Mobile menu

Cлужбы общие новомученикам

Служба общая преподобноисповеднику Российскому ХХ века единому

Слу́жба о́бщая
преподобноиспове́днику Росси́йскому ХХ века
еди́ному

ВЕ́ЧЕР

На Го́споди, воззва́х: стихи́ры, глас 6.

Подо́бен: Тридне́вен:

По́стника доблему́драго,/ испове́дника Христо́ва,/ в годи́ну гоне́ний страда́ния прие́мшаго,/ восхва́лим по до́лгу, ве́рнии,/ преподо́бнаго отца́ и́мярек,// мо́литвы его́ в по́мощь призыва́юще.

Ду́ха Свята́го плодо́в испо́лнен быв,/ благо́ю наде́ждою обогати́лся еси́/ и, о ве́чнем помышля́я,/ страда́ния вре́менная нивочто́же вмени́л еси́, и́мярек./ Те́мже со дерзнове́нием// пред мучи́тели Христа́ испове́дал еси́.

Даде́ся ти благода́ть, преподо́бне о́тче и́мярек,/ не то́кмо и́ноческия по́двиги подъя́ти,/ но и во испове́дании Христа́ ра́ди пострада́ти,/ Ему́же ны́не те́пле моли́ся/ Це́ркви на́шей дарова́ти мир// и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

Сла́ва, глас 8:

Преподо́бне о́тче, испове́дниче сла́вне и́мярек,/ ты все упова́ние на Бо́га возложи́л еси́,/ и Той тя просла́ви во Ца́рствии Небе́снем,/ иде́же со сро́дники на́шими,/ новому́ченики и испове́дники Росси́йскими,/ ве́рою, наде́ждею и любо́вию Ему́ угоди́вшими,/ прославля́еши Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха,// Тро́ицу Единосу́щную и Неразде́льную.

И ны́не, Богоро́дичен: Царь Небе́сный:

Вход. Проки́мен дне. Чте́ния три преподо́бническая.

На стихо́вне стихи́ры, глас 2:

Егда́ умали́ся и́стина в земли́ на́шей/ и мно́жество неве́рных воста́ша на Це́рковь Христо́ву,/ в безу́мии свое́м глаго́лющих:/ что нам Госпо́дь есть?/ Тогда́ ты, преподо́бне о́тче и́мярек,/ безбо́жныя твои́м испове́данием посрами́л еси́,// и па́мять их поги́бе с шу́мом.

Стих: Испове́мся Тебе́ в пра́вости се́рдца,// внегда́ научи́ти ми ся судьба́м пра́вды Твоея́.

Егда́ прии́де Госпо́дь испыта́ти лю́ди Своя́,/ блаже́нна тя раба́ и бдя́ща обре́те,/ смире́нием и доброде́тельми укра́шена,/ преподобноиспове́дниче и́мярек всече́стне./ Те́мже мно́гими тя дарова́нии обогати́// и яви́ нам мо́литвенника те́пла.

Стих: По́йте Го́сподеви, преподо́бнии Его́,// и испове́дайте па́мять святы́ни Его́.

Егда́ обыдо́ша тя гоня́щии непра́ведно,/ преподобноиспове́дниче о́тче и́мярек,/ тогда́ помина́л еси́ сло́во Госпо́дне:/ несть раб бо́лий го́спода своего́,/ а́ще Мене́ изгна́ша и вас ижденут./ Те́мже блаже́нства изгна́нных пра́вды ра́ди сподо́бился еси́// и мо́лишися о спасе́нии душ на́ших.

Сла́ва, глас 6:

Прииди́те, вси ве́рнии,/ досто́йно воспои́м отца́ преподо́бнаго,/ сей бо, по́двиг страда́ния и испове́дничества соверши́в/ и последи́ благоче́стно пожи́в,/ Бо́гу в ми́ре ду́шу пре́дал еси́/ и от су́щих зде к ве́чным жили́щем преста́вился еси́,// иде́же мо́лится о душа́х на́ших.

