми благоугоди́ти Тебе́,/ но враг льстит мя/ и бо́рет ду́шу мою́,/ Го́споди,/ святы́х Твои́х мольба́ми/ поми́луй и спаси́ мя.

Глас 5. Подо́бен: Преподо́бне о́тче:

Пресла́внии отцы́,/ чу́вственное оте́чество иму́щии зе́млю Ру́сскую,/ мы́сленный же и Небе́сный град Го́рний Сио́н,/ свети́льницы су́щим во тьме отча́яния яви́стеся,/ покая́ния у́глие пречестно́е,/ доброде́телей Боже́ственное би́серие,/ си́рым предста́телие и вдови́цам,/ зако́нов церко́вных испо́лнителие/ и де́тельнии свети́льницы воздержа́ния,/ Христа́ моли́те, Христо́ви моли́теся всегда́/ дарова́ти Це́ркви Ру́сстей единомы́слие/ и земли́ на́шей мир/ и ве́лию ми́лость.

Глас 6. Подо́бен: А́нгельския предъиди́те:

А́нгельския предъиди́те си́лы,/ я́же в дому́ О́тчи, угото́вайте оби́тели:/ от ро́да бо на́шего подви́жницы благоче́стия,/ я́ко Це́ркве пе́рвенцы,/ и ны́не на Небесе́х напису́ются./ Тем мы, гре́шнии, в ра́дости возопии́м:/ ди́вен еси́, Бо́же, во святы́х,/ моли́твами их и нас поми́луй.

Глас то́йже. Подо́бен: Тридне́вен:

Па́мять святы́х –/ ра́дость боя́щихся Го́спода,/ подвиза́вшеся бо Христа́ ра́ди,/ венцы́ от Него́ прия́ша,/ и ны́не со дерзнове́нием/ мо́лятся о Ру́сстей земли́.

Глас то́йже. Подо́бен: Отча́янная:

Отча́яни есмы́/ жития́ ра́ди/ и не и́мамы/ нра́ва доброде́тельна,/ но, я́ко прино́сим Ти/ моли́твы святы́х сро́дник на́ших,/ не отве́ржи ны, Го́споди,/ утверди́ Це́рковь Ру́сскую,/ не пре́зри сле́зы ве́рных сыно́в,/ коле́на пред Ваа́лом не преклоня́вших,/ и и́хже не истреби́л еси́, согреша́ющих,/ приими́ ны, ка́ющияся,/ святы́х Твои́х мольба́ми.

Глас 7. Подо́бен: Неради́вше о вре́менных:

Неради́вше о вре́менных,/ святи́и соплеме́нницы на́ши,/ и на земли́ Христа́ ра́ди до́бльственне подвиза́вшеся,/ воздая́ния трудо́в от Него́ прия́сте,/ но, я́ко иму́щии дерзнове́ние,/ Того́ умоли́те, я́ко Бо́га всеси́льна,/ Русь в Правосла́вии утверди́ти,/ вся же собла́зны церко́вныя в ней/ до конца́ искорени́ти, мо́лимся.

Глас 8. Подо́бен: Что вы нарече́м:

Что вас нарече́м, святи́и:/ херуви́мы ли? я́ко на вас почи́л есть Христо́с;/ серафи́мы ли? я́ко непреста́нно просла́висте Его́;/ а́нгели ли? в те́ле бо су́ще, безпло́тных житие́ показа́сте;/ си́лы ли? де́йствуете бо чудеса́;/ мно́га ва́ша имена́/ и бо́льшая дарова́ния./ Моли́те спасти́ся нам, сро́дником ва́шим.

