Mobile menu

Cлужбы общие новомученикам

Служба Санкт-Петербургским святым

Служба всем святым,
в земли санкт-петербуржстей и ладожстей просиявшим


3-я Неделя по Пятидесятнице
На велицей вечерни.
По предначинательном псалме, Блаже́н муж: кафизма вся.
На Го́споди, воззва́х: стихиры на 10: воскресны 3, Анатолиева 1 и святых 6.
Глас 2.

Стих: Изведи́ из темни́цы ду́шу мою́, / испове́датися и́мени Твоему́.
Пре́жде век от Отца́ Ро́ждшемуся Бо́жию Сло́ву, / вопло́щшемуся от Де́вы Мари́и, / прииди́те, поклони́мся: / крест бо претерпе́в, / погребе́нию предаде́ся, я́ко Сам восхоте́: / и воскре́с из ме́ртвых, // спасе́ мя заблужда́ющаго челове́ка.
Стих: Мене́ ждут пра́ведницы, / до́ндеже возда́си мне.
Христо́с Спас наш, / е́же на ны рукописа́ние пригвозди́в на кресте́ загла́ди, / и сме́рную держа́ву упраздни́: // поклоня́емся Его́ тридне́вному Воскресе́нию.
Стих: Из глубины́ воззва́х к Тебе́, Го́споди, / Го́споди, услы́ши глас мой.
Со Арха́нгелы воспои́м Христо́во Воскресе́ние: / Той бо есть Изба́витель и Спас душ на́ших, / и в сла́ве стра́шней и кре́пцей си́ле, // па́ки гряде́т суди́ти ми́ру, его́же созда́.
Ина стихира, Анатолиева, глас тойже:
Стих: Да бу́дут у́ши Твои́ / вне́млюще гла́су моле́ния моего́.
Тебе́ Распе́ншагося и Погребе́ннаго, / Ангел пропове́да Влады́ку, и глаго́лаше жена́м: / прииди́те ви́дите, иде́же лежа́ше Госпо́дь: / воскре́се бо, я́коже рече́, я́ко Всеси́лен. / Те́мже Тебе́ покланя́емся Еди́ному Безсме́ртному: // Жизнода́вче Христе́, поми́луй нас.
Стихиры святых 6, глас 1.
Стих: Аще беззако́ния на́зриши, Го́споди, Го́споди, кто постои́т? / Я́ко у Тебе́ очище́ние есть.
Ра́дуйся, гра́де свята́го Петра́, / и похвали́ Бо́га твоего́, / я́ко Той укрепи́ вереи́ врат твои́х, / и благослови́ сы́ны твоя́ в тебе́, / и́же и ны́не предстоя́т престо́лу Его́, / и я́ко свети́ла незаходи́мая зе́млю на́шу озаря́ют, / и мо́лятся непреста́нно о всех нас, // соверша́ющих па́мять их любо́вию.
Стих: Имене ра́ди Твоего́ потерпе́х Тя, Го́споди, потерпе́ душа́ моя́ в сло́во Твое́, / упова́ душа́ моя́ на Го́спода.
Ра́дуйся, гра́де свята́го Петра́, / и похвали́ Бо́га твоего́, / я́ко Той укрепи́ вереи́ врат твои́х, / и благослови́ сы́ны твоя́ в тебе́, / и́же и ны́не предстоя́т престо́лу Его́, / и я́ко свети́ла незаходи́мая зе́млю на́шу озаря́ют, / и мо́лятся непреста́нно о всех нас, // соверша́ющих па́мять их любо́вию.
Стих: От стра́жи у́тренния до но́щи, от стра́жи у́тренния, / да упова́ет Изра́иль на Го́спода.
Прииди́те воспле́щим рука́ми, / воскли́кнем Бо́гу гла́сом ра́дования / и просла́вим святы́я, в земли́ петербу́ржстей и ла́дожстей просия́вшия, / святи́тели и преподо́бныя, / му́ченики и испове́дники, / Христа́ ра́ди юро́дивыя и пра́ведныя, / явле́нныя и неявле́нныя, // и́хже имена́ напи́сана на небесе́х.
Стих: Яко у Го́спода ми́лость, и мно́гое у Него́ избавле́ние: / и Той изба́вит Изра́иля от всех беззако́ний его́.
Прииди́те и ви́дите дела́ Бо́жия, / я́же положи́ Госпо́дь на земли́: / земноро́днии яви́шася небе́снии челове́цы и земни́и а́нгели, / возлете́вшия в го́рния оби́тели, / жите́йское попече́ние отло́жше. / Сего́ ра́ди весели́ся, гра́де Бо́жий, // Бог посреде́ тебе́ и не подви́жишися.
Ины стихиры, глас 6:
Стих: Хвали́те Го́спода вси язы́цы, / похвали́те Его́ вси лю́дие.
Благове́рный кня́же Алекса́ндре, / прииди́ и раздели́ с на́ми торжество́, / е́же ны́не во хра́мех Бо́жиих соверша́ют сро́дницы твои́, // почита́ющии па́мять святы́х, в земли́ на́шей просия́вших.
Стих: Яко утверди́ся ми́лость Его́ на нас, / и и́стина Госпо́дня пребы́вает во век.
Страстоте́рпче святы́й царю́ Нико́лае, / вку́пе с цари́цею Алекса́ндрою и со ча́ды твои́ми, / предстои́ши престо́лу Вседержи́теля / и мо́лишися о держа́ве Росси́йстей, // испроси́ ми́лости у Христа́ и гра́ду свята́го Петра́.
Слава, глас тойже:
Ра́дуйся ны́не, Це́рковь Ру́сская, / весели́ся, земле́ санкт-петербу́ргская, / лику́йте, лю́дие правосла́внии, / я́ко земля́ на́ша даде́ плод свой, / се бо сотвори́ Бог в ней ча́да Себе́. / Воскли́кним и возопии́м Ему́: / благослови́ ны, Бо́же наш, / благослови́ ны, Бо́же, // и да убоя́тся Его́ вси концы́ земли́.
И ныне, Богородичен, глас 2:
Пре́йде сень зако́нная, / благода́ти прише́дши: / я́коже бо купина́ не сгара́ше опаля́ема, / та́ко Де́ва родила́ еси́ / и Де́ва пребыла́ еси́. / Вме́сто столпа́ о́гненнаго / пра́ведное возсия́ Со́лнце, / вместо Моисе́а - Христо́с, // спасе́ние душ на́ших.
Вход. Све́те ти́хий:
Прокимен дне: Господь воцарися: и чтения три.
Пророчества Исаиина чтение (гл. 60, ст. 1-5, 11-14).
Свети́ся, свети́ся, Иерусали́ме, / прии́де бо твой свет, и сла́ва Госпо́дня на тебе́ возсия́. / Се, тма покры́ет зе́млю, и мрак на язы́ки, / на тебе́ же яви́тся Госпо́дь, и сла́ва Его́ на тебе́ у́зрится. / И по́йдут ца́рие све́том твои́м, и язы́цы све́тлостию твое́ю. / Возведи́ о́крест о́чи твои́ и ви́ждь со́бранная ча́да твоя́: / се, приидо́ша вси сы́нове твои́ издале́ча, и дще́ри твоя́ на ра́мех во́змутся. / Тогда́ у́зриши и возра́дуешися, / и убои́шися и ужа́снешися се́рдцем, / я́ко приложи́тся к тебе́ бога́тство морско́е и язы́ков и люди́й. / И отве́рзутся врата́ твоя́ при́сно, / день и нощь не затворя́тся, / ввести́ к тебе́ си́лу язы́к и ца́ри их ведо́мыя. / Язы́цы бо и ца́рие, и́же не порабо́тают ти, поги́бнут, / и язы́цы запусте́нием запусте́ют. / И сла́ва Лива́нова к тебе́ прии́дет, / кипари́сом и пе́вком и ке́дром вку́пе, просла́вити ме́сто свято́е Мое́, / и ме́сто ногу́ Мое́ю просла́влю. / И по́йдут к тебе́ боя́щеся сы́нове смири́вших тя и раздражи́вших тя, / и покло́нятся следа́м ногу́ твое́ю вси́ прогне́вавшии тя, / и нарече́шися град Госпо́день, / Сио́н Свята́го Изра́илева.
Премудрости Иисуса, сына Сирахова, чтение (гл. 44, ст. 1-14)
Восхва́лим у́бо му́жи сла́вны и отцы́ на́ша в бытии́. / Мно́гу сла́ву созда́ Госпо́дь в них вели́чием Свои́м от ве́ка. / Госпо́дствующе в ца́рствиих свои́х / и му́жи, имени́ти си́лою, сове́тующе ра́зумом свои́м, / провеща́вшии во проро́чествах; / старе́йшины люди́й в сове́тех / и в ра́зуме писа́ния люди́й. / Прему́драя словеса́ в наказа́нии их, / и́щуще гла́са мусики́йска и пове́дающе по́вести во писа́ниих, / му́жи бога́тии, обда́ровани кре́постию, / ми́рно живу́ще в жили́щих свои́х. / Вси си́и в ро́дех просла́влени бы́ша, / и во днех их похвала́. / Суть от них и́же оста́виша и́мя, е́же пове́дати хвалы́. / И суть, и́хже несть па́мяти, и погибо́ша, я́ко не су́щии, / и бы́ша я́ко не бы́вша, и ча́да их по них. / Но си́и му́жие ми́лостивии, / и́хже пра́вды не забве́ны бы́ша, / с се́менем их пребу́дет до́брое насле́дие, / изча́дия их в заве́тех. / Оста́ся се́мя их и ча́да их по них, / до ве́ка пребу́дет се́мя их, / и сла́ва их не потреби́тся. / Телеса́ их в ми́ре погребе́на бы́ша, / а имена́ их живу́т в ро́ды. / Прему́дрость их пове́дят лю́дие, / и похвалу́ их испове́сть Це́рковь.
Премудрости Соломоновы чтение (гл. 3, ст. 1-9).
Пра́ведных ду́шы в руце́ Бо́жией, / и не прико́снется их му́ка. / Непщева́ни бы́ша во очесе́х безу́мных умре́ти. / И вмени́ся озлобле́ние исхо́д их. / И е́же от нас ше́ствие - сокруше́ние, они́ же суть в ми́ре. / Ибо пред лице́м челове́чским а́ще и му́ку прии́мут, / упова́ние их безсме́ртия испо́лнено. / И вма́ле наказа́ни бы́вше, / вели́кими благоде́тельствованы бу́дут, / я́ко Бог искуси́ я и обре́те их досто́йны Себе́. / Яко зла́то в горни́ле, искуси́ их / и, я́ко всепло́дие же́ртвенное, прия́т я, / и во вре́мя посеще́ния их возсия́ют / и, я́ко и́скры по сте́блию, потеку́т. / Су́дят язы́ком и облада́ют людьми́, / и воцари́тся Госпо́дь в них во ве́ки. / Наде́ющиися Нань уразуме́ют и́стину, / и ве́рнии в любви́ пребу́дут Ему́. / Яко благода́ть и ми́лость в преподо́бных Его́ / и посеще́ние во избра́нных Его.