И ны́не, Богоро́дичен: Творе́ц и Изба́витель:

Тропа́рь, глас 2:

Преподобноиспове́дниче о́тче и́мярек,/ во дни гоне́ний безбо́жных на Це́рковь Ру́сскую/ поноше́ния, заточе́ние, изгна́ние и го́рькия ра́боты/ Христа́ ра́ди претерпе́л еси́,/ и ничто́же разлучи́ тя от любве́ Бо́жия./ Та́же, благоче́стно в ми́ре пожи́в,/ свиде́тельствовал еси́ Го́спода Иису́са Христа́,// Его́же моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

НА У́ТРЕНИ

На Бог Госпо́дь: тропа́рь то́йже.

По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 4:

Мно́гая страда́ния му́жественне претерпева́я,/ сове́ты безбо́жных разори́л еси́/ и, от сла́вы по́стническия в сла́ву испове́дническую восходя́,/ сугу́бым венце́м от Подвигополо́жника увенча́лся еси́./ Те́мже моли́ о почита́ющих тя.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Недви́жимое утвержде́ние ве́ры/ и упова́ние на́ше во обстоя́ниих,/ Богоро́дицу пе́сньми почти́м:/ ра́дуйся, Правосла́вия огражде́ние,/ ра́дуйся, земли́ на́шея покро́ве,/ ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

 По 2-м стихосло́вии седа́лен, глас 7:

Кто досто́йную похвалу́ принесе́т подвиго́м твои́м, преподо́бне страда́льче и́мярек?/ Воздержа́нием бо себе́ укра́сив,/ испове́данием Христу́ угоди́л еси́,/ оба́че, неключи́маго раба́ ева́нгельски себе́ помышля́я,/ да́же до конца́ живота́ твоего́ в зако́не Госпо́дни со смире́нием поуча́лся еси́.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Стена́ и покро́в еси́, Влады́чице,/ и приста́нище небу́рное всем в беда́х су́щим/ и к Твоему́ заступле́нию с ве́рою притека́ющим./ Те́мже и мы усе́рдно вопие́м Ти:/ соблюди́ нас в Правосла́вии и единомы́слии, Де́во Пречи́стая.

Велича́ние:

Ублажа́ем тя, преподобноиспове́дниче и́мярек,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ наста́вниче мона́хов// и собесе́дниче А́нгелов.

Псало́м избра́нный:

1-й лик: Терпя́ потерпе́х Го́спода, и внят ми, и услы́ша мо́литву мою́.

2-й лик: Поста́ви на ка́мени но́зе мои́ и испра́ви стопы́ моя́.

1-й лик: Смиря́х посто́м ду́шу мою́.

2-й лик: Полу́нощи воста́х испове́датися Тебе́, седмери́цею днем хвали́х Тя.

1-й лик: Непра́вду возненави́дех и омерзи́х, зако́н же Твой возлюби́х.

2-й лик: Утруди́хся воздыха́нием мои́м, измы́ю на вся́ку нощь ло́же мое́, слеза́ми мои́ми посте́лю мою́ омочу́.

1-й лик: Испове́мся Тебе́ в пра́вости се́рдца, внегда́ научи́ти ми ся судьба́м пра́вды Твоея́.

2-й лик: Изба́ви мя от гоня́щих мя, я́ко укрепи́шася па́че мене́.

1-й лик: За словеса́ усте́н Твои́х аз сохрани́х пути́ же́стоки.

2-й лик: Искуси́л мя еси́, и не обре́теся во мне непра́вда.

1-й лик: Изведи́ из темни́цы ду́шу мою́, испове́датися и́мени Твоему́.

2-й лик: Бог мой еси́ Ты, и испове́мся Тебе́ всем се́рдцем мои́м.

1-й лик: Бла́го есть испове́датися Го́сподеви, и пе́ти и́мени Твоему́, Вы́шний.

