Mobile menu

Cлужбы общие новомученикам

Служба общая преподобноисповеднице Российстей ХХ века единей

Слу́жба о́бщая
преподобноиспове́днице Росси́йстей ХХ ве́ка
еди́ней

ВЕ́ЧЕР

На Го́споди, воззва́х: стихи́ры, глас 8.

Подо́бен: О, пресла́внаго чудесе́:

О, пресла́внаго чудесе́!/ Е́вина дщи избежа́ пре́лести зми́евы,/ испове́дница и́мярек преподо́бная,/ ея́же ле́пота душе́вная/ Це́ркве Ру́сския бысть украше́ние,/ та бо, страда́ния нивочто́же вменя́ющи,/ претерпе́ суди́ще беззако́нное./ Сего́ ра́ди на Стра́шнем Суде́ Христо́вом// ми́лостивая засту́пница нам бу́дет.

О, блаже́ннаго изволе́ния!/ Сомани́тида дре́вле проро́ка Бо́жия Елиссе́я почти́/ во дни отступле́ния Изра́иля от Бо́га,/ ты же, преподобноиспове́днице и́мярек,/ во дни гоне́ния безбо́жнаго в земли́ на́шей,/ Христа́ небоя́зненно испове́дала еси́/ и, по́слежде благоче́стно пожи́вши,/ по́двиг твой в ми́ре сконча́ла еси́.// Сего́ ра́ди мо́лим тя спасти́ся душа́м на́шим.

О, прему́дрости ра́зума!/ Восхваля́ет Соломо́н жену́ мужелюби́вую,/ мы же вельми́ воспева́ем боголюби́вую,/ преподо́бную страда́лицу и́мярек,/ сия́ бо, науче́на от Свята́го Ду́ха,/ Христа́ на суди́щи испове́даше/ и, ве́ру правосла́вную нело́жно храня́щи,/ врата́ми пра́вды в Ца́рство Небе́сное вни́де,// иде́же мо́лится спасти́ся душа́м на́шим.

О ве́лия благоче́стия си́ло!/ Па́вел хва́лит благочести́вую жену́,/ наипа́че ублажа́ет де́вство Христа́ ра́ди,/ ты же, преподо́бная ма́ти и́мярек,/ Небе́снаго Жениха́ возлюби́вши,/ вся кра́сная ми́ра оста́вила еси́/ и, я́ко ве́но, страда́ние и житие́ пра́ведное от Него́ прия́ла еси́./ Ны́не же с ли́ки му́дрых дев Христу́ предстои́ши// и мо́лишися спасти́ся душа́м на́шим.

Сла́ва, глас 3:

Боже́ственным раче́нием укрепля́ема,/ пучи́ну гоне́ний до́бле прешла́ еси́,/ преподо́бная и́мярек достосла́вная,/ и к Све́ту Незаходи́мому, я́ко испове́дница Христо́ва, возшла́ еси́,/ иде́же вку́пе с новому́ченики и испове́дники Росси́йскими мо́лишися,/ о е́же сохрани́тися земно́му Оте́честву на́шему в Правосла́вии// и спасти́ся  душа́м на́шим.

И ны́не, Богоро́дичен: Ка́ко не диви́мся:

Вход. Проки́мен дне. Чте́ния 3 му́ченическая.

На стихо́вне стихи́ры, глас 4.

Подо́бен: Дал еси́ зна́мение:

Дал еси́ кре́пость и си́лу/ боя́щейся Тебе́, Го́споди,/ преподобноиспове́днице и́мярек,/ я́коже дре́вле святы́м жена́м,/ победи́ти ви́димыя и неви́димыя враги́./ Те́мже ны́не воспева́ют ю свяще́нницы Госпо́дни,/ и велича́ют вси лю́дие земли́ Ру́сския,/ я́ко претерпе́ гоне́ния и заточе́ния// вели́кия ра́ди сла́вы Твоея́.

Стих: Приведу́тся Царю́ де́вы// в весе́лии и ра́довании.

А́ще безу́мнии тща́хуся/ угро́зами и ле́стию притво́рною/ тече́ние твое́ ко спасе́нию разори́ти,/ оба́че преподо́бнеи ру́це к Бо́гу воздева́ющи,/ Амали́ка мы́сленнаго победи́ла еси́/ и, целому́дрия свещу́ еле́ем испове́дания уясни́вши,/ с му́дрыми де́вами в неве́стник неизрече́нныя сла́вы возшла́ еси́,// страстоте́рпице и́мярек преподо́бная.