На литии:
Стихира храма.
и
Стихиры святых, глас 2:
Ра́дуйся, священному́чениче Иоа́нне, / пе́рвый в новому́ченицех Росси́йских пострада́вый, / ра́дуйся и священному́чениче Пе́тре, / угро́зы безбо́жник ни во что же вмени́вый. / О достосла́внии и всеблаже́ннии му́ченицы, / моли́те ми́лостиваго Бо́га // спасти́ся душа́м на́шым.
Ра́дуйся, священному́чениче Филосо́фе, / па́стырю ре́вностный Це́ркве Бо́жия, / сы́ны своя́ Никола́я и Бори́са Бо́гу предпосла́вый, / я́ко же́ртву непоро́чную / и о мучи́телех Го́сподеви моли́выйся. // Ра́дуйтеся, новому́ченицы, и́стиннии во́ини Христо́ви.
Ра́дуйся, святи́телю Вениами́не, / чистоты́ Це́ркве Христо́вой блюсти́телю ве́рный, / ра́дуйся, святи́телю Серафи́ме, / Саро́вскому чудотво́рцу тезоимени́тый, / ра́дуйся и святи́телю Иларио́не, богосло́ве изря́днейший. // Ра́дуйтеся, священному́ченицы, Божества́ Триипоста́снаго служи́телие!
Слава, глас 2:
О Всеси́льне Христе́ Царю́! / В годи́ну лю́тых испыта́ний земли́ Ру́сския и гра́да на́шего, / со́нмы новому́чеников и испове́дников яви́вый / и кро́вию тех всю зе́млю на́шу ороси́вый, // их моли́твами поми́луй и спаси́ ду́шы на́ша.
И ныне, глас той же, Богородичен.
О, чудесе́ но́ваго, всех дре́вних чуде́с! / Кто бо позна́ Ма́терь, без му́жа ро́ждшую / и на руку́ нося́щую всю тварь Содержа́щаго? / Бо́жие есть изволе́ние Ро́ждшееся. / Его́же я́ко Младе́нца, Пречи́стая, Твои́ма рука́ма носи́вшая / и Ма́терне дерзнове́ние к Нему́ иму́щая, / не преста́й моля́щи о чту́щих Тя, // уще́дрити и спасти́ ду́шы на́ша.
Молитвы на литии:
Спаси, Боже, люди твоя и благослови достояние Твое, посети мир Твой милостию и щедротами, возвыси рог христиан православных и низпосли на ны милости Твоя богатыя: молитвами Всепречистыя Владычицы нашея Богородицы и Приснодевы Марии: силою честнаго и животворящаго Креста: предстательствы честных небесных Сил бесплотных: честнаго славнаго Пророка, Предтечи и Крестителя Иоанна: святых славных и всехвальных первоверховных апостол Петра и Павла, святаго апостола Андрея Первозванного и прочих всех святых апостол: иже во святых отец наших и вселенских великих учителей и святителей, Василия Великаго, Григория Богослова и Иоанна Златоустаго: иже во святых отца нашего Николаа, архиепископа Мирликийскаго Чудотворца: святых равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей Словенских, святых равноапостольных Великаго князя Владимира и великия княгини Ольги: иже во святых отец наших, святителя Михаила, перваго митрополита Киевскаго, первосвятителей Московских и всея Руси, Петра, Алексиа, Ионы, Макариа, Филиппа, Иова, Ермогена и Тихона, святых, в земли санкт-петербуржстей и ладожстей просиявших:
Святаго благовернаго великаго князя Александра Невского, святителя Игнатия, епископа Кавказского, святых священномучеников: Вениамина митрополита Петроградскаго, Кирилла, митрополита Казанскаго, Илариона, архиепископа Верейскаго, Николая, архиепископа Великоустюжскаго, Григория, епископа Шлиссельбургскаго, Платона, епископа Ревельскаго, Симона, епископа Уфимскаго, и священномучеников Александра, Александра, Алексия, Василия, Викторина, Владимира, Владимира, Григория, Григория, Емелиана, Иоанна, Иоанна, Иоанна, Карпа, Михаила, Николая, Николая, Николая, Николая, Николая, Павла, Петра, Философа пресвитеров, Никиты диакона, преподобных и богоносных отец наших: Антония Дымскаго, Арсения Коневскаго, Александра Свирскаго, Макария Римлянина, Новгородскаго, Мартирия Зеленецкаго, Серафима Вырицкаго, святых преподобномучеников Арсения, Льва, Серафима, Сергия, святых преподобномучениц великой княгини Елисаветы, Иоанникии, Марии, святаго преподобноисповедника Арефы, святых и добропобедных мучеников Бориса, Иоанна, Николая, Юрия, святых мучениц Анны, Екатерины, Киры, святыя блаженныя матери нашея Ксении Петербургския, святаго праведнаго отца нашего Иоанна Кронштадтскаго, святых страстотерпец Императора Николая, Императрицы Александры, цесаревича Алексия, великих княжен Ольги, Татианы, Марии и Анастасии, и всех прочих святых, в земли санкт-петербуржстей и ладожстей просиявших, ихже имена Ты Сам, Господи, веси, их же и память ныне совершаем, святых праведных Богоотец Иоакима и Анны и всех святых, молим Тя, многомилостиве Господи, услыши нас грешных, молящихся Тебе, и помилуй нас.
Владыко Многомилостиве, Господи Иисусе Христе Боже наш, молитвами Всепречистыя Владычицы нашея Богородицы и Приснодевы Марии: силою честнаго и животворящаго Креста: предстательствы честных небесных Сил бесплотных: честнаго славнаго Пророка, Предтечи и Крестителя Иоанна: святых славных и всехвальных первоверховных апостол Петра и Павла, святаго апостола Андрея Первозванного и прочих всех святых апостол: иже во святых отец наших и вселенских великих учителей и святителей, Василия Великаго, Григория Богослова и Иоанна Златоустаго: иже во святых отца нашего Николаа, архиепископа Мирликийскаго Чудотворца: святых равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей Словенских, святых равноапостольных Великаго князя Владимира и великия княгини Ольги: иже во святых отец наших, святителя Михаила, перваго митрополита Киевскаго, первосвятителей Московских и всея Руси, Петра, Алексиа, Ионы, Макариа, Филиппа, Иова, Ермогена и Тихона, святых, в земли санкт-петербуржстей и ладожстей просиявших:
Святаго благовернаго великаго князя Александра Невского, святителя Игнатия, епископа Кавказского, святых священномучеников: Вениамина митрополита Петроградскаго, Кирилла, митрополита Казанскаго, Илариона, архиепископа Верейскаго, Николая, архиепископа Великоустюжскаго, Григория, епископа Шлиссельбургскаго, Платона, епископа Ревельскаго, Симона, епископа Уфимскаго, и священномучеников Александра, Александра, Алексия, Василия, Викторина, Владимира, Владимира, Григория, Григория, Емелиана, Иоанна, Иоанна, Иоанна, Карпа, Михаила, Николая, Николая, Николая, Николая, Николая, Павла, Петра, Философа пресвитеров, Никиты диакона, преподобных и богоносных отец наших: Антония Дымскаго, Арсения Коневскаго, Александра Свирскаго, Макария Римлянина, Новгородскаго, Мартирия Зеленецкаго, Серафима Вырицкаго, святых преподобномучеников Арсения, Льва, Серафима, Сергия, святых преподобномучениц великой княгини Елисаветы, Иоанникии, Марии, святаго преподобноисповедника Арефы, святых и добропобедных мучеников Бориса, Иоанна, Николая, Юрия, святых мучениц Анны, Екатерины, Киры, святыя блаженныя матери нашея Ксении Петербургския, святаго праведнаго отца нашего Иоанна Кронштадтскаго, святых страстотерпец Императора Николая, Императрицы Александры, цесаревича Алексия, великих княжен Ольги, Татианы, Марии и Анастасии, и всех прочих святых, в земли санкт-петербуржстей и ладожстей просиявших, ихже имена Ты Сам, Господи, веси, их же и память ныне совершаем, святых праведных Богоотец Иоакима и Анны и всех святых Твоих, благоприятну сотвори молитву нашу, даруй нам оставление прегрешений наших, покрый нас кровом крилу Твоею, отжени от нас всякаго врага и супостата, умири нашу жизнь, Господи, помилуй нас и мир Твой, и спаси души наша, яко Благ и Человеколюбец.
На стиховне стихиры воскресны, глас 2.
Воскресе́ние Твое́, Христе́ Спа́се, / всю просвети́ вселе́нную, / и призва́л еси́ Твое́ созда́ние: // Всеси́льне Го́споди, сла́ва Тебе́.
Стих: Госпо́дь воцари́ся, / в ле́поту облече́ся.
Дре́вом Спа́се упраздни́л еси́, / ю́же от дре́ва кля́тву, / держа́ву сме́рти погребе́нием Твои́м умертви́л еси́, / просвети́л же еси́ род наш воста́нием Твои́м. / Те́мже вопие́м Тебе́: // Животода́вче Христе́ Бо́же наш, сла́ва Тебе́.
Стих: Ибо утверди́ вселе́нную, / я́же не подви́жится.
На кресте́ я́влься, Христе́, пригвождае́мь, / измени́л еси́ добро́ту зда́ний: / и безчелове́чие у́бо во́ини показу́юще, / копие́м ре́бра Твоя́ прободо́ша, / евреи́ же печа́тати гро́ба проси́ша, / Твоея́ вла́сти не ве́дуще. / Но за милосе́рдие утро́б Твои́х, / прие́мый погребе́ние, и тридне́вен воскресы́й, / Го́споди, сла́ва Тебе́.
Стих: До́му Твоему́ подоба́ет святы́ня, / Го́споди, в долготу́ дни́й.
Животода́вче Христе́, во́лею стра́сть претерпе́вый сме́ртных ра́ди, / во ад же снизше́д я́ко си́лен, / та́мо Твоего́ прише́ствия ожида́ющия, / исхи́тив я́ко от зве́ря кре́пкаго, / рай вме́сто а́да жи́ти дарова́л еси́. / Те́мже и нам, сла́вящим тридне́вное Твое́ воста́ние, / да́руй очище́ние грехо́в // и ве́лию ми́лость.
Слава, глас 6:
Смято́шася язы́цы, уклони́шася ца́рствия / от пути́ спаси́тельнаго Христо́ва, / пролия́ся кровь непови́нная посреде́ тебе́, гра́де свята́го Петра́. / Но даде́ глас Свой Вы́шний / и подви́жеся земля́ / и яви́шася новому́чеников со́нми, / и возопи́ша вси ве́рнии: / Разуме́йте, язы́цы, и покаря́йтеся, // я́ко с на́ми Бог!