2-й лик: Испове́мся Тебе́ в век, я́ко сотвори́л еси́, и терплю́ и́мя Твое́, я́ко благо пред преподо́бными Твои́ми.

По полиеле́и седа́лен, глас 1:

Я́ко и́стинный подви́жник, преподо́бне о́тче и́мярек,/ страда́ния и гоне́ния от безбо́жных претерпе́л еси́/ и Христа́ небоя́зненне испове́дал еси́./ По сих же, в ми́ре благоче́стно пожи́в,/ я́ко самови́дец новому́чеников Росси́йских, лю́ди в ве́ре утверди́л еси́./ Ны́не же, во Ца́рствии Бо́жии наслажда́яся жи́зни ве́чныя,/ моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Еди́на кре́пкая Предста́тельница ро́ду челове́ческому, Богоро́дице Де́во,/ непреста́нно моли́ с новому́ченики и испове́дники Росси́йскими/ Его́же родила́ еси́ па́че естества́ Бо́га Сло́ва,/ спасти́ зе́млю на́шу, в не́йже и́мя Твое́ восхваля́ется при́сно.

Степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са. Проки́мен, глас 4: Честна́ пред Го́сподем// смерть преподо́бных Его́. Стих: Что возда́м Го́сподеви о всех, я́же воздаде́ ми? Вся́кое дыха́ние: Ева́нгелие от Луки́, зача́ло 64.

По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 6:

Преподо́бне о́тче и́мярек,/ ты, пе́рвее от страсте́й себе́ очи́стив,/ слеза́ми ча́стыми и воздыха́ньми мно́гими/ дух кро́ток и незло́бив стяжа́л еси́/ и, по́слежде страда́ния мно́гая претерпе́в,/ плод испове́дания прине́сл еси́./ Ны́не же, предстоя́ Святе́й Тро́ице,/ моли́ Ю́, да поми́лует нас// по вели́цей Свое́й ми́лости.

Кано́н, глас 6.

Песнь 1

Ирмо́с: Я́ко по су́ху, пешеше́ствовав Изра́иль/ по бе́здне стопа́ми,/ гони́теля фарао́на / ви́дя потопля́ема,// Бо́гу побе́дную песнь пои́м, вопия́ше.

Страда́ния и по́двиги твоя́, преподо́бне о́тче и́мярек,/ я́ко трапе́зу духо́вную днесь предлага́еши/ сыно́м ве́рным Це́ркве Ру́сския.

По́ты по́стническими и испове́данием Христа́/ зе́млю Ру́сскую удобри́в, испове́дниче и́мярек,/ к Небе́сным селе́нием возше́л еси́.

Укрепи́ Госпо́дь в страда́ниих преподо́бнаго Своего́ и́мярек,/ да коле́блемыя в ве́ре испове́данием вразуми́т,/ я́ко хоте́нием не хотя́й сме́рти гре́шных,/ но е́же обрати́тися и живы́м им бы́ти.

Богоро́дичен: Ра́бское приноша́ю Ти моле́ние, неразу́мный аз,/ и к Твоему́ прибега́ю благоутро́бному милосе́рдию:/ не отве́ржи мене́, Пречи́стая.

Песнь 3

Ирмо́с: Несть свят,/ я́коже Ты, Го́споди Бо́же мой,/ вознесы́й рог ве́рных Твои́х, Бла́же,/ и утверди́вый нас на ка́мени // испове́дания Твоего́.

А́гнца Бо́жия пропове́дая,/ страда́ния за Христа́, я́ко а́гнец, кро́тко претерпе́л еси́, преподо́бне о́тче и́мярек,/ те́мже о ка́мень испове́дания твоего́ безбо́жнии преткну́шася.

На ка́мени благоче́стия утверди́вся и ве́чнующаго наслажде́ния взыска́в,/ непоколеби́м в гоне́ниих пребы́л еси́, и́мярек крепкоду́шне./ Сего́ ра́ди прича́стники Ца́рствия Небе́снаго и нас сотвори́, пою́щих тя.