Глас то́йже: Подо́бен: И́же во Еде́ме:

Дре́вле во Еде́ме в раи́/ дре́во сне́дное прозябло́ есть посреде́ садо́в,/ во всех же конце́х Ру́сския земли́/ святи́и сро́дницы на́ши, я́ко фи́никси, процвето́ша/ и, я́ко ке́дри в Лива́не, умно́жишася,/ и́миже Це́рковь на́ша крася́щися па́че дре́вняго Еде́ма,/ ра́достно прославля́ет Го́спода,/ ве́ры ра́ди сих просла́вльшаго,/ и нас сла́вы о́ных прича́стники яви́, Христе́ Бо́же,/ моли́твами их разруша́я я́же на ны ко́зни вра́жия,/ и сподо́би нас Ца́рствия Твоего́, Го́споди.

Глас то́йже. Подо́бен: Му́ченицы Твои́:

Святи́и Твои́, Го́споди,/ забы́ша жите́йская,/ небре́гше о теле́сных/ бу́дущия ра́ди жи́зни,/ тоя́ насле́дницы яви́шася,/ те́мже и со а́нгелы ра́дуются./ Тех моли́твами да́руй земли́ на́шей ве́лию ми́лость.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен, глас то́йже.

Подо́бен: О, пресла́внаго чудесе́:

О, пресла́внаго чудесе́,/ Небесе́ и земли́ Цари́ца,/ от святы́х сро́дников на́ших умоля́емая,/ до ны́не зе́млю Ру́сскую покрыва́ет/ и ли́ка Своего́ изображе́нии ми́лостивно обогаща́ет./ О Влады́чице Держа́вная,/ не преста́ни и на бу́дущее вре́мя/ во утвержде́ние на Руси́ Правосла́вия/ ми́лости и чудеса́ излива́ти до ве́ка. Ами́нь.

И быва́ет елеопома́зание. Посе́м моли́тва Влады́ко Многоми́лостиве: кра́тко (зри уста́в, стр. <381–382>). А́ще во 2-ю Неде́лю по Пятидеся́тнице, оглаше́ние Студи́тово и тропа́рь преподо́бному Фео́дору. Час 1-й и отпу́ст. Та́же, соше́дшеся посреде́ хра́ма, пое́м стихи́ си́и:

Утвержде́ние на Тя наде́ющихся,/ утверди́, Го́споди, Це́рковь,/ ю́же стяжа́л еси́/ Честно́ю Твое́ю Кро́вию.

Под Твою́ ми́лость прибега́ем,/ Богоро́дице Де́во,/ моле́ний на́ших не пре́зри в ско́рбех,/ но от бед изба́ви нас,/ Еди́на Чи́стая и Благослове́нная.

Пресвята́я Богоро́дице,/ спаси́ нас.

Вси святи́и земли́ Ру́сския,/ моли́те Бо́га о нас.

На Литурги́и

А́ще во 2-ю Неде́лю по Пятидеся́тнице, блаже́нны воскре́сны 1-го гла́са на 6, начина́я от: Блаже́ни кро́тцыи: и святы́х блаже́нны на 4, глас 8, от: Блаже́ни есте́, егда́ поно́сят вам: А́ще во ин день, блаже́нны святы́х на 8, начина́я от: Блаже́ни ми́лостивии:

Блаже́нны святы́х, глас 8:

На 8: Блаже́ни ми́лостивии, я́ко ти́и поми́ловани бу́дут.

Вси в пе́снех духо́вных воспои́м согла́сно/ во благоче́стии просия́вшия Боже́ственныя отцы́ на́ша,/ я́же изнесе́ Ру́сския земли́ вся́ко ме́сто и страна́/ и я́же Це́рковь Ру́сская воспита́.

Блаже́ни чи́стии се́рдцем, я́ко ти́и Бо́га у́зрят.

О вели́цыи сро́дницы на́ши,/ имено́ваннии и безыме́ннии, явле́ннии и неявле́ннии,/ Небе́снаго Сио́на дости́гшии и сла́ву мно́гу от Бо́га прии́мшии,/ утеше́ние нам, в ско́рби су́щим, испроси́те,/ ве́ру на́шу па́дшую возста́вите/ и лю́ди расточе́нныя собери́те,/ от нас, я́ко дар, песнь благодаре́ния прие́млюще.