И ныне, Богородичен, глас тойже:
Творе́ц и Изба́витель мой, Пречи́стая, / Христо́с Госпо́дь, из Твои́х ложе́сн проше́д, / в мя оболки́йся, / пе́рвыя кля́твы Ада́ма свободи́. / Те́мже Ти, Всечи́стая, / я́ко Бо́жии Ма́тери же и Де́ве, / вои́стину вопие́м немо́лчно: / ра́дуйся, а́нгельски, ра́дуйся, Влады́чице, / предста́тельство, и покро́ве // и спасе́ние душ на́шых.
На благословении хлебов Богоро́дице Де́во: дважды,
и тропарь святых, глас 1:
Благослове́нна еси́, Пресвята́я Тро́ице, / я́ко яви́ла еси́ све́тлый собо́р святы́х в земли́ санкт-петербу́ржстей и ла́дожстей, / преподо́бных со́нмы и пра́ведных ли́ки, / святи́телей и блаже́нных боголе́пное собра́ние, / его́же венча́ют, я́ко венце́м пресве́тлым, / адама́нти священному́чеников, испове́дников и ца́рственных страстоте́рпцев. / Сего́ ра́ди благода́рственне возопии́м: // Го́споди Бо́же наш, сла́ва Тебе́.
или тропарь глас 4:
Днесь све́тло красу́ется град свята́го Петра́, / я́ко наста́ честна́го торжества́ пресла́вный день, / во́ньже лю́дие христоимени́тии славосло́вят Бо́га Вседержи́теля, / на брега́х Невы́ опло́т держа́вы Росси́йския утверди́вшаго, / и воспева́ют Засту́пницу усе́рдную ро́да христиа́нскаго, / доны́не столи́цу се́верную в ми́ре и благоде́нствии сохраня́ющую, / велича́ют же и покрови́теля своего́, / свята́го благове́рнаго и вели́каго кня́зя Алекса́ндра Не́вскаго, / моли́твы ко Пресвяте́й Тро́ице вознося́щаго, / да поми́лует Госпо́дь и на бу́дущыя времена́ лю́ди Своя́, // и покры́ет град сей благода́тию Свое́ю, я́ко милосе́рд.
На Утрени.
На Бог Господь: тропарь воскресен глас 2:
Егда́ снизше́л еси́ к сме́рти животе́ безсме́ртный, / то́гда ад умертви́л еси́ блиста́нием Божества́: / егда́ же и уме́ршия от преиспо́дних воскреси́л еси́, / вся си́лы небе́сныя взыва́ху: // Жизнода́вче Христе́ Бо́же наш, сла́ва Тебе́. (дважды).
Слава: тропарь собору святых, глас 1:
Благослове́нна еси́, Пресвята́я Тро́ице, / я́ко яви́ла еси́ све́тлый собо́р святы́х в земли́ санкт-петербу́ржстей и ла́дожстей, / преподо́бных со́нмы и пра́ведных ли́ки, / святи́телей и блаже́нных боголе́пное собра́ние, / его́же венча́ют, я́ко венце́м пресве́тлым, / адама́нти священному́чеников, испове́дников и ца́рственных страстоте́рпцев. / Сего́ ра́ди благода́рственне возопии́м: // Го́споди Бо́же наш, сла́ва Тебе́.
И ныне: Богородичен, глас тойже:
Гаврии́лу веща́вшу Тебе́, Де́во, ра́дуйся, / со гла́сом воплоща́шеся всех Влады́ка / в Тебе́, святе́м киво́те, / я́коже рече́ пра́ведный Дави́д, / яви́лася еси́ ши́ршая Небе́с, / поноси́вши Зижди́теля Твоего́: / сла́ва Все́льшемуся в Тя; / сла́ва проше́дшему из Тебе́; // сла́ва свободи́вшему нас Рождество́м Твои́м.
Стихословим кафисмы 2-ю и 3-ю.
По 1-м стихословии седальны воскресны, глас 2:
Благообра́зный Ио́сиф, с дре́ва снем пречи́стое Твое́ те́ло, плащани́цею чи́стою обви́в, и благоуха́ньми во гро́бе но́ве закры́в положи́: но тридне́вен воскре́сл еси́, Го́споди, подая́ ми́рови ве́лию ми́лость.
Стих: Воскресни́, Го́споди Бо́же мой, да вознесе́тся рука́ Твоя́, не забу́ди убо́гих Твои́х до конца́.
Мироно́сицам жена́м при гро́бе предста́в а́нгел вопия́ше: ми́ра ме́ртвым суть прили́чна, Христо́с же истле́ния яви́ся чуждь. Но возопи́йте: воскре́се Госпо́дь, подая́ ми́рови ве́лию ми́лость.
Слава, и ныне, Богородичен: Препросла́вленна еси́ Богоро́дице Де́во, пое́м Тя: кресто́м бо Сы́на Твоего́ низложи́ся ад, и смерть умертви́ся, умерщвле́нии воста́хом, и живота́ сподо́бихомся: рай восприя́хом дне́внее наслажде́ние. Тем благодаря́ще, славосло́вим я́ко держа́внаго Христа́ Бо́га на́шего, и еди́наго многоми́лостиваго.
По 2-м стихословии седальны воскресны, глас 2:
Ка́мень гро́бный запеча́тати не возбрани́в, ка́мень ве́ры воскре́с по́дал еси́ всем, Го́споди, сла́ва Тебе́.
Стих: Испове́мся Тебе́, Го́споди, всем се́рдцем мои́м, пове́м вся чудеса́ Твоя́.
Ученико́в Твои́х лик с мироно́сицами жена́ми ра́дуется согла́сно: о́бщий бо пра́здник с ни́ми пра́зднуем, в сла́ву и честь Твоего́ воскресе́ния. И те́ми вопие́м Ти, человеколю́бче Го́споди: лю́дем Твои́м пода́ждь ве́лию ми́лость.
Слава, и ныне, Богородичен: Преблагослове́нна еси́, Богоро́дице Де́во, вопло́щшим бо ся из Тебе́ ад плени́ся, Ада́м воззва́ся, кля́тва потреби́ся, Ева свободи́ся, сме́рть умертви́ся, и мы ожи́хом. Тем воспева́юще вопие́м: благослове́н Христо́с Бог благоволи́вый та́ко, сла́ва Тебе́.
Полиелей: Хвали́те и́мя Госпо́дне:
По полиелейных псалмех священницы поют величание святым:
Велича́ем вас, / вси святи́и, в земли́ санкт-петербу́ржстей и ла́дожстей просия́вшии, / и чтим святу́ю па́мять ва́шу; / вы бо мо́лите за нас // Христа́ Бо́га на́шего.
Псалом избранный:
1. Вси язы́цы восплещи́те рука́ми, воскли́кните Бо́гу гла́сом ра́дования.
2. Кня́зи лю́дстии собра́шася с Бо́гом Авраа́млим, я́ко Бо́жии держа́внии земли́ зело́ вознесо́шася.
1. Ве́лий Госпо́дь, и хва́лен зело́, во гра́де Бо́га на́шего, в горе́ святе́й Его́.
2. Ре́чная устремле́ния веселя́т град Бо́жий, освяти́л есть селе́ние Свое́ Вы́шний.
1. Го́споди, кто обита́ет в жили́щи Твое́м? Или́ кто всели́тся во святу́ю го́ру Твою́?
2. Ходя́й непоро́чен и де́лаяй пра́вду, глаго́ляй и́стину в се́рдце свое́м.
1. Ра́дуйтеся, пра́веднии, о Го́споде, пра́вым подоба́ет похвала́.
2. Мно́ги ско́рби пра́ведным и от всех их изба́вит я Госпо́дь.
1. Проидо́хом сквозе́ о́гнь и во́ду и изве́л еси́ ны в поко́й.
2. Наста́вил еси́ я́ко о́вцы лю́ди Твоя́, руко́ю Моисе́овою и Ааро́нею.
1. Пото́к пре́йде душа́ на́ша, у́бо пре́йде душа́ на́ша во́ду непостоя́нную.
2. Благослове́н Госпо́дь, и́же не даде́ нас в лови́тву зубо́м их.
1. Возвесели́тся пра́ведник о Го́споде, и упова́ет на Него́.
2. Пра́ведник я́ко фи́никс процвете́т, я́ко ке́др, и́же в Лива́не, умно́жится.
1. Го́споди Госпо́дь наш, я́ко чу́дно и́мя Твое́ по всей земли́!
2. Земля́ даде́ плод свой: благослови́ ны Бо́же, Бо́же наш.
1. В це́рквах благослови́те Бо́га, Го́спода от исто́чник Изра́илевых.
2. Ди́вен Бог во святы́х Свои́х: Бог Изра́илев.
Посем не певше: Слава, и ныне: лик поет:
Благослове́н еси́, Го́споди, научи́ мя оправда́нием Твои́м. Ангельский собо́р: и прочии тропари воскресныя по непорочных.
Ектения малая.
Ипакои, глас 2:
По стра́сти ше́дшя во гроб жены́, во е́же пома́зати те́ло Твое́, Христе́ Бо́же, ви́деша а́нгелы во гро́бе и ужасо́шася: глас бо слы́шаху от них, я́ко воскре́се Госпо́дь, да́руя ми́рови ве́лию ми́лость.
Таже седальны святых:
1-й седален:
Соверша́юще па́мять святы́х, в земли́ санкт-петербу́ржстей просия́вших, / восхва́лим Андре́я Первозва́ннаго и свята́го равноапосто́льнаго Влади́мира, / вку́пе же и вели́кую княги́ню Ольгу, / я́ко тех труда́ми в земли́ росси́йстей ве́ра насади́ся, / и моли́твами их доны́не напая́ется и стори́чный прино́сит плод Русь Правосла́вная.
2-й седален:
Днесь просия́ ва́ша па́мять, святи́и, / я́коже пресве́тлая заря́ над земле́ю санкт-петербу́ржстей и ла́дожстей / тьму безбо́жия и нече́стия отгоня́ющи / и сердца́ ве́рных просвеща́ющи во е́же пе́ти Христу́: // Иису́се, Спа́се наш, сла́ва Тебе́.
Слава: седален по полиелеи, глас 3:
Воспои́м, ве́рнии, во благознамени́тый день пра́здника на́шего, / предвари́м лице́ Христа́ во испове́дании и во псалме́х воскли́кнем Ему́: / при́зри, Го́споди, с небесе́ и ви́ждь, / и посети́ виногра́д сей, и утверди́ и́, // его́же насади́ десни́ца Твоя́.
И ныне: Богородичен:
Ты ве́рных похвала́ еси́ Безневе́стная, Ты предста́тельнице, Ты и прибе́жище христиа́н, стена́ и приста́нище: к Сы́ну бо Твоему́ мольбы́ но́сиши, Всенепоро́чная, и спаса́еши от бед, ве́рою и любо́вию Богоро́дицу Чи́стую Тебе́ зна́ющыя.
Степенны глас 2:
Антифон 1. Ихже стихи повторяюще поем:
На не́бо о́чи пуща́ю моего́ се́рдца, к Тебе́ Спа́се, спаси́ мя Твои́м осия́нием.
Поми́луй нас согреша́ющих Тебе́ мно́го, на вся́кий час, о Христе́ мой, и даждь о́браз пре́жде конца́ пока́ятися Тебе́.