Во испове́дание ве́ры, я́ко в броню́ кре́пкую, обле́клся еси́, и́мярек,/ и, во́ин Христо́в непобеди́мый я́влься,/ сло́вом Бо́жиим, я́ко мече́м обоюдоо́стрым, враги́ посрами́л еси́.

Богоро́дичен: Даде́ся нам ми́лость Тобо́ю, Богоро́дице,/ Царь бо и Влады́ка ми́ра из Тебе́ вопло́щься,/ стра́сти нас ра́ди претерпе́ и спасе́ние дарова́.

Седа́лен, глас 4:

Ненави́дящия Го́спода посрами́л еси́,/ и́же хотя́ху тя, преподобноиспове́дниче и́мярек, Христа́ отлучи́ти и сме́рти преда́ти./ Ты же, к Бо́гу ум твой впери́в,/ я́ко пти́ца, се́ти ловя́щих изба́вился еси́/ и в кро́вы Небе́сныя возлете́л еси́,/ иде́же, в ли́це новому́чеников и испове́дников Росси́йских пребыва́я,/ мо́лишися о спасе́нии душ на́ших.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

О Всепе́тая Богоро́дице Влады́чице,/ преподо́бных похвало́, испове́дников ве́нче,/ А́нгелы сла́вимая и челове́ки воспева́емая,/ и всего́ ми́ра ди́вная Помо́щнице,/ изба́ви Це́рковь Ру́сскую вся́каго обстоя́ния, Еди́на Благослове́нная.

Песнь 4

Ирмо́с: Христо́с моя́ си́ла,/ Бог и Госпо́дь,/ честна́я це́рковь/ Боголе́пно пое́т, взыва́ющи// от смы́сла чи́ста, о Го́споде пра́зднующи.

У́зы и страда́ния Христа́ ра́ди претерпе́л еси́, свя́те и́мярек,/ сло́во бо кре́стное бысть тебе́ кре́пость и си́ла./ Те́мже, мучи́тельства страсте́й избе́гнув,/ любве́ Бо́жия достигл еси́.

Шу́ия ча́сти моли́ изба́вити нас, чту́щих тя, и́мярек,/ я́ко до́бре за Еди́наго Пра́веднаго пострада́л еси́,/ и́же венце́м сла́вы украси́ тя и ча́сти святы́х сподо́би.

Терпе́нием вооружи́вся,/ поте́кл еси́ на предлежа́щий ти по́двиг, преподобноиспове́дниче и́мярек./ Егда́ же безбо́жнии воста́ша, преще́ний их не убоя́лся еси́/ и непоколеби́м пребы́л еси́.

Богоро́дичен: Дре́ва вкуше́ние ме́ртва мя соде́ла,/ жи́зни же Дре́во из Тебе́ я́вльшееся, Пречи́стая, воскреси́ мя/ и ра́йския сла́дости насле́дника сотвори́.

Песнь 5

Ирмо́с: Бо́жиим све́том Твои́м, Бла́же,/ у́треннюющих Ти ду́ши любо́вию озари́, молю́ся,/ Тя ве́дети, Сло́ве Бо́жий,/ и́стиннаго Бо́га,// от мра́ка грехо́внаго взыва́юща.

Я́ко сын дне, во све́те за́поведей Христо́вых ходи́л еси́, о́тче и́мярек,/ и ду́шу твою́ по́двигом испове́дания освяти́л еси́,/ ны́не же по́чести по достоя́нию от земны́х прие́млеши.

Грехи́ ю́ности и неве́дения страда́нием твои́м, свя́те и́мярек, я́ко пле́велы, исто́ргл еси́,/ в юг же се́я слеза́ми боже́ственными,/ ве́чныя жи́зни кла́сы ра́достию ны́не пожина́еши.

Увяде́ в страда́ниих добро́та телесе́ твоего́, преподо́бне,/ оба́че све́тлость душе́вная благода́тию Свята́го Ду́ха возсия́./ Моли́ приле́жно о почита́ющих тя.