Блаже́ни миротво́рцы, я́ко ти́и сы́нове Бо́жии нареку́тся.

О Тро́ице Честна́я,/ приими́, я́же Русь Святая прино́сит Ти,/ я́ко нача́тки и я́ко фимиа́м избра́нный,/ вся угоди́вшия и пре́жде, и по́слежде в ней,/ зна́емыя и незна́емыя,/ и моли́твами их от вся́каго вре́да сию́ сохраня́й.

Блаже́ни изгна́ни пра́вды ра́ди, я́ко тех есть Ца́рство Небе́сное.

О Де́во Благода́тная,/ гра́ды и ве́си на́ша честна́го ли́ка Твоего́ изображе́нии,/ я́ко благоволе́ния зна́мении, обогати́вшая,/ благодаре́ние на́ше приими́/ и от бед лю́тых оте́чество на́ше изба́ви,/ вси бо Тя, я́ко Покро́в всемо́щный страны́ на́шея, велича́ем.

На 4: Блаже́ни есте́, егда́ поно́сят вам, и иждену́т, и реку́т всяк зол глаго́л, на вы лжу́ще Мене́ ра́ди.

Не мече́м на́шим зе́млю на́шу насле́дихом,/ но десни́цею Твое́ю и мы́шцею Твое́ю,/ и просвеще́нием лица́ Твоего́,/ и святы́х Твои́х слеза́ми,/ по́двиги и по́ты,/ кровьми́ и уче́нии/ оте́чество на́ше утверди́ся.

Ра́дуйтеся и весели́теся, я́ко мзда ва́ша мно́га на Небесе́х.

Егда́ отступи́хом от Тебе́/ и за́поведи Твоя́ преступи́хом,/ тогда́ отри́нул еси́ ны и низложи́л еси́ ны,/ и па́че всех язы́к ума́лихомся,/ но пощади́ нас, Бо́же, Спаси́телю наш,/ святы́х Твои́х мольба́ми.

Сла́ва, Тро́ичен: О Тро́ице Пребоже́ственная,/ уврачу́й боле́зни и ско́рби на́ша,/ воздви́гни дух наш от ле́ности и сна грехо́внаго,/ да досто́йни бу́дем оте́ц и бра́тий на́ших,/ по́двиги свои́ми/ в земли́ на́шей И́мя Твое́ просла́вльших.

И ны́не, Богоро́дичен: Расточе́нныя собери́,/ отлуче́нныя возврати́,/ отпа́дшия от ве́ры Правосла́вныя обрати́,/ пла́чущия и скорбя́щия уте́ши,/ земли́ на́шея подви́гшияся сокруше́ние исцели́, Благода́тная,/ со святы́ми соо́тчичи на́шими/ Бо́га о нас умоля́ющи.

По вхо́де тропари́ и кондаки́, и чте́ния Апо́стола и Ева́нгелия, и прича́стны по уста́ву 2-й Неде́ли по Пятидеся́тнице (зри стр. <382>) или́ ино́го дне (зри стр. <386–387>).

По заамво́нной моли́тве исхо́дим ко ико́не пра́здника, пою́ще тропа́рь святы́х, глас 8: Я́коже плод: (зри страни́цу <328>). Сла́ва, конда́к святы́х, глас 3: Днесь лик святы́х: (зри страни́цу <340>).

И ны́не, Богоро́дичен, глас 3:

Богоро́дице, христиа́ном Помо́щнице,/ Твое́ предста́тельство стяжа́вше, раби́ Твои́,/ благода́рно Тебе́ вопие́м:/ ра́дуйся, Пречи́стая Богоро́дице Де́во,/ и от всех нас бед Твои́ми моли́твами всегда́ изба́ви,/ Еди́на вско́ре предста́тельствующая.