Сла́ва: Свято́му Ду́ху, е́же ца́рствовати подоба́ет, освяща́ти, подвиза́ти тварь, Бог бо есть единосу́щен Отцу́ и Сло́ву.
И ныне, тойже.
Антифон 2:
Аще не Госпо́дь бы был в нас, кто дово́лен цел сохране́н бы́ти от врага, ку́пно и человекоуби́йцы?
Зубо́м их не преда́ждь Спа́се, Твоего́ раба́: и́бо льво́вым о́бразом на мя подвиза́ются врази́ мои́.
Слава: Свято́му Ду́ху живонача́лие и честь: вся бо созда́нная, я́ко Бог сый си́лою соблюда́ет во Отце́, Сы́ном же.
И ныне, тойже.
Антифон 3:
Наде́ющиися на Го́спода, уподо́бишася горе́ Святе́й: и́же ника́коже дви́жутся прило́ги вра́жиими.
В беззако́нии рук свои́х да не про́струт боже́ственне живу́щии: не оставля́ет бо Христо́с жезла́ на жре́бии Свое́м.
Слава: Святы́м Ду́хом то́чится вся́ка прему́дрость: отсю́ду благода́ть апо́столом, и страда́льчествы венча́ются му́ченицы и проро́цы зрят.
И ныне, тойже.
Прокимен, глас 2: Востани́, Го́споди Бо́же мой, повеле́нием, и́мже запове́дал еси́, / и сонм люде́й обы́дет Тя.
Стих: Го́споди Бо́же мой на Тя упова́х, спаси́ мя.
Вся́кое дыха́ние: Евангелие воскресно 3-е, от Марка, зачало 71.
Воскресе́ние Христо́во: Псало́м 50.
Слава: Моли́твами апо́столов: И ныне: Моли́твами Богоро́дицы: Поми́луй мя, Бо́же: Стихира воскресная: Воскре́с Иису́с от гро́ба:
И глаголет диакон: Спаси́, Бо́же, лю́ди Твоя́:
Лик: Го́споди поми́луй: (12) и возглас: Ми́лостию и щедро́тами:
Канон воскресный 2-го гласа, со ирмосом на 4, Богородицы на 2 и святых, глас 4, на 8.
Песнь 1
Канон воскресен, глас 2:
Ирмос: Во глубине́ постла́ иногда́, фараони́тское всево́инство преоруже́нная си́ла, вопло́щшееся же Сло́во всезло́бный грех потреби́ло есть, препросла́вленный Госпо́дь, сла́вно бо просла́вися.
Припев: Сла́ва, Го́споди, свято́му воскресе́нию Твоему́.
Мирски́й князь, Бла́же, ему́же написа́хомся, за́поведи Твоея́ не послу́шавше, Кресто́м Твои́м осуди́ся: прирази́ся бо Ти, я́ко сме́ртну: отпаде́ же вла́сти Твоея́ держа́вою, и немощны́й обличи́ся.
Изба́витель ро́да челове́ческаго, и нетле́нному животу́ нача́льник в мир прише́л еси́: воскресе́нием бо Твои́м раздра́л еси́ сме́ртныя пелены́, е́же славосло́вим вси́: сла́вно бо просла́вися.
Ин канон, Пресвятей Богородице, глас тойже:
Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Невеще́ственная дре́вле ле́ствица, и стра́нно оледене́вший путь мо́ря, Твое́ явля́ше рождество́ Чи́стая, е́же пое́м вси: я́ко просла́вися.
Си́ла Вы́шняго, ипоста́сь соверше́нная, Бо́жия му́дрость, вопло́щшися, Пречи́стая, из Тебе́, к че́ловеком бесе́дова, я́ко просла́вися.
Ин канон, всем святым, в земли санкт-петербуржстей и ладожстей просиявшим, глас 4.
Ирмос: Отве́рзу уста́ моя́:
Припев: Вси святи́и земли́ на́шея, моли́те Бо́га о нас.
Прииди́те, в пе́снех воспои́м собо́р свяще́ннейший, всех святы́х, в земли́ санкт-петербу́ржстей и ла́дожстей просия́вших, и свои́ми по́двиги всю зе́млю на́шу освяти́вшых.
Препоя́савый тя си́лою на брань, о кня́же Алекса́ндре, на све́щнице высо́це тя поста́ви и враги́ твоя́ под но́зе покори́, тем же град Петра́ тобо́ю хва́лится, и свята́я ла́вра велича́ет тя.
Благочести́ваго и венцено́снаго Алекса́ндра, соше́дшеся по достоя́нию восхва́лим я́ко чуде́с пода́теля оби́льнаго и Го́споду моля́щася о всех нас.
Престо́лу предстои́ши благода́ти, со все́ми а́нгелы ра́дуяся днесь, и ми́ру исцеле́ний раздава́я бога́тство, спаси́ всех нас моли́твами твои́ми, блаже́нне кня́же Алекса́ндре.
Свети́льниче многосве́тлый Росси́йския земли́, чудесы́ я́коже со́лнце второ́е сия́я, всех нас помина́й, соверша́ющих па́мять твою́, Алекса́ндре Не́вский блаже́нне.
Ца́рие и кня́зи, и свяще́нницы, и вельмо́жи, и ста́рцы с ю́нотами и весь во́зраст све́тло предъигра́йте, и па́мять блаже́нного кня́зя Алекса́ндра в пе́снях возвели́чите.
Слава: Пе́сньми и пе́нии духо́вными восхва́лим блаже́ннаго кня́зя Алекса́ндра Не́вскаго, и честну́ю его́ и многоцеле́бную ра́ку обстоя́ще любе́зно облобыза́ем, и си́це вопие́м: ра́дуйся, оте́честву твоему́ пресве́тлый свети́льниче.
И ныне: Град Твой сохраня́й, Влады́чице Пречи́стая, во Твое́й бо все́льшийся утро́бе, освяти́ ю, сохрани́в нетле́нну, те́мже и рабо́в Твои́х от тли изба́ви, Непоро́чная, сохраня́я от сете́й лука́ваго.
Катавасия: Отве́рзу уста́ моя́:
Песнь 3
Ирмос: Процвела́ есть пусты́ня, я́ко крин, Го́споди, язы́ческая неплодя́щая Це́рковь, прише́ствием Твои́м, в не́йже утверди́ся мое́ се́рдце.
Тварь в стра́сти Твое́й изменя́шеся, зря́щи Тя в нище́тне о́бразе от беззако́нных поруга́ема, основа́вшаго вся Боже́ственным манове́нием.
От пе́рсти по о́бразу мя руко́ю Твое́ю созда́л еси́: и сокруше́нна па́ки в персть сме́ртную за грех, Христе́, соше́д во ад, совоскреси́л еси́.
Ин, Богородице.
Иже вре́мене превы́шший вся́каго, я́ко вре́менем творец́, из Тебе́, Де́во, во́лею младе́нец созда́ся.
Чре́во простра́ннейшее небе́с воспои́м, и́мже Ада́м на небесе́х ра́дуяся живе́т.
Ин, святым:
Ирмос: Твоя́ песносло́вцы:
Ра́дуйся, преподо́бне о́тче Алекса́ндре Сви́рский, Бог в Тро́ице воспева́емый яви́ся ти и сосу́д избра́нный соде́ла тя, те́мже, богоно́се, и доны́не чудоде́еши.
От роди́телей богоуго́дных возсия́л еси́, испроси́вших сы́на у Святы́я Тро́ицы и яви́вших ми́ру Алекса́ндра треблаже́ннаго, Тро́ицы Святы́я тайнозри́теля.
Всегда́шним к Бо́гу раче́нием и отверже́нием пло́ти и ми́ра, о́тче Анто́ние, ды́мский чудотво́рче, Го́споду ве́рно послужи́л еси́, те́мже и досто́ин яви́лся еси́ услы́шати возжеле́нный глас Его́: благи́й ра́бе и ве́рный, вни́ди в ра́дость Го́спода твоего́.
Блаже́нства небе́снаго сподо́бился еси́, Анто́ние Богому́дре, тих и пра́веден быв, кро́тости же ра́ди и слез неоску́днаго то́ка, насле́дил еси́ зе́млю кро́тких, и та́мо вкуша́еши ве́чнаго утеше́ния.
Якоже му́драя пчела́, преподо́бне Арсе́ние, оби́тели афо́нстии посеща́л еси́, мед духо́вный собира́я, те́мже и оби́тель коневе́цкая, тобо́ю устро́енная, сокро́вищница даро́в Свята́го Ду́ха показа́ся.
Ты врага́ ро́да челове́ческаго и́менем Христо́вым отгна́л еси́, преподо́бне Арсе́ние, язы́ческая жертвоприноше́ния запрети́в и на о́строве коне́встем всели́вся, же́ртву хвалы́ Бо́гу прине́сл еси́.
Слава: Пу́стынь зелене́цкая кресто́м зве́здным благослове́нная, по́двигом преподо́бнаго Марти́рия просла́вися. Те́мже и ны́не оби́тель сия́ моли́твами ве́рных утвержда́ется.
И ныне: Во гра́де Каза́ни ико́ну Твою́ яви́ла еси́, Пречи́стая, очеса́ слепы́х отверза́ющи и ми́лости Своя́ на ве́рных излива́ющи, и ны́не, Засту́пнице усе́рдная, просвети́ нас, во гра́де свята́го Петра́ честно́му о́бразу Твоему́ покланя́ющыхся.
Катавасия: Твоя́ песносло́вцы:
Ектения малая.
Кондак святых, глас 3
Дне́сь святи́и, в земли́ санкт-петербу́ржстей и ла́дожстей просия́вшии / вку́пе с на́ми предстоя́т в Це́ркви и неви́димо за ны мо́лятся Бо́гу, / да изба́вит нас от враг ви́димых и неви́димых, / от неду́га и гла́да, от внеза́пныя сме́рти и от вся́каго зла́ // и спасе́т ду́ши на́ша.
Икос:
Ангельским чино́м подража́юще на земли́, / просия́ли есте́ в по́двизех многоразли́чных, святи́и. / Восприи́мше и́го благо́е Христо́во на ра́мена своя́, / востеко́сте к небе́сному Иерусали́му. / Сего́ ра́ди моли́те Христа́ о нас, вопию́щых вам: / ра́дуйтеся, неусы́пнии на́ши моли́твенницы, / ра́дуйтеся, свети́ла на́ша незаходи́мая. / Ра́дуйтеся, я́ко труда́ми ва́шими ве́ра насажда́ется, / ра́дуйтеся, я́ко кровьми́ ва́шими Це́рковь утвержда́ется. / Ра́дуйтеся, я́ко со а́нгелы Святе́й Тро́ице предстоите́, / ра́дуйтеся, я́ко с ни́ми трисвяту́ю пе́снь Ей воспева́ете. // Ра́дуйтеся, пречу́днии хода́таи о держа́ве Росси́йстей.