Богоро́дичен: Пра́вду и Избавле́ние, Христа́, нам ро́ждши, Пречи́стая Де́во,/ естество́ пра́отца от кля́твы свободи́ла еси́.

Песнь 6

Ирмо́с: Жите́йское мо́ре,/ воздвиза́емое зря напа́стей бу́рею,/ к ти́хому приста́нищу Твоему́ прите́к, вопию́ Ти:// возведи́ от тли живо́т мой, Многоми́лостиве.

Про́мыслом Бо́жиим направля́ем,/ на воде́ поко́йне воздержа́ния и послуша́ния воспита́лся еси́, преподо́бне о́тче и́мярек,/ те́мже бу́рю безбо́жия во Оте́честве на́шем/ неврежде́нно преплы́л еси́.

Испо́лнися на тебе́ глаго́л Христо́в:/ а́ще Мене́ изгна́ша и вас иждену́т./ Те́мже, угото́вав ду́шу твою́ во искуше́ние,/ мно́гая страда́ния, поноше́ния и ско́рби претерпе́л еси́.

Поруга́ния мно́гая и ра́ны не разлучи́ша тя от любве́ Бо́жия, и́мярек досточу́дне,/ помози́ и нам в любви́ пребыва́ти/ и еди́ными усты́ и се́рдцем Бо́га сла́вити.

Богоро́дичен: Родила́ еси́, Пречи́стая Де́во, за бла́гость Соедини́вшагося с челове́ком,/ на Него́же не сме́ют чи́ни а́нгельстии взира́ти./ Того́ моли́ приле́жно спасти́ рабы́ Твоя́.

Конда́к, глас 2:

Я́ко звезда́ но́вая Це́ркве Ру́сския яви́лся еси́,/ терпеливоду́шне и́мярек преподобноиспове́дниче,/ Христа́ Бо́га прославля́я/ и в нощи́ безбо́жия путь ве́рным указу́я./ Те́мже мо́лим тя:/ моли́ нам, сро́дником твои́м,/ в ве́ре Правосла́вней утверди́тися// и спасти́ся душа́м на́шим.

И́кос:

По́двиги мона́шеския пе́рвее прие́м, о́тче и́мярек,/ та́же испове́данием сла́вным у́зы страстны́я в коне́ц расто́ргл еси́,/ и, я́ко пти́ца, изба́влься от се́ти ловя́щих,/ высоты́ духо́вныя дости́гл еси́ и мно́гим путь спасе́ния показа́л еси́./ Ны́не моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Песнь 7

Ирмо́с: Росода́тельну убо пещь/ соде́ла А́нгел/ преподо́бным отроко́м,/ халде́и же опаля́ющее/ веле́ние Бо́жие мучи́теля увеща́ вопи́ти:// благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Вси новому́ченицы и испове́дницы Росси́йстии прославля́ют Тя, Го́споди,/ с ни́миже и преподобноиспове́дник сла́вный и́мярек Тебе́ предстои́т/ и мо́лится за зе́млю на́шу.

Уте́ши тя Госпо́дь в день печа́ли/ и от страда́ний жи́зни многотру́дныя к Ца́рствию Небе́сному возведе́./ Сего́ ра́ди ны́не в ра́дости прославля́еши Бо́га оте́ц на́ших.

Му́жеством и кре́постию ду́шу твою́ украси́в,/ ве́рность Христу́ в житии́ твое́м сохрани́л еси́/ и, мно́гия ско́рби претерпе́в, ве́чнаго поко́я дости́гл еси́,/ иде́же прославля́еши Бо́га оте́ц на́ших.

Богоро́дичен: Бо́га пло́тию родила́ еси́, Всенепоро́чная, Еди́наго от Тро́ицы,/ Ему́же вси пое́м:/ Бо́же, благослове́н еси́.