Стих: Испове́мся Тебе́ в век, я́ко сотвори́л еси́,// и терплю́ и́мя Твое́.

Я́ко ла́стовица доброгла́сная,/ Це́ркви на́шей ве́сну обновле́ния/ страда́нием за Христа́ возвести́ла еси́,/ богоблаже́нная ма́ти и́мярек./ Ны́не же со гла́сом преподо́бных и всех новому́чеников Росси́йских/ Го́спода при́сно прославля́еши/ и мо́лишися Ему́ усе́рдно,/ мир и благоде́нствие Оте́честву на́шему дарова́ти// и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

Сла́ва, глас 6:

Благода́ть Бо́жию невреди́му сохра́ньши/ страда́нием и испове́данием,/ в ме́ру во́зраста исполне́ния Христо́ва дости́гла еси́,/ богому́драя ма́ти и́мярек,/ и, я́ко пшени́ца до́брая на ни́ве Росси́йстей взраще́нная,/ от жития́ претру́днаго в Небе́сныя жи́тницы собрана́ бысть./ Те́мже, Бо́гу ны́не предстоя́щи,// моли́ о ве́рою и любо́вию чту́щих тя.

И ны́не, Богоро́дичен: Творе́ц и Изба́витель:

Тропа́рь, глас 5:

Христа́ Го́спода Иису́са ве́рная учени́це,/ Це́ркве Росси́йския избра́нная а́гнице,/ преподо́бная ма́ти и́мярек,/ ле́гкое и́го и я́звы Госпо́дни любо́вию нося́щи,/ ле́ствицею доброде́телей и испове́данием ве́ры/ к Нему́ я́ко Небе́сному Жениху́ востекла́ еси́,/ Его́же моли́ сохрани́ти в благоче́стии лю́ди Росси́йския// и спасти́ ду́ши на́ша.

НА У́ТРЕНИ

По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 3:

Кто не подиви́тся благоразу́мию твоему́, досточу́дная ма́ти и́мярек,/ я́ко Го́споду неотсту́пно после́довала еси́ и, о спасе́нии души́ твоея́ Того́ усе́рдно умоля́ющи,/ кре́пость на гони́тели Це́ркве Ру́сския обрела́ еси́./ Сего́ ра́ди ева́нгельски вопие́м ти:/ о же́но, ве́ра твоя́ спасе́ тя.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Тя, хода́тайствовавшую спасе́ние ро́да на́шего,/ воспева́ем, Богоро́дице Де́во,/ пло́тию бо, от Тебе́ восприя́тою, Сын Твой и Бог наш,/ Кресто́м восприи́м Страсть,/ изба́ви нас от тли, я́ко Человеколю́бец.

По 2-м стихосло́вии седа́лен, глас 4:

В безмо́лвии и посте́ зако́ну Госпо́дню поуча́ющися,/ в нощи́ гоне́ний на Це́рковь Ру́сскую/ тве́рдым испове́данием ве́ры свеща́ негаси́мая яви́лася еси́, преподо́бная ма́ти и́мярек,/ и день гряду́щаго спасе́ния Оте́честву на́шему возвести́ла еси́./ Те́мже тя  похвала́ми сла́вными  велича́ем.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Пресвята́я Де́во, упова́ние христиа́н,/ Бо́га, Его́же родила́ еси́ па́че ума́ и сло́ва,/ непреста́нно моли́ сохрани́ти в Правосла́вии/ ве́рою и любо́вию при́сно Тя велича́ющия.

Велича́ние:

Велича́ем тя,/ преподобноиспове́днице и́мярек,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши за нас// Христа́ Бо́га на́шего.

Псало́м избра́нный:

1-й лик: Терпя́ потерпе́х Го́спода, и внят ми, и услы́ша мо́литву мою́.

2-й лик: Поста́ви на ка́мени но́зе мои́ и испра́ви стопы́ моя́.

1-й лик: Смиря́х посто́м ду́шу мою́.

2-й лик: Полу́нощи воста́х испове́датися Тебе́, седмери́цею днем хвали́х Тя.

1-й лик: Непра́вду возненави́дех и омерзи́х, зако́н же Твой возлюби́х.