Седален святых, глас 3
Святы́х в земли́ санкт-петербу́ржстей просия́вших, па́мять соверша́юще, / всех подвиза́ем на моли́тву, моля́щеся: / Христе́ Бо́же, умири́ мир Твой те́ми, я́ко Человеколю́бец, // и́бо Ты еси́ воистину просла́вивый досто́йно па́мять их.
Слава, и ныне, Богородичен, глас той же:
Неизрече́нно зачала́ еси́, Неве́сто неневе́стная, / из Твое́й утро́бы ми́ру возсия́вшаго; / те́мже, я́ко Ма́терь Спа́са на́шего, / Тя, Богоро́дице, велича́ем.
Песнь 4
Ирмос: Прише́л еси́ от Де́вы, не хода́тай, ни а́нгел, но Сам, Го́споди, вопло́щься, и спа́сл еси́ всего́ мя челове́ка. Тем зову́ Ти: сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.
Предстои́ши суди́щу я́ко суди́мь, Бо́же мой, не вопия́, Влады́ко, суд износя́ язы́ком: и́мже стра́стию Твое́ю, Христе́, вселе́нней соде́лал еси́ спасе́ние.
Стра́стию Твое́ю, Христе́, врагу́ оскуде́ша ору́жия, проти́вным же е́же во ад схожде́нием Твои́м, гра́ды разруши́шася и мучи́телева де́рзость низложе́на бысть.
Ин, Богородице:
Се превознесе́ся Боже́ственная гора́ до́му Госпо́дня, превы́шше сил, Богома́терь я́вственнейше.
Зако́нов есте́ственных кроме́, еди́на Де́во ро́ждши влады́чествующаго тва́рию, сподо́билася еси́ Боже́ственнаго зва́ния.
Ин, святым:
Ирмос: Седяй в славе:
Мона́хов наста́вниче, цевни́це духо́вная, моли́твы учи́телю, Игна́тие богому́дре, святи́тельским твои́м омофо́ром покрыва́й ста́до твое́ от вся́каго зла́.
Пра́вду Христо́ву в житии́ свое́м воспису́я, святи́телю Христо́в Игна́тие, обре́л еси́ на пути́ сем, еже пла́кати и рыда́ти о соде́янных злых, и к Спаси́телю ми́ра притека́ти.
По́двигом моли́твы, труда́ и юро́дства Христа́ ра́ди во гра́де свята́го Петра́ просия́вши, Ксе́ние Блаже́нная, моли́ся и нам безсме́ртныя трапе́зы причасти́тися.
Небе́сныя жи́зни жела́ющи, в житии́ твое́м вся земна́я пренебрегла́ еси́, сподо́би и нас, ма́ти Ксе́ние, моли́твами твои́ми Небе́сныя жи́зни дости́гнути.
Услы́шавши, Ксе́ние, я́ко небеса́ пове́дают сла́ву Бо́жию, отве́ргла еси́ суету́ мирску́ю и в по́двизе поста́ и лише́ния на земли́ Бо́га сла́вити возжела́ла еси́, Его́же сла́вити и нас сподо́би.
Чудотво́рче Кроншта́дтский Иоа́нне, моли́твою твое́ю па́дшыя возставля́л еси́, неду́жныя исцеля́л еси́, и ны́не во Христе́ живы́й не оста́ви нас, почита́ющых па́мять твою́.
Слава: Ло́жныя мудрова́ния сыно́в ве́ка сего́, возстаю́щых про́тив и́стины святы́я Це́ркви Христо́вы, отве́ргл еси́, свя́те Иоа́нне, сло́вом и житие́м Правосла́вие утвержда́л еси́, поя́: сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.
И ныне: Пресвята́я Госпоже́ Мари́е Богоро́дице, Бо́га Твоего́ во чре́ве и Созда́теля носи́вшая, освяти́ сердца́ рабо́в Твои́х, Пречи́стая, я́ко да всегда́ Тобо́ю хва́лимся.
Катавасия: Седяй в славе:
Песнь 5
Ирмос: Хода́тай Бо́гу и челове́ком был еси́, Христе́ Бо́же: Тобо́ю бо, Влады́ко, к светонача́льнику Отцу́ Твоему́, от но́щи неве́дения, приведе́ние и́мамы.
Яко ке́дры, Христе́, язы́ков шата́ние сокруши́л еси́ во́лею, Влады́ко: я́ко изво́лил еси́ на кипари́се, и на пе́вке и ке́дре, пло́тию совозвыша́емь.
В ро́ве Христе́ преиспо́днем положи́ша Тя бездыха́нна ме́ртва: но Твое́ю я́звою забве́нныя ме́ртвыя, и́же во гробе́х спя́щыя, уя́звен с Со́бою воскреси́л еси́.
Ин, Богородице:
Облацы весе́лия сла́дость кропи́те су́щым на земли́: я́ко отроча́ даде́ся, и́же Сый пре́жде век, от Де́вы вопло́щься Бог наш.
Житию́ и пло́ти мое́й свет возсия́, и дря́хлость греха́ разруши́: напосле́док от Де́вы без се́мене вопло́щься вы́шний.
Ин, святым:
Ирмос: Ужасо́шася вся́ческая:
Новому́чениче петрогра́дский, ка́меню драги́й и сла́вный Це́ркве Росси́йския, Пе́тре достохва́льне, ре́вностию Боже́ственною распали́лся еси́ и безу́мие безбо́жник прему́дростию Бо́жиею изобличи́в, кровь за Христа́ пролия́л еси́.
Добропобе́днии священному́ченицы Нико́лае и Иоа́нне, стрел разжже́нных лука́ваго и огня́ в лице́ вам ды́шущаго не убоя́стеся, Христа́ пропове́дали есте́, те́мже и ны́не со святы́ми водворя́етеся.
Богодухнове́нне пропове́дниче, священному́чениче Филосо́фе, из се́рдца твоего́ воды́ живы́я ре́ки истеко́ша, ду́шы жа́ждущых росо́ю благода́ти напая́ющи.
Ча́да до́бре воспита́л еси, па́стырю блаже́нне Филосо́фе, и та́я с тобо́ю вку́пе на по́двиг востеко́ша, и венце́м му́ченическим от Христа́ Влады́ки украси́шася, Нико́лае и Бори́се прехва́льнии.
Благоде́тель неусы́пный показа́лся еси́, преподобному́чениче Льве, ни́щым, стра́нным, си́рым, стра́ждущым помо́щник, те́мже Ца́рствие Небе́сное унасле́довал еси́.
Больши сея́ никто́же любве́ и́мать, да кто ду́шу свою́ положи́т за дру́ги своя́. Си́це у́бо и ты, священному́чениче Алекси́е, в же́ртву Бо́гови прине́слся еси́.
Слава: До́блестне страда́льче и христоподража́тельне му́чениче, страстоте́рпче Иоа́нне Царскосе́льский, моли́ Влады́ку Христа́ Бо́га и нам ве́чныя му́ки изба́витися.
И ныне: О, Всепе́тая, Всехва́льная Мари́е, раб Твои́х моле́ний да не пре́зриши, но от бед изба́ви, Непоро́чная, всех к Тебе́ усе́рдно притека́ющых.
Катавасия: Ужасо́шася вся́ческая:
Песнь 6
Ирмос: В бе́здне грехо́вней валя́яся, неизсле́дную милосе́рдия Твоего́ призыва́ю бе́здну: от тли, Бо́же, мя возведи́.
Яко злоде́й пра́ведник осуди́ся и со беззако́нными на дре́ве пригвозди́ся, пови́нным оставле́ние свое́ю да́руя кро́вию.
Еди́нем у́бо челове́ком, пе́рвым Ада́мом дре́вле в мир вни́де сме́рть, и еди́нем воскресе́ние Сы́ном Бо́жиим яви́ся.
Ин, Богородице:
Естество́ челове́ческое рабо́тающее греху́, Влады́чице Чи́стая, Тобо́ю свобо́ду улучи́: Тво́й бо Сын, я́ко а́гнец, за всех закала́ется.
Вопие́м Ти вси и́стинней Богома́тери, прогне́вавшыя рабы́ изба́ви: еди́на бо дерзнове́ние к Сы́ну и́маши.
Ин, святым:
Ирмос: Божественное сие и всечестное:
Же́ртвенную любо́вь яви́л еси́, святи́телю Вениами́не, тве́рдостию ума́ показа́лся еси́ неколеби́м, егда́ клевета́ху на тя врази́ твои́. Те́мже к све́ту невече́рнему прише́л еси́, священному́чениче, ра́дуяся.
Смире́нием я́ко ри́зою обле́клся еси́, священному́чениче Вениами́не, клеветницы́ без вины́ осуди́ша тя. Те́мже велича́ем страда́ния твоя́ и песносло́вим кончи́ну твою́.
Святи́телю Вениами́ну после́довали есте́, Се́ргие, Ю́рие и Иоа́нне достохва́льнии, и вку́пе му́ченическим венце́м увенча́лися есте́, те́мже ны́не па́мять ва́шу соверша́ем.
Яко оте́ц милосе́рдый к си́рым был еси, вдови́ц же пита́тель, скорбя́щим уте́шитель, оби́димым засту́пник, гра́ду Петро́ву па́стырь и храни́тель, священному́чениче Вениами́не. Те́мже и ны́не приле́жно моли́ся Влады́це Христу́ о чту́щых па́мять твою́.
Престо́лу предстоя́ Бо́жию, святи́телю Христо́в Вениами́не, моли́ти приле́жно не преста́й о нас, твои́х рабе́х, да огня́ ве́чнаго изба́вимся и вся́каго озлобле́ния, от враг находя́щаго, твои́ми моли́твами.
Све́тлым лице́м предста́в на суди́щи, беззако́нныя ужаси́л еси́, священному́чениче Вениами́не. Показа́л еси ра́достное твое́, е́же за Христа́, страда́ние, глаго́ля: сла́ва Бо́гу за вся.
Слава: Светоно́сная твоя, досточу́дне Вениами́не, возсия́вши па́мять, просвеща́ет ду́шы благогове́йно сию соверша́ющых; муче́ния, страда́ния и смерть претерпе́л еси му́жественно, те́мже досто́йно пе́сньми тя велича́ем.
И ныне: Возсия́й в сердца́х на́шых, Влады́чице Пречи́стая, Сы́на Твоего́ нетле́нный све́т, о́чи на́ша мы́сленныя просвети́ и уста́ на́ша отве́рзи ко хвале́нию Твоему́.
Катавасия: Божественное сие и всечестное:
Ектения малая.
Кондак воскресен, глас 2:
Воскре́сл еси́ от гро́ба, Всеси́льне Спа́се, и ад ви́дев чу́до, ужасе́ся, и ме́ртвии воста́ша: тварь же ви́дящи сра́дуется Тебе́, и Ада́м свесели́тся, и мир, Спа́се мой, воспева́ет Тя при́сно.
Икос:
Ты еси́ свет омраче́нным, ты еси́ воскресе́ние всех, и живо́т челове́ков, и всех совоскреси́л еси́, сме́ртную держа́ву, Спа́се, разо́рь, и а́дова врата́ сокруши́вый, Сло́ве: и ме́ртвии ви́девше чу́до чудя́хуся, и вся́ка тварь сра́дуется о воскресе́нии Твое́м, Человеколю́бче. Те́мже и вси́ сла́вим и пое́м Твое́ снизхожде́ние, и мир, Спа́се мой, воспева́ет Тя при́сно.