Песнь 8

Ирмо́с: Из пла́мене преподо́бным ро́су источи́л еси́/ и пра́веднаго же́ртву водо́ю попали́л еси́,/ вся бо твори́ши, Христе́, то́кмо е́же хоте́ти.// Тя превозно́сим во вся ве́ки.

Его́же о́троцы в пещи́ испове́даша,/ Того́ и ты в пла́мени страда́ний пред мучи́тели просла́ви, усе́рдно взыва́я:/ да благослови́т земля́ Ру́сская Го́спода/ и превозно́сит во вся ве́ки.

Внегда́ скорбе́ти ти, услы́ша Госпо́дь твоя́ боле́зни/ и десно́ю Свое́ю руко́ю покры́,/ е́же не опали́тися ти огне́м искуше́ний/ и ве́рну до конца́ пребы́ти, взыва́я:/ Го́спода по́йте и превозноси́те Его́ во вся ве́ки.

Отца́, Сы́на, и Ду́ха Свята́го, Тро́ицу Единосу́щную и Неразде́льную,/ житие́м твои́м испове́дал еси́, свя́те и́мярек,/ помози́ и нам по́двигом до́брым подвиза́тися,/ тече́ние жи́зни соверши́ти и ве́ру непоро́чну сохрани́ти.

Богоро́дичен: Егда́ прии́деши во сла́ве суди́ти вся́ческим,/ десны́м мя овца́м сопричти́, Влады́ко, гре́шнаго,/ Ма́тере Твоея́ мольба́ми,/ да Тя сла́влю во ве́ки.

Песнь 9

Ирмо́с: Бо́га/ челове́ком невозмо́жно ви́дети,/ на Него́же не сме́ют чи́ни А́нгельстии взира́ти,/ Тобо́ю же, Всечи́стая, яви́ся челове́ком/ Сло́во воплоще́нно,/ Его́же велича́юще,// с Небе́сными во́и Тя ублажа́ем.

Сла́ву во испыта́ниих еди́ному Бо́гу возда́л еси́,/ преподобноиспове́дниче Христо́в приснопа́мятне,/ сего́ ра́ди и Той тя в ли́це новому́чеников и испове́дников Росси́йских просла́ви.

Нището́ю во́льною и страда́нием за Христа́ очи́стився,/ сосу́д благопотре́бен яви́лся еси́, преподо́бне о́тче и́мярек блаже́нне./ Те́мже за зе́млю Ру́сскую не преста́й моли́тися, приснопа́мятне.

Ми́ра су́етнаго удали́вся,/ горе́ се́рдце име́л еси́, о́тче и́мярек,/ сего́ ра́ди по́мощь подаде́ ти Христо́с/ и терпе́нием обогати́./ Ему́же ны́не в ра́дости со все́ми святы́ми предстои́ши.

Богоро́дичен: Вои́стину превы́шши всея́ тва́ри Ты еси́, Влады́чице,/ Бо́га бо, Творца́ всех, родила́ еси́ пло́тию./ Те́мже Тя Предста́тельницу и́мамы/ и Тобо́ю спасе́ние улучи́ти наде́емся.

Свети́лен:

Светода́вец Христо́с Бог наш, исхо́ды у́тра и ве́чера украси́вый,/ Све́та Невече́рняго тя, преподобноиспове́дниче и́мярек, сподо́би./ Те́мже, во све́тлостех святы́х пребыва́я,/ и нас све́том незаходи́мым просвети́,/ да, в ра́дости лику́юще, просла́вим Свет нам Показа́вшаго.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Ди́вно и неизрече́нно Рождество́ Твое́, Богоро́дице,/ И́мже спасла́ еси́ род челове́ческий,/ те́мже мо́лим Тя:/ све́том незаходи́мым нас просвети́,/ да, в ра́дости лику́юще, просла́вим Свет нам Показа́вшаго.