2-й лик: Утруди́хся воздыха́нием мои́м, измы́ю на вся́ку нощь ло́же мое́, слеза́ми мои́ми посте́лю мою́ омочу́.

1-й лик: Испове́мся Тебе́ в пра́вости се́рдца, внегда́ научи́ти ми ся судьба́м пра́вды Твоея́.

2-й лик: Изба́ви мя от гоня́щих мя, я́ко укрепи́шася па́че мене́.

1-й лик: За словеса́ усте́н Твои́х аз сохрани́х пути́ же́стоки.

2-й лик: Искуси́л мя еси́, и не обре́теся во мне непра́вда.

1-й лик: Изведи́ из темни́цы ду́шу мою́, испове́датися и́мени Твоему́.

2-й лик: Бог мой еси́ Ты, и испове́мся Тебе́ всем се́рдцем мои́м.

1-й лик: Бла́го есть испове́датися Го́сподеви, и пе́ти и́мени Твоему́, Вы́шний.

2-й лик: Испове́мся Тебе́ в век, я́ко сотвори́л еси́, и терплю́ и́мя Твое́, я́ко благо пред преподо́бными Твои́ми.

По полиеле́и седа́лен, глас 1:

Я́ко жена́ ева́нгельская заква́ску в три ме́ры муки́ вложи́,/ та́ко ты, достохва́льная, испове́данием ве́ры Правосла́вныя/ трича́стное души́ твоея́ освяти́ла еси́:/ ра́зум и́стиною Христо́вою,/ жела́ния во́лею Бо́жиею,/ чу́вствия же любо́вию ко Го́споду,/ и си́ми и́же на Це́рковь Ру́сскую ополчи́вшияся/ посрами́ла еси́, преподобноиспове́днице и́мярек.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

О Держа́вная Всецари́це,/ преподо́бных наде́ждо, му́чеников кре́посте,/ А́нгелов сла́во, челове́ков покро́ве/ и всего́ ми́ра всемо́щная Засту́пнице,/ изба́ви Це́рковь Ру́сскую вся́каго зла́го обстоя́ния,/ еди́на Чи́стая и Благослове́нная.

Степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са. Проки́мен, глас 4: Ди́вен Бог во святы́х Свои́х,// Бог Изра́илев. Стих: В це́рквах благослови́те Бо́га, Го́спода от исто́чник Изра́илевых. Вся́кое дыха́ние: Ева́нгелие от Матфе́я, зача́ло 104.

По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 6:

Днесь неве́ста Христо́ва,/ страстоте́рпица и́мярек сла́вная,/ кровьми́ му́ченическими украше́нная,/ я́ко голуби́ца кро́ткая,/ криле́ поста́ и моли́твы иму́щая,/ в черто́г Небе́снаго  Жениха́ возлете́вши,/ с ли́ки святы́х новому́чеников Росси́йских/ Престо́лу Бо́жию предстои́т// и сла́вит Преве́чнаго Бо́га.

Кано́н, его́же краегране́сие кроме́ Богоро́дичнов:
Приведу́тся Царю́ де́вы в след Ея́. Глас 8.

Песнь 1

Ирмо́с: Пои́м Го́сподеви,/ прове́дшему лю́ди Своя́ сквозе́ Чермно́е мо́ре,// я́ко Еди́н сла́вно просла́вися.

Приими́ пе́ние, и́мярек благосла́вная,/ цве́те благоуха́нный Це́ркве Ру́сския,/ от почита́ющих любо́вию по́стническия и испове́дническия по́двиги твоя́.

Ре́вностию по Бо́зе/ стремле́ния богоху́льная в Ру́сстей земли́ посрами́ла еси́/ и гони́тели безбо́жныя испове́данием ве́ры обличи́ла еси́, сла́вная и́мярек.

Изсуши́вши посто́м страсте́й мо́ре,/ тве́рдою ве́рою стезю́ испове́дничества безбе́дно прешла́ еси́/ и в Небе́сных селе́ниих водвори́лася еси́, и́мярек богоблаже́нная.

Богоро́дичен: Тебе́ Предста́тельницу иму́щия, Пречи́стая,/ сла́вныя жены́, посто́м и терпе́нием зми́еву держа́ву сокруши́вшия,/ сла́ву Небе́сную обрето́ша.