Песнь 7
Ирмос: Богопроти́вное веле́ние беззако́ннующаго мучи́теля высо́к пла́мень вознесло́ есть: Христо́с же простре́ богочести́вым отроко́м ро́су духо́вную, Сый благослове́н и препросла́влен.
Не терпе́л еси́, Влады́ко, за благоутро́бие сме́ртию челове́ка зре́ти му́чима, но прише́л и спасл еси́ Твое́ю кро́вию, челове́к быв: Сый благослове́н и препросла́влен Бог отец на́ших.
Ви́девше Тя, Христе́, оболче́на во оде́жду отмще́ния, ужасо́шася вра́тницы а́довы: безу́мнаго бо мучи́теля раба́, Влады́ко, прише́л еси́ уби́ти: Сый благослове́н и препросла́вен Бог отец на́ших.
Ин, Богородице:
Зря́ше в нощи́ у́бо Иа́ков, я́ко в гада́нии Бо́га воплоще́нна, из Тебе́ же све́тлостию яви́ся пою́щым: пребоже́ственный отце́в Бог и препросла́влен.
Зна́мения, я́же в Тебе́, неизрече́ннаго проявля́я сня́тия, со Иа́ковом бо́рется: и́мже во́лею соедини́ся челове́ком, Чи́стая: пребоже́ственный отце́в Бог и препросла́влен.
Ин, святым:
Ирмос: Не послужи́ша тва́ри:
Це́рковь Ру́сскую во дни лю́тых гоне́ний возгла́вив, святи́телю Ти́хоне, Ка́мень живы́й в руце́ твое́й име́я Христа́, Имже врага́ порази́в, воспе́л еси́: отце́в на́ших Бо́же, благослове́н еси́.
Местоблюсти́телю патриа́рший, священному́чениче Кири́лле, лесть вра́жию му́жески попра́л еси́ и в темни́цу за Христо́м после́довал еси́, иде́же ра́довашеся, поя́: отце́в на́ших Бо́же, благослове́н еси́.
Иже на высо́ких тя поста́вивый, святи́телю Иларио́не, Боже́ственною му́дростию ум твой облагодати́. Сего́ ра́ди Христа́ всем я́сно пропове́дал еси́ и Го́сподеви воспева́л еси́: отце́в на́ших Бо́же, благослове́н еси́.
Догма́ты церко́вныя защити́л еси́, священному́чениче Иларио́не, и у́зы за Христа́ ра́дуяся восприя́л еси́, и сме́ртию твое́ю по́двиг твой запечатле́в, вся пе́ти научи́л еси́: отце́в на́ших Бо́же, благослове́н еси́.
Преще́нием запреща́ху тебе́ мучи́телие пропове́дати Ева́нгелие, святи́телю Плато́не, я́коже дре́вле кня́зи фарисе́йстии, но апо́стольски им отвеща́л еси́: Го́сподеви пою́: отце́в на́ших Бо́же, благослове́н еси́.
Сподви́жниче чудотво́рца Кроншта́дтскаго, я́коже тебе́ и врази́ нареко́ша, священному́чениче Нико́лае, пред лице́м сме́рти дру́жбы сея́ не отве́рглся еси́. И ны́не во дво́рех до́му Бо́га на́шего водворя́яся, не забу́ди нас, соверша́ющых всечестну́ю па́мять твою́.
Слава: Учи́телю Боже́ственныя благода́ти, священному́чениче Ка́рпе, до́брое се́мя неуста́нно се́ял еси́, сего́ ра́ди ны́не жне́ши ра́достию кла́сы присноживо́тия.
И ныне: Всеблага́я, Всеми́лостивая Влады́чице, моля́щыяся Тебе́ рабы́ Твоя́ уте́ши и от ве́тров вра́жиих сохрани́, да непреста́нно Тя велича́ем.
Катавасия: Не послужи́ша тва́ри богому́дрии:
Песнь 8
Ирмос: Пещь иногда́ о́гненная в Вавило́не де́йства разделя́ше, Бо́жиим веле́нием халде́и опаля́ющая, ве́рныя же ороша́ющая, пою́щыя: благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.
Кро́вию Твое́ю, Христе́, очервле́но пло́ти Твоея́ зря́ще одея́ние, тре́петом ужаса́хуся мно́гому Твоему́ долготерпе́нию, а́нгельстии чи́ни, зову́ще: благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.
Ты мое́ сме́ртное оде́ял еси́, Ще́дре, в безсме́ртие воста́нием Твои́м. Те́мже веселя́щеся благода́рственно воспева́ют Тя избра́ннии лю́дие, Христе́, зову́ще Тебе́: поже́рта бысть вои́стинну смерть побе́дою.
Ин, Богородице:
Ви́ден бысть на земли́ Тобо́ю и с челове́ки поживе́, и́же бла́гостию несравне́нный и си́лою, Ему́же пою́ще вси ве́рнии зове́м: осуществова́нная да пое́т Го́спода вся тварь и превозно́сит во вся ве́ки.
Вои́стинну Тя, Чи́стую, пропове́дающе сла́вим Богоро́дицу: Ты бо еди́на родила́ еси́ от Тро́ицы воплоще́нна, Ему́же со Отце́м и Ду́хом вси пое́м: да пое́т Го́спода вся тварь и превозно́сит во вся ве́ки.
Ин, святым:
Ирмос: Отроки благочести́выя в пещи́:
Преподо́бне Серафи́ме, Вы́рицкий чудотво́рче, день и нощь ру́це твои́ воздева́л еси́, Го́сподеви моля́ся, да изба́вит оте́чество на́ше от наше́ствия иноплеме́нных. Мы же твои́ми моли́твами спасе́ние улучи́вше, с тобо́ю Бо́гу вопие́м: благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.
Лик серафи́мский Го́спода славосло́вит и Тро́ице трисвяту́ю воспева́ет песнь. С ним же и преподо́бный чудотво́рец Вы́рицкий Бо́га умоля́ет за град Петра́ и за всю зе́млю Ру́сскую. Те́мже и мы с ни́м Го́сподеви возопии́м: благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.
Саро́вскому чудотво́рцу поревнова́в, дух ми́рен от Го́спода стяжа́л еси́, преподо́бне о́тче Серафи́ме. Сего́ ра́ди о́крест тебе́ ты́сящи спаса́ются и, благодаря́щи, Бо́гови вопию́т: благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.
Фараони́ты мы́сленныя му́жески победи́в, чистоту́ серде́чную стяжа́л еси, о́тче преподо́бне Серафи́ме, сего ради душе́вныма очи́ма Бо́га узре́в, с любо́вию воспева́л еси́: благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.
Мно́гая чудеса́, преподо́бне Чудотво́рче Вы́рицкий, си́лою Бо́жиею в тебе бога́тно де́йствующею, сотвори́л еси: слепи́и бо прозрева́ху, неми́и глаго́лаху, одержи́мии же от духо́в зло́бы свобожда́хуся. Сего́ ра́ди Бо́гу, ди́вному во святы́х Свои́х, пое́м: благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.
Любо́вию Христо́вою уязви́вшися, к страда́нию востекла́ еси́, распе́нши плоть со страстьми́ и похотьми́, свята́я преподобному́ченице Мари́е Га́тчинская, и свещу́ душе́вную неугаси́му дея́нием храня́щи, муче́ние, я́ко вино́, Невестокраси́телю душ принесла́ еси́, превознося́щи Его́ во ве́ки.
Благослови́м Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха Го́спода.
Да́ры Христу́ любо́вию принесла́ еси́, преподобному́ченице Мари́е, моли́тву я́ко зла́то, поще́ние я́ко лива́н, и страда́ние я́ко сми́рну. Тем тя благоче́стно велича́ем.
И ныне: Преблагослове́нная Засту́пнице всех в ско́рбех к Тебе́ притека́ющых, изба́ви лю́ди Твоя́ от вся́каго зла́го обстоя́ния, о Богоблагода́тная.
Хва́лим, благослови́м:
Катавасия: Отроки благочести́выя в пещи́:
Таже, Честне́йшую:
Песнь 9
Ирмос: Безнача́льна роди́теля Сын, Бог и Госпо́дь, вопло́щься от Де́вы нам яви́ся, омраче́нная просвети́ти, собра́ти расточе́нная: тем Всепе́тую Богоро́дицу велича́ем.
Яко в раи́ насажде́но на ло́бнем, Спа́се, требога́тое дре́во Твоего́ пречи́стаго креста́, кро́вию и водо́ю боже́ственною, я́ко от исто́чника боже́ственнаго, ребра́ Твоего́, Христе́, напоя́емо, живо́т нам прозябло́ есть.
Низложи́л еси́ си́льныя, распны́йся, Всеси́льне, и е́же ни́зу лежа́щее во а́дове тверды́ни, естество́ челове́ческое возне́с, на О́тчем посади́л еси́ престо́ле. С Ни́мже Тебе́ гряду́щу покланя́ющеся, велича́ем.
Ин, Богородице:
Жезл кре́пости даде́ся естеству́ тле́нному, сло́во Бо́жие во утро́бе Твое́й, Чи́стая: и сие́ воскреси́, до а́да попо́лзшееся. Те́мже Тя, Всечи́стая, я́ко Богоро́дицу велича́ем.
Юже изво́лил еси́, Влады́ко, приими́ ми́лостивно моли́твенницу, Ма́терь Твою́ о нас, и Твоея́ бла́гости вся́ческая испо́лнятся: да Тя вси я́ко благоде́теля велича́ем.
Ин, святым:
Ирмос: Всяк земноро́дный:
Вмени́стеся я́ко о́вцы заколе́ния, о ца́рственнии страстоте́рпцы, и я́коже а́гнцы непоро́чнии уст ва́шых не отверзо́сте, но за уби́йцы ва́ша кро́тко моли́стеся. Сего́ ра́ди Па́стырь До́брый прия́т вас во дво́ры Своя́.
Ро́да ца́рскаго ве́нче и похвало́, страстоте́рпче святы́й царю́ Нико́лае, ненави́дящии тебе́ обыдо́ша тя и преда́ша на смерть. Но си́лою Бо́жиею укрепля́емь, возвесели́лся еси́ и о спасе́нии Его́ возра́довался еси́ зело́.
Предста́ цари́ца Алекса́ндра одесну́ю тебе́, царю́ Нико́лае, и де́вы дще́ри во след ея́ приведо́шася, вку́пе же и насле́дник возлю́бленный па́че со́лнца сия́ющий.
Вели́чием подвиго́в твои́х вся концы́ удиви́ла еси́, преподобному́ченице Елисаве́то! Якоже Мари́я, при ногу́ Иису́сову седя́щи, и, я́коже Ма́рфа, стра́ждущым, я́ко самому́ Христу́, служа́щи, дея́нию виде́ние приложи́ла еси́. Те́мже и ны́не зри́ши со Ангелы Пресвяту́ю Тро́ицу, Юже моли́ спасти́ся всем нам.