На хвали́тех стихи́ры, глас 4:

Боже́ственным жела́нием распала́яся,/ ми́ра су́етнаго отре́клся еси́/ и, Бо́жиим Про́мыслом води́м,/ пред мучи́тели предста́л еси́/ и Христа́ небоя́зненно испове́дал еси́./ Его́же ны́не моли́, преподобноиспове́дниче и́мярек,// спасти́ся душа́м на́шим.

Испове́данием ве́ры и́стинныя/ ду́шу твою́ украси́л еси́,/ страда́нием и по́двиги до́брыми/ пра́вило ве́ры и о́браз благоче́стия нам явил еси́./ Те́мже тебе́ ра́ди, свя́те и́мярек,/ Бо́га усе́рдно прославля́ем// и мо́лимся спасти́ся душа́м на́шим.

Христо́вым незло́бием вооружи́вся,/ я́ко добр во́ин подвиза́лся еси́/ и, о́браз ве́рным показу́я,/ за гони́телей моли́лся еси́./ Сего́ ра́ди ны́не Престо́лу Бо́жию предстои́ши/ и помина́еши любо́вию почита́ющих па́мять твою́,// преподобноиспове́дниче и́мярек.

Сла́ва, глас 6:

Все отложи́в жите́йское попече́ние,/ Небе́снаго Оте́чества возжеле́л еси́,/ сего́ ра́ди, угожда́я Го́сподеви,/ в преподо́бии и пра́вде подвиза́лся еси́,/ в годи́ну же лю́тую ча́да Це́ркве Ру́сския утвержда́я,/ венце́м испове́дничества украси́лся еси́./ И ны́не мо́лишися, преподо́бне и́мярек, Христу́ Бо́гу// о спасе́нии душ на́ших.

И ны́не, Богоро́дичен, глас то́йже: Богоро́дице, Ты еси́ Лоза́ и́стинная:

Славосло́вие вели́кое и отпу́ст.

НА ЛИТУРГИ́И

Блаже́нна от кано́на, пе́снь 3-я и 6-я.

Проки́мен, глас 7: Честна́ пред Го́сподем// смерть преподо́бных Его́. Стих: Что возда́м Го́сподеви о всех, я́же воздаде́ ми?

Апо́стол к Гала́том, зача́ло 213.

Аллилу́ия, глас 6: Блаже́н муж, боя́йся Го́спода, в за́поведех Его́ восхо́щет зело́. Стих: Си́льно на земли́ бу́дет се́мя его́.

Ева́нгелие от Луки́, зача́ло 24.

Прича́стен: В па́мять ве́чную бу́дет пра́ведник:

Мо́литва

Преподо́бне о́тче и́мярек приснопа́мятне, испове́дниче Христо́в добропобе́дный, Це́ркве Ру́сския ве́рный сы́не! Ты, мно́гими по́двиги ду́шу твою́ очистив, любо́вь Христо́ву стяжа́л еси́. Во дни же гоне́ний на Це́рковь Ру́сскую преще́ний безбо́жных не убоя́лся еси́ и тя́жкая страда́ния претерпе́л еси́. Та́же, Про́мыслом Бо́жиим сохране́н, я́ко самови́дец му́чеников, пра́вило ве́ры и о́браз благоче́стия лю́дем яви́л еси́. И ны́не, Престо́лу Бо́жию предстоя́, не оста́ви сро́дник твои́х, благода́рною любо́вию по́двиг твой почита́ющих и заступле́ния твоего́ прося́щих. Моли́ Всеблага́го Го́спода нашего́ Иису́са Христа́, да утверди́т в Правосла́вии Оте́чество на́ше, нам же да́рует покая́ние и́стинное, любо́вь и братолю́бие нелицеме́рное, да еди́ными усты́ и еди́нем се́рдцем сла́вим и воспева́ем всечестно́е и великоле́пое и́мя Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 

Служба общая преподобноисповеднику Российскому ХХ века единому составлена Синодальной Богослужебной комиссией и утверждена Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Алексием II и Священным Синодом 15 апреля 2008 года.