Песнь 3

Ирмо́с: Ты еси́ Утвержде́ние/ притека́ющих к Тебе́, Го́споди,/ Ты еси́ Свет омраче́нных,// и пое́т Тя дух мой.

Ве́ры Правосла́вныя щит восприе́мши,/ и оде́ждею целому́дрия обле́кшися, ма́ти и́мярек,/ ко́зни диа́вола, на тя устремле́нныя,/ му́жественно отрази́ла еси́.

Ева́нгельских за́поведей исполни́тельница и Правосла́вия ревни́тельница,/ неве́ста чи́стая Христу́ Бо́гу и украше́ние земли́ на́шея яви́лася еси́,/ испове́днице и́мярек, до́блестная ма́ти.

До́блественне Бо́гу рабо́тавши,/ плоть распя́ла еси́ со страстьми́ и похотьми́/ и души́ твоея́, ма́ти и́мярек,/ любве́ ра́ди Христо́вы не пощади́ла еси́.

Богоро́дичен: Тебе́, Богороди́тельнице, честны́я жены́ предстоя́ща, сла́ву воздаю́т,/ поще́нием кре́пко подвиза́вшияся/ и му́жественне врага́ низложи́вшия.

Седа́лен, глас 4:

Украси́вши ду́шу твою́ красото́ю кро́ткаго и молчали́ваго ду́ха,/ уста́ же испове́данием ве́ры освяти́вши,/ Красне́йшему добро́тою, па́че сыно́в челове́ческих, предста́ла еси́,/ за Русь многострада́льную моля́щися,/ преподобноиспове́днице и́мярек честна́я.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

От А́нны пра́ведныя процве́тши, Де́во,/ родила́ еси́ Царя́ Христа́ и ра́дость ро́ду челове́ческому дарова́ла еси́./ Сего́ ра́ди рождеству́ Твоему́ сра́дуются благочести́вых жен сосло́вие земли́ на́шея,/ ко́зни гони́телей сла́вно препобеди́вшия.

Песнь 4

Ирмо́с: Услы́шах, Го́споди,/ смотре́ния Твоего́ та́инство,/ разуме́х дела́ Твоя́// и просла́вих Твое́ Божество́.

Ум впери́вши к Бо́гу,/ Амали́ка зломы́сленнаго моли́твою победи́ла еси́, ма́ти и́мярек,/ и, я́ко испове́дница сла́вная, страда́ния за Христа́ претерпе́ла еси́.

Тве́рдость ве́ры Правосла́вныя показа́вши, преподо́бная ма́ти и́мярек,/ гоне́ния, у́зы темни́чныя и го́рькия рабо́ты претерпе́ла еси́,/ си́лою Креста́ Христо́ва укрепля́ема.

Страсте́й безобра́зия совле́кшися, сла́вная,/ по́двиг чистоты́ и целому́дрия яви́ла еси́/ и, а́нгельский о́браз восприи́мши,/ страда́нием Христу́ Бо́гу сочета́лася еси́.

Богоро́дичен: Богома́ти Пречи́стая,/ Госпо́дь от Тебе́ неизрече́нно плоть прия́т,/ сего́ ра́ди жен естество́, иногда́ под кля́твою бы́вшее, ны́не возвели́чися.

Песнь 5

Ирмо́с: У́тренююще, вопие́м Ти:/ Го́споди, спаси́ ны,/ Ты бо еси́ Бог наш,// ра́зве Тебе́ ино́го не ве́мы.

Я́ко сокро́вище многоце́нное, спасе́ния усе́рдно взыску́ющи, преподо́бная ма́ти,/ Христу́ усе́рдно после́довала еси́/ и крест страда́ния му́жественне подъя́ла еси́.

Ца́рства Небе́снаго возжеле́вши, досточу́дная и́мярек,/ ду́шу твою́ покая́нием очи́стила еси́/ и по́двиги страда́ния терпели́вно подъя́ла еси́.

А́нгели светоно́снии дивя́щеся терпе́нию твоему́, ма́ти сла́вная,/ ду́шу твою́, благода́тию освяще́нную,/ Престо́лу Го́спода вы́шних Сил приведо́ша.

Богоро́дичен: Покро́в и Засту́пницу Тя иму́щия, Всечи́стая,/ жены́ благочести́выя земли́ на́шея во дни безбо́жия не отверго́шася Го́спода,/ оба́че, изгна́ния и страда́ния му́жественне претерпева́ющия,/ непобежде́ны пребы́ша.