Власяни́цею вме́сто риз облекла́ся еси́ и вери́ги вме́сто зла́та восприя́ла еси́, бы́ша сле́зы твоя́ тебе́ хлеб день и нощь, и честна́ бы́сть пред Го́сподем смерть твоя́, Елисаве́то пресла́вная!
Положи́ша тя лю́тии мучи́телие в ро́ве преиспо́днем, княги́не Елисаве́то, но вмени́ла еси́ ров ло́же бра́чное, о Неве́сто Христо́ва!
Слава: Ра́дуйся, гра́де Свята́го Петра́, приидо́ша бо ны́не к тебе́ собра́нная ча́да твоя́, и́же ри́зы своя́ в кро́ви А́гнчи убели́ша, побе́дную Бо́гови вопию́ще песнь.
И ныне: Па́че серафи́мов, Богоро́дице Де́во, возвы́силася еси́, во утро́бу Твою́ Свет Божества́ восприя́в, Имже и на́ша сердца́ и умы́ просвети́ и во святы́ни Твой град и страну́ всегда́ сохрани́.
Катавасия: Всяк земноро́дный:
Ектения малая
Свят Госпо́дь Бог наш: во глас 2.
Екзапостиларий 3-й:
Яко Христо́с воскре́се никто́же не не ве́руй: яви́ся бо Мари́и, пото́м же ви́ден бысть на село́ иду́щима, таи́нником же па́ки яви́ся, возлежа́щим единона́десятим, и́хже креща́ти посла́в, на небеса́ вознесе́ся, отню́дуже и сни́де: утвержда́я пропове́дание мно́жествы зна́мений.
Слава: светилен святых, глас 1:
Свети́ся, свети́ся, сла́вный гра́де свята́го Петра́, сла́ва бо Госпо́дня на тебе́ возсия́, лику́йте ны́не и весели́теся, лю́дие. Ты же, Чи́стая Влады́чице, хода́тайствуй о Держа́ве Росси́йстей.
И ныне: Богородичен воскресный:
Возсия́вшее со́лнце, я́ко от черто́га жени́х, из гро́ба днесь, и ад плени́в, и смерть упраздни́в, Тебе́ ро́ждшия моли́твами, свет нам низпосли́: свет, просвеща́ющ сердца́ и ду́шы: свет, ходи́ти всех наставля́ющ на стези́ повеле́ний Твои́х, и на путь ми́ра.
На хвалитех, Всякое дыхание: во глас 2. И поем стихиры воскресны 4.
Стих: Сотвори́ти в них суд напи́сан: / сла́ва сия́ бу́дет всем преподо́бным Его́.
Вся́кое дыха́ние и вся тварь, / Тя сла́вит Го́споди, / я́ко кресто́м смерть упраздни́л еси́, / да пока́жеши лю́дем, е́же из ме́ртвых Твое́ воскресе́ние, / я́ко Еди́н Человеколю́бец.
Стих: Хвали́те Бо́га во святы́х Его́, / хвали́те Его́ во утверже́нии си́лы Его́.
Да реку́т иудее, / ка́ко во́ини погуби́ша стрегу́щии Царя́? / Почто́ бо ка́мень не сохрани́ Ка́мене жи́зни? / Или́ Погребе́ннаго да дадя́т, / или́ Воскре́сшему да покло́нятся, глаго́люще с на́ми: // сла́ва мно́жеству щедро́т Твои́х, Спа́се наш, сла́ва Тебе́.
Стих: Хвали́те Его́ на си́лах Его́, / хвали́те Его́ по мно́жеству вели́чествия Его́.
Ра́дуйтеся лю́дие и весели́теся, / а́нгел седя́й на ка́мени гро́бнем, / той нам благовести́, рек: / Христо́с воскре́се из ме́ртвых, Спас ми́ра, / и испо́лни вся́ческая благоуха́ния: // ра́дуйтеся, лю́дие, и весели́теся.
Стих: Хвали́те Его́ во гла́се тру́бнем: / хвали́те Его во псалти́ри и гу́слех.
Ангел у́бо, е́же ра́дуйся, / пре́жде Твоего́ зача́тия, Го́споди, Благода́тней принесе́: / а́нгел же ка́мень сла́внаго Твоего́ гро́ба в Твое́ воскресе́ние отвали́ /: ов у́бо в печа́ли ме́сто, весе́лия о́бразы возвеща́я: / сей же в сме́рти ме́сто, Влады́ку Жизнода́вца пропове́дуя нам, те́мже вопие́м Ти: / благоде́телю всех, Го́споди сла́ва Тебе́.
Таже стихиры святых 4, глас 1.
Стих: Хвали́те Его́ в тимпа́не и ли́це, / хвали́те Его́ во стру́нах и орга́не.
Ки́ими смире́нными устна́ми воспое́м кня́зя Алекса́ндра прему́драго? / Со́лнца пресве́тлаго, Всечестны́я Тро́ицы моли́твенника, / печа́льных утеше́ние и отча́янных засту́пника, / похвалу́ земли́ Росси́йския, / реку́ ми́лости вои́стинну и больны́х врача́ безме́здна, / смире́ния Христо́ва подража́теля, // подаю́щаго нам ве́лию ми́лость.
Стих: Хвали́те Его́ в кимва́лех доброгла́сных, хвали́те Его́ в кимва́лех восклица́ния. / Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода.
Ра́дуйся, архиере́ю Бо́жий святи́телю Игна́тие! / Вопия́ху тебе́ вся си́лы небе́сныя, / егда́ дориноси́ма бя́ше от А́нгел свята́я душа́ твоя́, / от зе́мных возноси́мая. / Сего́ ра́ди и мы любо́вию тебе́ вопие́м: / Игна́тие духоно́сче, моли́ся за ны.
Стих: Бог нам прибе́жище и си́ла, / помо́щник в ско́рбех, обре́тшых ны зело́.
Преподо́бнии твои́ ру́це простира́я, / святи́телю о́тче Вениами́не, / испроси́ нам благода́ть и си́лу Бо́жию во спасе́ние, / и бу́ди покро́в необори́м гра́ду твоему́, / ему́же пе́рвый святи́тель му́ченик был еси́, / и моли́ся за ны Христу́ Бо́гу, / да упра́вит в ми́ре град и лю́ди, // и спасе́т ду́шы на́ша.
Стих: Госпо́дь сил с на́ми, / засту́пник наш Бог Иа́ковль.
Лик святы́х в земли́ санкт-петербу́ржстей просия́вшых / вкупе с первоверхо́вным апо́столом Петро́м / за град наш Го́спода умоля́ет у престо́ла небе́снаго. / Сего́ ра́ди, любо́вию воздвиза́еми, и мы воспои́м: / Ра́дуйтеся, свети́льницы светлосия́ющии, / ра́дуйтеся, хра́ми Ду́ха Свята́го, благода́ти прича́стницы! / Не преста́йте моли́тися всегда́ ко Христу́, // да моли́твами ва́шими изба́вит нас от вся́каго зла.
Слава: стихира евангельская, глас 3:
Магдали́не Мари́и / Спа́сово благовеству́ющей из ме́ртвых Воскресе́ние и явле́ние, / не ве́рующе ученицы́, поноси́ми бы́ша о жестосе́рдии: / но зна́меньми воору́жшеся и чудесы́, / ко пропове́данию посыла́хуся, / и Ты у́бо, Го́споди, к нача́льному све́ту возне́слся еси́ Отцу́, / они́ же пропове́даша всю́ду сло́во, чудесы́ уверя́юще. / Те́мже просвети́вшеся те́ми, / сла́вим Твое́ е́же из ме́ртвых воскресе́ние, / человеколю́бче Го́споди.
И ныне, глас 2:
Преблагослове́нна еси́, Богоро́дице Де́во, / вопло́щшим бо ся из Тебе́ ад плени́ся, / Ада́м воззва́ся, кля́тва потреби́ся, Ева свободи́ся, / смерть умертви́ся и мы ожи́хом, / тем воспева́юще вопие́м: // благослове́н Христо́с Бог, благоволи́вый та́ко, сла́ва Тебе́.
Славословие великое.
По славословии тропарь: Воскре́с из гро́ба: Ектении и отпуст.
На часех тропарь воскресен. Слава: святым, И ныне: Богородичен часа. Кондак воскресен и кондак святых пременяюще глаголем.
На Божественной Литургии
Антифоны изобразительные.
Блаженны воскресны 2-го гласа на 6:
Блаже́ни кро́цыи, я́ко ти́и насле́дят зе́млю.
Глас Ти прино́сим разбо́йничь, и мо́лимся: помяни́ нас, Спа́се, во Ца́рствии Твое́м.
Блаже́ни а́лчущии и жа́ждущии пра́вды, я́ко ти́и насы́тятся.
Крест Тебе́ прино́сим в проще́ние прегреше́ний: его́же нас ра́ди прия́л еси́, Человеколю́бче.
На 8: Блаже́ни ми́лостивии, я́ко ти́и поми́ловани бу́дут.
Покланя́емся Твоему́, Влады́ко, погребе́нию и воста́нию: и́миже от тле́ния изба́вил еси́ мир, Человеколю́бче.
Блаже́ни чи́стии се́рдцем, я́ко ти́и Бо́га у́зрят.
Сме́ртию Твое́ю, Го́споди, поже́рта бысть сме́рть: и воскресе́нием Твои́м, Спа́се, мир спасл еси́.
Блаже́ни миротво́рцы, я́ко ти́и сы́нове Бо́жии нареку́тся.
Мироно́сицы сре́тил еси́, воскре́с от гро́ба, и ученико́м возвести́л еси́, рещи́ Твое́ воста́ние.
Блаже́ни изгна́ни пра́вды ра́ди, я́ко тех есть Ца́рство Небе́сное.
Иже во тьме спя́щии Тя свет ви́девше, в преиспо́днейших а́довых, Христе́, воскресо́ша.
Блаженны святых, глас 4:
На 4: Блаже́ни есте́, егда́ поно́сят вам, и изжену́т, и реку́т всяк зол глаго́л на вы лжу́ще Мене́ ра́ди.
Прииди́те, в пе́снех воспои́м собо́р свяще́ннейший, всех святы́х, в земли́ санкт-петербу́ржстей и ла́дожстей просия́вших, и свои́ми по́двиги всю зе́млю на́шу освяти́вшых.
Ра́дуйтеся и весели́теся, я́ко мзда́ ва́ша мно́га на небесе́х.
Ра́дуйся, гра́де Свята́го Петра́, приидо́ша бо ны́не к тебе́ собра́нная ча́да твоя́, и́же ри́зы своя́ в кро́ви А́гнчи убели́ша, побе́дную Бо́гови вопию́ще песнь.
Слава, Троичен: О, Тро́ице Пребоже́ственная, уврачу́й боле́зни и ско́рби на́ша, воздви́гни дух наш от ле́ности и сна грехо́внаго, да досто́йни бу́дем оте́ц и бра́тий на́ших, по́двиги свои́ми в земли́ на́шей и́мя Твое́ просла́вльших.