Посе́м чте́тся моли́тва на благослове́ние ко́лива и кра́ткая моли́тва ко всем святы́м земли́ Ру́сския. (А́ще не соверша́лось После́дование моле́бнаго пе́ния, чте́тся по Литурги́и по́лная моли́тва ко всем святы́м земли́ Ру́сския, зри страни́цы <319–321>).

Моли́тва ко всем святы́м земли́ Ру́сския

О всеблаже́ннии и богому́дрии уго́дницы Бо́жии, по́двиги свои́ми зе́млю Ру́сскую освяти́вшии и телеса́ своя́, я́ко се́мя ве́ры, в ней оста́вльшии, душа́ми же свои́ми Престо́лу Бо́жию предстоя́щии и непреста́нно о ней моля́щиися! Се ны́не, в день о́бщаго ва́шего торжества́, мы, гре́шнии, ме́ньшии бра́тия ва́ши, дерза́ем приноси́ти вам сие́ хвале́бное пе́ние. Велича́ем ва́ша вели́кия по́двиги, духо́внии во́ини Христо́ви, терпе́нием и му́жеством до конца́ врага́ низложи́вшии и нас от пре́лести и ко́зней его́ избавля́ющии. Ублажа́ем ва́ше свято́е житие́, свети́льницы Боже́ственнии, све́том ве́ры и доброде́телей светя́щиися и на́ша умы́ и сердца́ богому́дренно озаря́ющии. Прославля́ем ва́ша вели́кая чудеса́, цве́ти ра́йстии, в стране́ на́шей се́верней прекра́сне процве́тшии и арома́ты дарова́ний и чуде́с повсю́ду благоуха́ющии. Восхваля́ем ва́шу богоподража́тельную любо́вь, предста́телие на́ши и покрови́телие, и, упова́юще на по́мощь ва́шу, припа́даем к вам и вопие́м: вси святи́и сро́дницы на́ши, от лет дре́вних просия́вшии и в после́дния дни подвиза́вшиися, явле́ннии и неявле́ннии, ве́домии и неве́домии! Помяни́те на́шу не́мощь и уничиже́ние и моли́твами ва́шими испроси́те у Христа́ Бо́га на́шего, да и мы, безбе́дно преплы́вше жите́йскую пучи́ну и невреди́мо соблю́дше сокро́вище ве́ры, в приста́нище ве́чнаго спасе́ния дости́гнем и в блаже́нных оби́телех Го́рняго оте́чества вку́пе с ва́ми и со все́ми угоди́вшими Ему́ от ве́ка святы́ми водвори́мся благода́тию и человеколю́бием Спаси́теля на́шего Го́спода Иису́са Христа́, Ему́же со Преве́чным Отце́м и со Пресвяты́м Ду́хом подоба́ет непреста́нное славосло́вие и поклоне́ние от всех тва́рей во ве́ки веко́в. Ами́нь.

По моли́тве пое́м велича́ния Пресвяте́й Тро́ице, Богоро́дице и святы́м (зри страни́цу <331>). Пое́мым велича́ниим сим, быва́ет целова́ние ико́ны пра́здника. Посе́м: Бу́ди И́мя Госпо́дне: Псало́м 33 и про́чее Литурги́и. Отпу́ст и многоле́тие со осо́бым проше́нием (зри уста́в, страни́ца <382>) и стихи́:

Утвержде́ние на Тя наде́ющихся,/ утверди́, Го́споди, Це́рковь,/ ю́же стяжа́л еси́/ Честно́ю Твое́ю Кро́вию.

Под Твою́ ми́лость прибега́ем,/ Богоро́дице Де́во,/ моле́ний на́ших не пре́зри в ско́рбех,/ но от бед изба́ви нас,/ Еди́на Чи́стая и Благослове́нная.

Пресвята́я Богоро́дице,/ спаси́ нас.

Вси святи́и земли́ Ру́сския,/ моли́те Бо́га о нас.