Песнь 6

Ирмо́с: Ри́зу мне пода́ждь све́тлу,/ одея́йся све́том, я́ко ри́зою,// Многоми́лостиве Христе́ Бо́же наш.

Ри́зу плотска́го мудрова́ния совле́кши воздержа́нием и муче́нием, боголюбе́зная и́мярек,/ ри́зу спасе́ния от Христа́ Бо́га невестоле́пно восприя́ла еси́,/ те́мже во тьме безбо́жия досточу́дно в стране́ на́шей просия́ла еси́.

Ю́зы темни́чныя, глад и гоне́ния/ претерпе́ла еси́ му́жественне, преподобноиспове́днице и́мярек,/ те́мже о́браз ве́ры и благоче́стия Росси́йским жена́м яви́ла еси́.

День и нощь простира́ла еси́, испове́днице, преподо́бнеи ру́це твои́ к Бо́гу,/ Еди́ному могу́щему сохрани́ти тя в напа́стех,/ те́мже тя ублажа́ем.

Богоро́дичен: Жены́ и де́вы, благоче́стию поноша́ему в стране́ на́шей, посто́м и страда́нием Го́споду угоди́ша./ Ны́не же непреста́нно мо́лятся Сы́ну Твоему́, Пречи́стая,/ да утверди́тся в Правосла́вии Це́рковь Ру́сская.

Конда́к, глас 4:

Я́ко крин благоуха́нный,/ посреде́ пусты́ни безбо́жия/ в земне́м Оте́честве твое́м процвела́ еси́,/ преподо́бная ма́ти и́мярек,/ и, по́двиги воздержа́ния испове́данием ве́ры украси́вши,/ востекла́ еси́ к Небе́сному Жениху́ Христу́,// И́же увенча́ тя красото́ю сла́вы нетле́нныя.

И́кос:

Ка́ко воспои́м тя, Це́ркве Ру́сския похвалу́, достоблаже́нная испове́днице преподо́бная и́мярек,/ от ю́ности жите́йская попече́ния отри́нувшую/ и благу́ю часть и еди́ное на потре́бу избра́вшую,/ преподо́бие по́двигом зако́нным запечатле́вшую/ и страда́нием сло́во Христа́ Бо́га на́шего испо́лньшую,/ И́же увенча́ тя красото́ю сла́вы нетле́нныя.

Песнь 7

Ирмо́с: О́троцы евре́йстии в пещи́/ попра́ша пла́мень дерзнове́нно/ и на ро́су огнь преложи́ша, вопию́ще:// благослове́н еси́, Го́споди Бо́же, во ве́ки.

Еле́ем благода́ти огнь любве́ ко Христу́ распала́ющи,/ огня́ ве́чнаго избе́гла еси́/ и, гоне́ния мучи́телей нивочто́же вменя́ющи,/ в черто́г к Жениху́ Небе́сному возшла́ еси́,/ преподобноиспове́днице и́мярек сла́вная.

Вавило́ни дще́ре окая́нныя ме́рзкое порожде́ние,/ безбо́жию хотя́щее преда́ти зе́млю Ру́сскую,/ о ка́мень испове́дания твоего́ псало́мски разби́ла еси́, преподо́бная ма́ти и́мярек.

Воздержа́ния росо́ю пла́мень страсте́й угаси́вши,/ испове́данием ве́ры воста́ния богоху́льная сокруши́ла еси́, достоблаже́нная ма́ти,/ и о́браз ве́рным лю́дем яви́ла еси́.

Богоро́дичен: Я́ко Бо́га ро́ждшую пло́тию, Пречи́стая,/ нра́вом благоче́стным чтим Тя непреста́нно/ вку́пе с честны́ми жена́ми,/ посто́м просия́вшими и страда́ньми врага́ низложи́вшими.

Песнь 8

Ирмо́с: Седмери́цею пещь/ халде́йский мучи́тель/ богочести́вым неи́стовно разжже́,/ си́лою же лу́чшею спасе́ны сия́ ви́дев,/ Творцу́ и Изба́вителю вопия́ше:/ о́троцы, благослови́те,/ свяще́нницы, воспо́йте,// лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.