И ныне, Богородичен: Во гра́де Каза́ни ико́ну Твою́ яви́ла еси́, Пречи́стая, очеса́ слепы́х отверза́ющи и ми́лости Своя́ на ве́рных излива́ющи, и ны́не, Засту́пнице усе́рдная, просвети́ нас, во гра́де свята́го Петра́ честно́му о́бразу Твоему́ покланя́ющыхся.
Входное: Прииди́те, поклони́мся: Спаси́ ны Сы́не Бо́жий, воскресы́й из ме́ртвых:
По входе – тропари и кондаки:
В храме Господском – тропарь воскресный, тропарь святых. Слава: кондак святых. И ныне: кондак воскресный.
В храме Богородицы – тропарь воскресный, тропарь храма, тропарь святых, кондак воскресный. Слава: кондак святых. И ныне: кондак храма.
В храме святого – тропарь воскресный, тропарь святых; кондак воскресный. Слава: кондак святых. И ныне: Предстательство христиан.
Тропарь воскресен, глас 2:
Егда́ снизше́л еси́ к смерти, Животе́ Безсме́ртный, / тогда́ ад умертви́л еси́ блиста́нием Божества́. / Егда́ же и уме́ршыя от преиспо́дних воскреси́л еси́, / вся си́лы небе́сныя взыва́ху: // Жизнода́вче Христе́ Бо́же наш, сла́ва Тебе́.
Кондак воскресен, глас 2:
Воскре́сл еси́ от гро́ба, Всеси́льне Спа́се, / и ад ви́дев чу́до ужасе́ся, и ме́ртвии воста́ша: / тварь же ви́дящи, сра́дуется Тебе́, и Ада́м свесели́тся, // и мир, Спа́се мой, воспева́ет Тя при́сно.
Тропарь святых, глас 1:
Благослове́нна еси́, Пресвята́я Тро́ице, / я́ко яви́ла еси́ све́тлый собо́р святы́х в земли́ санкт-петербу́ржстей и ла́дожстей, / преподо́бных со́нмы и пра́ведных ли́ки, / святи́телей и блаже́нных боголе́пное собра́ние, / его́же венча́ют, я́ко венце́м пресве́тлым, / адама́нти священному́чеников, испове́дников и ца́рственных страстоте́рпцев. / Сего́ ра́ди благода́рственне возопии́м: // Го́споди Бо́же наш, сла́ва Тебе́.
Кондак святых, глас 3:
Дне́сь святи́и, в земли́ санкт-петербу́ржстей и ла́дожстей просия́вшии / вку́пе с на́ми предстоя́т в Це́ркви и неви́димо за ны мо́лятся Бо́гу, / да изба́вит нас от враг ви́димых и неви́димых, / от неду́га и гла́да, от внеза́пныя сме́рти и от вся́каго зла́ // и спасе́т ду́ши на́ша.
Богородичен, глас 6:
Предста́тельство христиа́н непосты́дное, / хода́тайство ко Творцу́ непрело́жное, / не пре́зри гре́шных моле́ний гла́сы, / но предвари́, я́ко Бла́гая, на по́мощь нас, ве́рно зову́щих Ти: / ускори́ на моли́тву и потщи́ся на умоле́ние, // предста́тельствующи при́сно, Богоро́дице, чту́щых Тя.
Таже, Трисвятое.
Прокимен воскресный, глас 2: Кре́пость моя́ и пе́ние мое́ Госпо́дь, / и бысть мне во спасе́ние.
Стих: Наказу́я наказа́ мя Госпо́дь, сме́рти же не предаде́ мя.
И святым, глас 4:
Святы́м, и́же суть на земли́ Его́, удиви́ Госпо́дь вся хоте́ния Своя́ в них.
Апостол к Римляном, зачало 88. И святых ко Евреом, зачало 330.
Аллилуиа, глас 2. Стих: Услы́шит тя Госпо́дь в день печа́ли, защи́тит тя и́мя Бо́га Иа́ковля.
Стих: Го́споди спаси́ царя́, и услы́ши ны, в о́ньже а́ще день призове́м Тя.
И святых, глас 4: Бо́же, уши́ма на́шима услы́шахом, и отцы́ на́ша возвести́ша нам.
Евангелие воскресное от Матфея, зачало 18, и святых Евангелие от Иоанна, зачало 51.
И по чину Божественная Литургия Иоанна Златоустаго.
Причастен воскресен: Хвали́те Го́спода с небе́с, хвали́те Его́ в вы́шних. И святых: Ра́дуйтеся, пра́веднии, о Го́споде, пра́вым подоба́ет похвала́.
Молитва ко всем святым,
в земли санкт-петербуржстей и ладожстей просиявшим:
О всеми́лостивый и великодарови́тый Бо́же, утверди́вый во́лею Твое́ю Зе́млю Росси́йскую и в ней град свята́го Петра́!
При́зри с высоты́ святы́я Твоея́ на предстоя́щия лю́ди Твоя́ и приими́ благодаре́ние на́ше о Твои́х вели́ких благодея́ниих, я́же сотвори́л еси́ в ле́та дре́вняя со отцы́ на́шими!
Услы́ши нас, прославя́ющых и́мя Твое́ свято́е, я́ко благоволи́л еси́ просла́вити во святы́х избра́нныя Твоя́, и́хже земля́ санкт-петербу́ргская произрасти́.
Вонми́ гла́су моле́ния ве́рных чад Твои́х, славосло́вие вели́честву Твоему́ возсыла́ющых и умиле́нно к Тебе́ взыва́ющых.
Посети́ нас ми́лостию и щедро́тами Твои́ми, я́ко и на бу́дущая времена́ пожи́ти нам в земле́ сей во вся́ком благоче́стии и чистоте́.
Утверди́ град сей и зе́млю сию́ моли́твами и предста́тельством сла́вныя Влады́чицы на́шея Богоро́дицы и Присноде́вы Мари́и, свята́го благове́рнаго и вели́каго кня́зя Алекса́ндра Не́вскаго, святы́я блаже́нныя ма́тере на́шея Ксе́нии Петербу́ргския, свята́го пра́веднаго отца́ на́шего Иоа́нна Кроншта́дтскаго чудотво́рца, свята́го священному́ченика Вениами́на, митрополи́та Петрогра́дскаго, преподо́бнаго и богоно́снаго отца́ на́шего Серафи́ма Вы́рицкаго и всех новому́чеников и испове́дников Росси́йских, святы́х ца́рственных страстоте́рпцев Никола́я и Алекса́ндры со ча́ды их и всех уго́дников Твои́х, в земли́ санкт-петербу́ржстей просия́вшых, я́ко да пожи́вше в ве́це сем по за́поведем Твои́м, в ве́чный поко́й дости́гнем, идеже со святы́ми возсла́вим пресвято́е и́мя Твое́.
Твое́ бо есть, е́же ми́ловати и спаса́ти ны, Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Приложение 1
Список
Собора святых Санкт-Петербургской митрополии

1. Александр Свирский, прп.: Ап. 17; Ав. 30
2. Александр (в схиме Алексий) Невский, вел. князь: Ав. 30; Н. 23
3. Александр Волков, сщмч.: Д 26
4. Александр Саульский, сщмч.: М. 19
5. Александра, царица, страстотерпица: Ил. 4
6. Алексий, царевич, страстотерпец: Ил. 4
7. Алексий Ставровский, сщмч.: Окт. 1
8. Анастасия, великая княжна, страстотерпица: Ил. 4
9. Анна Лыкошина, мчц.: С. 28.
10. Антоний Дымский, прп.: Ян. 17; Ин. 24
11. Арефа (Митренин), присп.: Окт. 24
12. Арсений (Дмитриев), прмч.: Н. 20
13. Арсений Коневский, прп.: Ин. 12
14. Борис Орнатский, мч. М. 31
15. Василий Канделябров, сщмч.: Н.20
16. Вениамин (Казанский) Петроградский, митр., сщмч.: Ил. 31
17. Викторин Добронравов, сщмч.: Д. 15
18. Владимир Лозина-Лозинский, сщмч,: Д. 13
19. Владимир Пищулин, сщмч.: Ян. 28
20. Григорий (Лебедев), Шлиссельбургский, еп., сщмч.: С. 4
21. Григорий Поспелов, сщмч.: Мр. 13
22. Григорий Сербаринов, сщмч.: Д. 26
23. Екатерина Арская, мц.: Д. 4
24. Елисавета, вел. кн., прмч.: Ил. 5
25. Емелиан Панасевич, сщмч,: Н. 20
26. Игнатий (Брянчанинов), Кавказский, еп.: Ап. 30
27. Иларион (Троицкий), Верейский, архиеп., сщмч.: Ил. 11, Д. 15
28. Иоанн Ковшаров, мч.: Ил. 31
29. Иоанн Кочуров, сщмч.: Окт. 31
30. Иоанн Кронштадтский, прав.: Ин. 1, Д. 20
31. Иоанн Сарв, сщмч.: Н. 20
32. Иоанн Стеблин-Каменский, сщмч.: Ил. 20
33. Иоанникия (Кожевникова), прмц.: Н. 20
34. Карп Эльб, сщмч.: С. 11
35. Кира Оболенская, мц.: Д. 4
36. Кирилл (Смирнов) Казанский, митр., сщмч.: Н. 7
37. Ксения Петербургская, Христа ради юродивая: Ян. 24; М, 24
38. Лев (Егоров), прмч.: С. 7
39. Макарий Римлянин, Новгородский, прп.: Ян. 19
40. Мария Лелянова, прмц.: Ап. 4
41. Мария, великая княжна, страстотерпица: Ил. 4
42. Мартирий Зеленецкий, прп.: Мр. 1; Н. 11
43. Михаил Чельцов, сщмч.: Д. 26
44. Никита Алмазов, сщмч.: Н. 15
45. Николай (Клементьев) Великоустюжский, архиеп., сщмч.: Д. 18
46. Николай II, царь, страстотерпец: Ил. 4
47. Николай Кулаков, сщмч.: М. 19
48. Николай Кулигин, сщмч.: Окт. 1
49. Николай Орнатский, мч.: М. 31
50. Николай Покровский, сщмч.: Н. 20
51. Николай Розов, сщмч.: Ф. 20
52. Николай Симо, сщмч.: Ап. 5
53. Ольга, великая княжна, страстотерпица: Ил. 4
54. Павел Брянцев, сщмч.: М. 19
55. Петр Скипетров, сщмч.: Ян. 19
56. Платон (Кульбуш) Ревельский еп., сщмч.,.: Ян. 1
57. Серафим (Вавилов), прмч.: Ф. 4
58. Серафим Вырицкий, прп.: Мр. 21
59. Сергий (Шеин), прмч.: Ил. 31
60. Симон (Шлеев) Уфимский, еп. сщмч.: Ав. 5
61. Татиана, великая княжна, страстотерпица: Ил. 4
62. Философ Орнатский, сщмч.: М. 31
63. Юрий Новицкий, мч.: Ил. 31