Спасе́тся жена́ чадоро́дием, веща́ет апо́стол./ Ты же, преподобноиспове́днице и́мярек, мно́гия доброде́тели породи́вши,/ я́ко лоза́ плодови́та, в вертогра́де Це́ркве Ру́сския яви́лася еси́/ и страда́ньми твои́ми вино́ спаси́тельное источи́ла еси́/ сла́вящим о тебе́ Христа́ во ве́ки.

Любо́вию Христо́вою уязви́вшися,/ к испове́данию ве́ры  устреми́лася еси́, и́мярек,/ и, чистоту́ душе́вную храня́щи,/ страда́ние, я́ко дар, Невестокраси́телю душ принесла́ еси́,/ превознося́щи Его́ во ве́ки.

Е́вино преслуша́ние, породи́вшее смерть, при́сно помышля́ющи, достосла́вная и́мярек,/ послуша́нием Христу́ ми́ру у́мре,/ последи́ же и испове́данием ве́ры просла́ви Его́./ Те́мже, на Не́бо возше́дши,/ Тро́ицу Свя́тую благослови́ши во ве́ки.

Богоро́дичен: С новому́ченики и испове́дники Росси́йскими, Пречи́стая,/ и все́ми святы́ми жена́ми/ умоли́ Еди́наго во святы́х почива́ющаго/ сохрани́ти зе́млю на́шу, славосло́вящую Тя во вся ве́ки.

Песнь 9

Ирмо́с: Ужасе́ся о сем Не́бо,/ и земли́ удиви́шася концы́,/ я́ко Бог яви́ся челове́ком пло́тски/ и чре́во Твое́ бысть простра́ннейшее Небе́с./ Тем Тя Богоро́дицу// А́нгелов и челове́к чинонача́лия велича́ют.

Да́ры Христу́ любо́вию принесла́ еси́, преподобноиспове́днице и́мярек,/ моли́тву я́ко зла́то, поще́ние  я́ко лива́н и страда́ние я́ко сми́рну./ Тем тя благоче́стно велича́ем.

Еле́ем целому́дрия и испове́данием ве́ры преукра́шена,/ вся добра́ яви́лася еси́/ и Еди́ному Жениху́ обручи́лася еси́./ Его́же моли́ спасти́ся почита́ющим па́мять твою́, и́мярек сла́вная.

Я́ко го́рлица пустыннолю́бная, превита́ющи в Го́рний Сио́н,/ от се́ти ловя́щих изба́вилася еси́ Правосла́вною ве́рою, страда́лице честна́я,/ ви́димых и неви́димых враг посрами́вши./ Те́мже тя ку́пно с а́нгельскими ли́ки почита́ем.

Богоро́дичен: Тебе́, Всепе́тую Влады́чицу,/ я́ко Всецари́цу, Христу́ Царю́ предстоя́щую,/ вку́пе с преподобноиспове́дницею и́мярек досто́йно велича́ем.

Свети́лен:

Ду́хом просвеща́ема, и́мярек преподо́бная,/ испове́данием Христа́ возсия́ла еси́ в Це́ркви Ру́сстей./ Сего́ ра́ди све́том Небе́сным чту́щия тя озари́, ма́ти всехва́льная.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Вои́стинну, Богоро́дице, Тя благода́рственне велича́ем,/ Ты бо еси́ Ма́ти ро́да христиа́нскаго и Храни́тельница достоя́ния Твоего́, Це́ркве Росси́йския,/ и возгла́вие ли́ка святы́х жен.

На хвали́тех стихи́ры, глас 8.

Подо́бен: О, пресла́внаго чудесе́:

О испове́днице и́мярек преподо́бная,/ ты все житие́ твое́ вве́ргла еси́/ в сокро́вищницу Це́ркве Ру́сския,/ я́ко вдови́ца две ле́пте,/ воздержа́нием и страда́нием,/ моли́твою и чистото́ю,/ помышля́ющи, я́ко лу́чши пра́веднику ма́лая,/ па́че бога́тства мно́га гре́шному,// и ны́не, я́ко му́драя де́ва, восхваля́еши Го́спода.

О, пресла́внаго чудесе́!/ Кровоточи́вая жена́ ве́рою иногда́ исцели́ся,/ ты же, честна́я и́мярек,/ у́зы темни́чныя и страда́ния восприе́мши,/ тве́рдым испове́данием ве́ры Христо́вы/ гони́телей посрами́ла еси́/ и, я́ко жена́, лю́бящая Го́спода,/ досто́йно и пра́ведно пожила́ еси́,// те́мже тя прославля́ем.

Тя, уме́ршую ми́ру изволе́нием/ и ду́шу за Христа́ не пощаде́вшую,/ воздви́же Человеколю́бец Госпо́дь,/ я́ко дщерь Иаи́рову,/ к Небе́сней жи́зни и безсме́ртней трапе́зе,/ сла́вная преподобноиспове́днице и́мярек./ Те́мже в Це́ркви Ру́сстей,/ я́ко дще́ри Сио́ни во врате́х Иерусали́ма,// о тебе́ хвалы́ Бо́гу возсыла́ем.

Сла́ва, глас 4:

Сле́зы по́стническия и страда́ния/ мно́гою ве́рою и любо́вию Христу́ принесла́ еси́,/ преподобноиспове́днице всечестна́я,/ и ны́не дерзнове́ние и́маши/ моли́ти о проще́нии грехо́в на́ших,/ прося́щи Правосла́вней Це́ркви утвержде́ния,/ Оте́честву на́шему благостоя́ния// и всем лю́дем ве́лия ми́лости.

И ны́не, Богоро́дичен, глас то́йже:

При́зри на моле́ния Твои́х раб, Всенепоро́чная,/ вся́кия ско́рби избавля́ющи зе́млю Ру́сскую,/ дом Твой нарече́нную/ и кровьми́ новому́ченик и испове́дник освяще́нную./ Да не постыди́мся, Влады́чице Держа́вная, Тя призыва́ющии,/ всех правосла́вных по́моще,/ ра́досте и покро́ве// и спасе́ние душ на́ших.

Славосло́вие вели́кое. И отпу́ст.

НА ЛИТУРГИ́И

Блаже́нны от кано́на, пе́сни 3-я и 6-я.

Проки́мен, глас 4: Бо́же, дще́ри царе́й// в че́сти Твое́й. Стих: Приведу́тся Царю́ де́вы вслед Ея́.

Апо́стол: посла́ние Петро́во 1, зача́ло 59.

Аллилу́ия, глас 1: И́скренния Ея́ приведу́тся Тебе́. Стих: Приведу́тся в весе́лии и ра́довании, введу́тся в храм Царе́в.

Ева́нгелие от Луки́, зача́ло 33.

Прича́стен: В па́мять ве́чную бу́дет пра́ведник:

Моли́тва

О всехва́льная преподобноиспове́днице и́мярек, кро́ткая Христо́ва а́гнице, земли́ Росси́йския цве́те благоуха́нный, избра́нная, непоро́чная и до́брая в жена́х! Ты, благо́е и́го за́поведей Госпо́дних терпели́во подъе́мши и я́звы Его́ преподо́бием нося́щи, любо́вию после́довала еси́ Христу́; во дни же гоне́ний на Це́рковь Ру́сскую му́жественне во испове́дании Правосла́вныя ве́ры пребыла́ еси́ и, житие́ мона́шеское по́двигом страда́ния увенча́вши, в черто́г Небе́снаго Жениха́ возшла́ еси́. Те́мже мо́лим тя, сла́вная в жена́х испове́днице: моли́ Це́ркви на́шей в ми́ре и благоде́нствии пребыва́ти, стране́ же Росси́йстей непоколеби́мей в Правосла́вии и ми́ре сохрани́тися и всех враго́в сокруши́ти; ве́рным, по́двиг и́ночества воприи́мшим, во благоче́стии и послуша́нии укрепи́тися, в ре́вности по Бо́зе не оскудева́ти и неро́потным, бо́дренным и благода́рным всегда́ бы́ти; нам же, любо́вию тя почита́ющим, испроси́ вре́мя на покая́ние, тве́рдость во испове́дании ве́ры и́стинныя, заступле́ние от ко́зней вра́жиих и на Стра́шнем Суде́ предстоя́ние одесну́ю Го́спода на́шего Иису́са Христа́, Ему́же со Отце́м и Святы́м Ду́хом подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 

Служба общая преподобноисповеднице Российстей ХХ века единей составлена Синодальной Богослужебной комиссией и утверждена Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Алексием II и Священным Синодом 21 августа 2007 года.